Tabell 1

Bryngel Hansson Högman. Stads Soldat i Göteborg.

Född omkr 1710 - 1713 trol. i Manered, Jonsered, Partille (O).

Död genom drunkning 20 sep 1756 i Partille (O). Begravd 8 okt 1756 i Partille (O).
"vilkens kropp fanns död i Säveåen. Över vilket mål rannsakades och dömdes av Sävedals härads lovliga Tingsrätt att som förmodligen han av vådelig händelse i vattnet omkommit så skulle hans kropp njuta ärlig begravning".

Levde i Manereds lid, Jonsered, Partille (O).

Soldatnamnet Högman troligen bildat av Högen och Kåhög från vilka hans (troliga) föräldrar 'Hans Jonsson i Kåhög' och 'Ingrid i Högen' kommer. Då vi rör oss bland de första uppgifterna i Partilles kyrkbok måste de här angivna föräldrarna tas som hypotetiska. Ett stöd för antagandet är att Bryngels son fick namnet Gunne i likhet med hans närmast äldre bror, enl uppställningen nedan.

Bryngels troliga syskon:

  • Ingeborg Hansdotter, född 25 apr 1690 i Kåhög, Partille (O).
  • Karin Hansdotter, född 11 aug 1692 i Kåhög, Partille (O).
  • Elisabet Hansdotter, född 7 nov 1697 i Manered, Partille (O).
  • Joen Hansson, född 16 dec 1702 i Manered, Jonsered, Partille (O).
  • Gunne Hansson, född 23 aug 1706 i Manered, Jonsered, Partille (O).

(Bryngel själv föddes troligen omkring 1710).

Lite om Göteborgs Stads soldater:

Hur Stadssoldaterna var klädda kan vi än i dag se på Skansen Kronan i Göteborg där en del persedlar förvaras. Bild finns även i Partille Krönika sid. 88 varur även följande text är hämtad från sid. 90-92. Den beskriver något om varför Göteborgs Stadssoldatkompani kom till.

---"Redan i Gustav Adolfs memorial av den 23 februari 1624 förklarades, att som i Göteborg god vakt borde hållas "och på det Borgerskapet icke med någon vakt må besvärat varda, anser Kongl. Maj:t bäst vara att, när någon utskrivning sker, de ock desslikes uti Sävedals Härad utskriva låta, och vill Kongl. Maj:t dem Nådigst de Trettiosex knektar, som där uti Häradet alla redan äro, hava efterlåtit, att med utskrivningen Fyratioåtta tillsammans bliva, vilka kunna komma rotetals till Staden och hålla vakt. Vad deras lön och underhåll vidkommer, kunna de giva dem såsom andre Kongl. Maj:ts knektar hava, var ett Ottingshemman, och sedan, när de på vakten äro, var knekt en daler om veckan, vilket borgerskapet, eftersom de hava vakten till, utgöra skole, så lagandes, att Stadens inkomster därigenom ej förminskandes varda".

Antalet knektar bestämdes emellertid, som nämnt, till 44 stycken. I juni 1696 förpliktades rotehållarna av häradsrätten att för stadssoldaterna uppbygga "Torp och Stugor" och i ny dom två år senare förständigades de att senast innan Michaelitiden samma år hava försatt dessa i lagligt stånd. ---Stadssoldaternas tjänstgöring bestod i fredstid närmast av en slags polistjänst. De skulle vid bommarna tillse att acciser erlades och inga olovliga köp gjordes, de tjänstgjorde som brand- och nattvakter, fingo hjälpa till vid stadens olika arbeten och ansvara för ordningens upprätthållande. Detta hindrade emellertid ej, att de själva många gånger voro de värsta bråkmakarna. Populärt gingo de under benämningen "korvar" och voro vanligen sammanravsade bland en del löst folk, som voro mindre hågade för strängare arbete utan funno stadsvaktens friare liv bättre passa dem. Det var nog också ytterst sällan, som en bondson inom Partille socken tog tjänst som stadssoldat. Att den försvarsberedskap som de kunde prestera, åtminstone under 1600-talet, var ytterst minimal förstår man under dylika förhållanden och illustreras densamma på ett dråpligt sätt i en skrivelse år 1636 av presidenten Rosenskjöld vari han säger:"I går hafwer jagh med någre af rådet mönstrat denna stadz soldater.----Men det är stoor skada, dhe wette icke thet ringesta att bruka sine gewähr, hwarcken med pijkar eller musqueter. Deras förman är een tysk, een skräddare, som intet mycket kan sielf, därfore är honom ondt till att lära andra". Under senare tid var dock förhållandet avsevärt förändrat till det bättre och stadssoldaterna åtnjöto nog även större aktning än vad tidigare var förhållandet. Av knektrotarne i Partille betalades vart tredje år till staden den andel i beklädnadsmedlen, som rotarna enligt magistratens protokoll den 13 nov. 1772 åtagit sig att bekosta, vilka medel för åren 1843-1851 i medeltal belupit sig på B:co R:dr 314:27.6 4/9.--Slutligen kan här nämnnas, att Göteborgstrakten först år 1680 avsöndrades från Älvsborgs och förenades med Götehorgs och Bohus län. Göteborg blev dock först år 1700 residensstad för landshövdingen, vilken ända till den tiden hade sitt säte på Bohus slott.

Gift 11 dec 1745 i Partille (O) med Anna Nilsdotter(VB sid 49).
Född enl. åld.uppg. 1722.
Död av hosta som Ä. 45 år gl 22 jan 1767 i Manered, Jonsered, Partille (O).

Identiteten på vår Anna går ej att fastställa men följande antagande kan göras:
Då vi tror att maken Bryngel är född ca 1710 finns endast två passande med namnet Anna Nilsdotter i Partille FB.
Alternativ 1. Född 25 dec 1714, dotter till Nils Svensson och Anna Andersd. i Ugglum. För detta antagande talar att makarnas döttrar, Britta och Ellika, flyttar till Ugglum där de även gifter sig.
Alternativ 2. Född 20 dec 1724 som oäkta dotter till "drängen Nils" (uppgift om modern saknas).
För alternativ 2 talar att vår Anna enligt åldersuppgift är född 1722 och därmed har en mer passande i ålder. Båda makarna från Manereds lid i Jonsered vid giftet, han kallas 'Hansson'.

Barn:

Britta Bryngelsdotter. Född 14 jul 1748 i Manereds lid, Jonsered, Partille (O). Död i feber 42 år gl.(fel 39 år) 23 jul 1790 i Ugglum Mg, Partille (O). Begravd 27 jul 1790. (Se tabell 2, s. ).

Nils Bryngelsson. Född 28 okt 1751 i Manereds lid, Jonsered, Partille (O). Död i Kräfta 54 år gl 12 sep 1807 i Lexby Ög, Partille (O). (Se tabell 3, s. ).

Gunne Bryngelsson. Född 1 feb 1754 i Manereds lid, Jonsered, Partille (O). Död av hosta 54 år gl. 2 apr 1808 i Lexby Mg, Partille (O). (Se tabell 4, s. ).

Ellica Bryngelsdotter. Född 30 apr 1756 i Manereds lid, Jonsered, Partille (O). Döpt 1 maj 1756. Död av Svullnad 62 år gl. 16 apr 1819 i Ugglum Mg, Partille (O). (Se tabell 108, s. ).

Tabell 2

(generation 1)

Från tabell 1.

Britta Bryngelsdotter. Född 14 jul 1748 i Manereds lid, