GLIMTEN -  en oberoende nättidning som gör släktforskningen roligare

glimten.gif (1697 bytes)
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

GLIMTENs QA mallar

för dig som vill göra egna register


Inledning

När jag anslöt mig till DIS i mitten av 80-talet drev P.O. Bergman i CLAES-projektet en hård linje för att man vid registerskapande exakt måste ange källans text, en sk bokstavstrogen text. Alla som arbetat med sökningar i sådana register vet hur opraktiska de är och hur svåra de är att hitta i pga att namnen har många stavningsvarianter. T ex "Kerstin" eller "Cherstin" i 15-20 former om man bortser från normeringsvarianterna som Kristina och Christina med sina varianter. Trots en skeptisk inställning insåg jag dock värdet i PO:s krav av att ha den exakta källtexten.

Några år senare kom kraftfullare datorer och program och prismässigt överkomliga hårddiskar. Detta gav mig möjlighet att utveckla en ny registerteknik med dubbla fält för de uppgifter som borde normeras för att underlätta sökningen. Mig veterligen var jag först med denna teknik som jag propagerarde för i den av mig startade föreningen SLÄKTDATA.

Här blev det dock genast käbbel om standard och regler - en diskussion som tycks pågå än. Personer med anknytning till databranchen ville bl a ge "filbeskrivningar" som var helt obegripliga för den vanlige släktforskaren. Utöver detta utbröt den eviga diskussionen om hur namn bör "normeras" eller lemmatiseras som den vetenskapliga termen lyder.

Det gällde alltså för mig att med mina mallar skapa ett system som var så flexibelt att alla parter skulle bli nöjda och kunna glömma alla krångliga filbeskrivningar och regler. I stället skulle de genast kunna börja med inmatningen.

GLIMTEN:s mallar har därför försetts med ett rikligt antal fält. Programmeringssatserna i dessa styr många automatiska funktioner som underlättar för inmataren.

 • Viktigt är att ett "Löpnr" skapas som gör det möjligt att sortera på "inmatningsordningen"
  (som bör vara kronologisk - även om källan ej är sådan).
 • I fält 2 anges källans sidnummer med 2 decimaler.
 • I fält 3 radnumret (eller källans ordningsnummer) med 2 decimaler..
 • Genom att söka på Sidnr och sortera på fälten 2 och 3 kan vi "återskapa" varje sidas innehåll vid kontrolläsningen.

(Decimalerna fält 2 och 3 tillåter oss att senare komplettera med eventuellt glömda poster.)

Felaktigt datum gör ett register odugligt. Genom ett felslag när du använder andra program kan 1811 lätt bli 1711 liksom mån 03 kan bli 02 om inte programmet kontrollerar rimligheten. Oftast ligger ju registrets händelserna varandra nära i tiden. Jag har därför programmerat in en varning om differansen är mer än 30 dagar plus eller har minusvärde.
Det sker genom att QA från föregående inmatning kopierar datum och jämför detta med datumet i den nya posten. Utlöses varningen läggs differansvärdet i ett OBS-fält och VARNING visas.
OBS! Din inmatning kan trots allt vara rätt om en födelse inskrivits utanför den kronologiska ordningen - då är det bara att trycka Enter och gå vidare.

För att ytterligare minska inmatning av felaktigt datum kopierar QA från föregående post - år och mån - så du behöver bara skriva in ny dag (eller trycka F5 för att helt kopiera föregående datum).

Att själv styra inmatningen efter egna val får du möjlighet till.

 • Du kan välja att mata in dopdag och hur det skall ske, eller avstå från dopdag.
 • Ange föräldrars titel /eller ej.
 • Avstå från förkortningsmöjligheten (vilket jag tycker är dumt). Du styr nämligen själv vilka förkortningar du vill använda. Minns du dom inte - tryck Enter eller Tab och skriv in som vanligt.
 • Flera automatiska styrmöjligheter finns beskrivna på andra platser.

De bästa av GLIMTEN:s REGISTER är gjorda med hjälp av QA-mallarna, men när registren levereras är programsatserna borttagna för att minska filstorlekarna.
Ibland har register importerats från andra program. Vissa saknar kanske då ett riktigt Löpnr varför datumkontrollen satts ur spel. (Ett "fingerat" löpnummer har gjorts efter sortering på angivet datum). Ibland saknas även Sidnr och ORnr (Ordnings eller Radnummer). Kanske saknas även en verklig källtext då registerskaparen redan vid inmatningen delvis normerat sina uppgifter. Många fel kan dölja sig i registren - som förmedlare får jag ta emot vad jag får.

Register är en sekundär källa
det skall du veta! Finns det tvivel så KOLLA mot originalet, källan.
NB. Det är dock ofta bättre att arbeta med ett "något dåligt" register än inget alls.

Här medger utrymmet ej att vi återger alla mallarna men vi skall beskriva principerna genom att studera mallen för FÖDDA.


En post i QA-mallarna
består oftast av 4 sidor. Sida 2 och 3 har plats för 8 vittnesuppgifter (om du vill mata in sådana, annars lämnas de tomma) och sida 4 har extra fält för "övrigt" samt information om GLIMTEN.

Sida 1 är indelad i tre huvudgrupper:

 • Mallhuvud
 • Personuppgifter
 • Övrigt

Mallhuvud

Ex: Inmatningsfält i FÖDDE-mallen:

 1. Löpnr (Löpnummer skapas automatiskt av QA)
 2. Sidnr (Sidnummer, repeteras automatiskt, du styr startvärde)
 3. O/Rnr (Ordnings- el. radnummer räknas upp +1 efter startvärde eller ändrat värde)
 4. Fdag (Födelsedatum. Anges t ex 1801 2 3, QA omformar till 1801-02-03)
 5. Döpt (Dopdatum. År och mån kopieras aut. av QA, du kompletterar)
 6. Kön M/K/O (Man/Kvinna/Okänt) Könsuppgift styr normering av namn.

Utöver ovan nämnda inmatningsfält finns fält som visar SCB-kod och församlingsnamn, inmatningsdag och olika val du kan göra. De senare för att styra inmatningen efter egna önskemål.

OBS-fältet har en finess som hjälper dig att EJ mata in "felaktigt" datum. En varningsflagga visas då skillnaden i dagar, mellan föregående post och den sista är större än 30 eller har ett minusvärde. Se ovan Felaktigt datum.

Personuppgifter
Inmatning av namn och adress kan ske med förkortning (vilket rekommenderas).
Du kan själv styra önskad förkortning och normering.

Uppgifterna läggs i tre kolumner:
Exemplet namn visar barnets nam och födelseadress, samt föräldrarnas namn.

. 1 a 1 b 2 3
Fältnamn Förkortn
inmatas
Bokstavstrogen text skapas automatiskt baserad på förkortn. Automatiskt
normerad text skapas
Texten friseras manuellt, (innehåll rättas med hjälp av uppg. från andra poster i f-register).
Barns namn c Carl Karl Karl
Födelseadress st Skultorp Skulltorp Skulltorp Vg
Fars förnamn cf Carl Fredric Karl Fredrik Karl Fredrik
Fars e-namn lb Lundberg Lundberg Sundberg
Mors förnamn g Greta Margareta Margareta
Mors e-namn Pärsd. Persd. Persd.
 

Övrigt-fältens antal varierar något mellan de olika mallarna men består av flera fält, dels på sida 1 och dels på sida 4. Man bör mata in likartade uppgifter på samma plats (fält) för att få en bra struktur att söka i.

Normering är ett begrepp som ibland används när man hänför namnvarianter till ett ensartat sökord. Ett mera vetenskapligt begrepp är "lemmatisering" men det är få människor som förstår det ordet.
Jag använder här "Bearbetad text" då GLIMTEN:s register utförs i TRE STEG.

 1. Bokstavstrogen text inmatas (gärna med hjälp av förkortning)
 2. Normerad text erhålles automatiskt av QA
 3. Frisering av den aut. skapade texten utförs då inmatningen avslutats.

Frisering består av att vi under "Bearbetad Text" ändrar uppenbarligt felaktiga uppgifter till det vi tror är det rätta. Ofta skrivfel som präst eller klockare gjort eller tolkningsfel av den som inmatat eller skapat inmatningsunderlaget. Felen framkommer då vi sorterar uppgifterna på olika sätt. Om tex Greta Pärsd. make Carl Lundberg, i exemplet ovan, vid något av de oftast många barnens födelse plötsligt kallas Carl Sundberg är det ett typiskt tolkningsfel. Svårt att upptäcka då Sundberg och Lundberg hamnar på olika ställen vid sortering på fars e-namn.Om vi i stället sorterar posterna på i första hand mors e-namn och sedan på mors förnamn men läser på fadersnamnen och adressen upptäcker vi ofta många fel. I friseringen ingår även att översätta förnamns initialer till verkligt namn om vi vet initialens betydelse (t ex J.P. till Johan Peter).

