glimten.gif (1697 bytes)
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

"Kalle i Hyttan" uppväxt under

slavkontrakt för torpet Hyttan


"Kalle i Hyttan"

sitter här ung och vacker tillsammans med en nu okänd kamrat eller släkting. Reds hustru mötte honom som barn och minns honom som en glad och trevlig människa.

Ett bevis på de hårda levnadsvillkor som många torpare levde under går att läsa om i torparekontraktet nedan.

Under de villkoren växte Kalle och hans syskon upp.

Det är dock svårt att kombinera den texten med den förnäme herre som framträder på bilden till höger.

K_hyttan.jpg (7341 bytes)


Följande kontrakt tidigare publicerat i GLIMTEN Nr 3 1989

Arrendekontrakt för Hyttan
- ett torp i Västra Eneby (E)

Brukat av samma släkt sedan slutet av 1700-talet

För torpet Hyttan på Norra Rothults ägor, hvilket innehafves af Torparen Gustaf Ericksson, utgör han årligen följande skyldigheter, som i öfrigt nedanstående wilkor äro gällande för samma torps Innehafvare

 1. Utgöras 78 Mans- och 20 Qvinsdagsverken på egen kost, hvilka hvad de förra beträffar fördelas så, att från den 25 Mars till den 25 September utgöras 2 och för öfriga tiden 1 i hvarje wecka på bestämda dagar, och iakttages att så kalladt Ottetrösk, om sådan påfordras, äfven räknas endast för dagsverke. Qvins- eller hjälpdagsverken Inomhus, såsom vid byk, skurning m.m. göres dessutom efter budning till mig, hvarvid maten erhålles.
 2. Derjemte skall torparen aftröska 20 rökar råg, på anvisade ställe och sätt hacka och i gälla eller stack uppsätta 20 tjog björklöf i försvarliga Kärfvar räknade samt upphugga 2 famnar god Tall- eller Granved, hvarförutan årligen Spinnes 3 skp. Tågor och 5 skp. blånor i fint och wackert garn, och sommartiden till mig här eller annorstädes aflemnas 2 kannor smultron, 2 kannor hallon, 4 kappar malna enbär, 2 kannor blåbär, 8 kannor lingon, 5 Qvastar och 5 Wispar. Af smultron och hallon lemnas dock endast 1 kanna hvarje gång.
 3. Torpet underhålles i fullt stånd, så till hus som gärdesgårdar m.m. för uppsikt hvaröfver besiktning hållas antingen hvarje tredje år, eller när jag så nödigt anser. Hvad stängsel beträffar godkännes inga rishag, utan måste på alla ställen, der sådant är möjligt, fredas med ordentlig gärdesgård, så wäl omkring torpets enskilda egor, som i de råsträngar emot angränsande grannar, som förut af Torparen underhållits, äfvensom i dess andel af stängseln omkring odlingsmossen. På alla ställen der torpets egor stöta emot gårdens, stänger Torparen på lika sätt och ansvarar för all ofred af sina eller andras kreatur på de ställen der han är skyldig hålla hägnad. Till torpets underhåll och hägnader i omförmälda fall, fås virke på egorna efter utsyning så långt tillgången medgifver.
 4. Allt svedjande är vid laga ansvar förbjudet, och åligger det Torparen att efterse och hos mig eller min rätts Innehafvare anmäla alla olofliga tillgrepp af hvad beskaffenhet som helst, som å boställets område af andra föröfvas.
 5. Wid plantering och upptagning af potatis, utgöres hjelp af qvinnor eller barn, emot ersättning i potatis. För här framför i första punkten omnämnde Qvinsdagverken, undfår torparen en ersättning af 1/2 tunna potatis.
 6. Om Torparen är försumlig i någon av sina skyldigheters utgörande, ej kommer i rätt tid till dagsverkets förrättande eller gör arbetet med wårdslöshet, lättja och försummelse, måste han för sådan förseelse utgöra ett straffdagsverke, hvarje gång sådant inträffar, men sker det flera gånger, utan att han låter sig rätta, ware påföljd som efterföljande punkt stadgar.
 7. Wid laga ansvar och påföljd att genast warda från torpet skild utan fardag förbjudes Torparen: Att intaga fremmande kreatur på bete: Att utan tillåtelse intaga Inhysesfolk eller ens att utan anmälan lemna okände misstänkte personer husrum öfver natt: Att jaga eller fiska på gårdens egor utan lof: Att bortföra eller låta bortföra halm- eller höfoder, löf eller gödsel, någon Skog eller Skogsprodukter. Lika påföljd drabbar äfven om torparen warder befunnen eller skäligen misstänkt att sjelv eller genom dess folk hafva någonting olofligen tillgripit, eller ofredat till gården hörande egor genom kreaturs insläppande eller genom odygdiga kreatur, underlåter torpets underhåll m.m.
 8. Om deremot Torparen omsorgsfullt fullgör alla sina skyldigheter efter detta kontrakt och jemte sitt folk alltid iakttager redlighet samt ett passande uppförande emot husbondefolk, bibehålles han vid torpet under min tjänstetid, likväl med skyldighet att om jag så skulle önska, erlägga öfverenskommen motsvarig skatt i stället för dagswerksskyldigheten, wid hvilken förändring laga fardagstid ej behöfver föregå. Wid mitt frånfälle eller tjenstens frånträdande har dock Torparen endast att påräkna laga fardag för torpets innehafvande.
 9. På utmarken, der torpet har betesrätt eger jag äfven att låta Ungboskap beta efter wanligheten, och öfver hvilka Torparen är pliktig hålla nödig tillsyn.
 10. Inom 2-ne år härefter eller helst nästa sommar böra genom Torparens försorg alla Torpets åbyggnader, blifva rödfärjade, då jag tillsläpper sjelfva färgen. Då samma åbyggnader äro brandförsäkrade, åligger det honom dels att underhålla erforderlig brandredskap och dels att ställa sig till skyndsam efterrättelse de föreskrifter som af Brandsyneförrättare lemnas, i afseende på möjliga bristers afhjelpande, wid äfventyr att ansvara för all skada, som uraktlåtenhet häraf kan orsaka.
 11. Wid Torpet underhåller och sköter Torparen åt mig en Bagge, lika med sina egna får.
 12. Om, då jag en gång frånträder tjensten och laga Af- och Tillträdessyn kommer att hållas på bostället med dess tillhörigheter, några brister skulle finnas vid Torpet eller den stängsel det är pliktigt underhålla, och för hvilka ersättning skall utgifvas till Efterträdaren åligger det Torparen att, utan afseende på framtida uppgörande, erlägga samma ersättning, så att jag eller mitt Sterbhus i intet fall blifver nödgad betala för Torparens försumlighet i byggnads- eller underhållsskyldighet.

Norra Rothult den 19 december 1861.
J. Schillberg
Härmed är jag nöjd:
Gustaf Eriksson.
Närvarande wittnen:
S.J Nilsson Sven Peter Larsson

 

Meddela intresse för bild i tryckbart format via

E-POST till GLIMTEN