Vid namnbyte från patronimykom (fadersnamn) till borgerligt namn eller soldatnamn bevarar vi det förra som förnamn. T ex Anders Svensson skrivs som förnamn, det nya soldatnamnet "Käck" skrivs ensamt som efternamn. Detta underlättar sökandet av knektens far, "Sven".


Exempel: mallsida 1 (från födda i Veinge)

soren-1.gif (41882 bytes)

Bilden ovan visar hur Födde-mallens sida 1 ser ut, samt namnen på två av mina anfäder. Vid tiden för Seved Sörensson inskrivning följde man bibelns exempel (Adam födde) och följaktligen var det bara männen som fick barn. Under bokstavstrogen text saknas moderns namn. En titt i vigselboken den 11 okt 1724 anger dock att han gift sig med Karin Svensd. Det är en brytningstid och strax kommer mödrarna att anges regelbundet. När Karin föder sitt tredje barn anges hon med namn, men kallas felaktigt Larsdotter. Sitt rätta namn får hon dock vid födseln av fjärde och femte barnet. Det ser du på nästa bild med uppgifterna i TABELL-form. Här upptäcker vi även att namnet "Sören" tre gånger tolkats som "Sven".

Uppgifterna är ur ett register med nära 11000 poster förmedlat av Veinge Hembygdsförening och inmatat av mig. Registret har ursprungligen skapats av mina fränder Åke Nilsson, Ahlby, Veinge och Göte Jansson i Helsingborg. Tyvärr hade de ej en dator till hjälp för att upptäcka felen, vilket säkert vållat mycken huvudbry för folket i Höks Härad, där registret är väl spritt.Exempel, TABELL-form

soren-2.gif (64689 bytes)

Bilden visar i TABELL-form uppgifter på mina släktingar i Veinge. I Ver 4.5 av QA kan man med vänster- resp. högerpil vandra i sidled och t ex även se födelsedatum, adress m.m. I version 4.0 får man i stället via Shift+F6 välja nya kolumner för visning (och därmed avstå tidigare).

Mallar i Ver 4.0 - Information
Utöver själva mallarna som du hämtar i komprimerad form (ZIP) får du även med texter och instruktioner. Har du EJ ett köpt QA kan du hämta QA:s DEMO här. Med det kan du undersöka mallarnas funktion och söka i redan färdiga register. Du kan även skapa ett mindre antal poster (50) när du väljer DATAINMATNING i Huvudmenyn.

Vill du med Demot göra ett större register (1000 poster) väljer du HÄMTA och fyller i de 1000 formulär (poster) som ingår i filen "1000MALL". I dem är bara löpnumret ifyllt. I övrigt fungerar programsatserna. Metoden är givetvis besvärligare än med ett köpt program där du kan välja Datainmatning. Vid nästa inmatningspass måste du först välja HÄMTA och SORTERA formulären på löpnummer. Sedan får du med Enter bläddra dig fram till närmaste "tomma" post. Alternativt välja TABELL med F6 och med nedåtpil rulla till "tomt" formulär. QA betraktar dock ej posterna som tomma - det finns ju ett löpnummer!

Hjälp med att köpa QA - kontakta mig via e-post

Konvertering av QA Ver 4.0 till Ver 4.5
OBS!
Ett register som skapats i Ver 4.0 kan du ej själv konvertera till Ver 4.5 även om du köpt ett sådant program. Det beror dels på att mitt programmeringsarbete skyddas av QA som ej tillåter konvertering om du inte kan ange rätt kod, dels av att de båda versioner använder olika datumformat. Om du sänder registret till mig utför jag konverteringen gratis om det görs tillgängligt för andra.

 

Mallar i Ver 4.5 - Information
Har du ett köpt QA program i denna version bör du hålla dig till detta. Trots likheterna mellan versionerna döljer sig många nya nyttigheter i Ver 4.5. Förmodligen kan du även läsa uppgifterna med den ännu senare Windowsversionen - men resultatet ser bedrövligt ut. Min layout med skilda sidor visas som en enda och fälten flyter ihop - så håll dig till DOS - om du även har den versionen.

I första fasen av Nättidningen GLIMTEN kommer jag bara att leverera register i Ver 4.0.
Om efterfrågan finns kommer registren att finnas i BÅDA versionerna.

Mallar för inmatning av nya register
finns från start i båda versionerna.

E-POST till GLIMTEN

TILL REGISTERINFORMATION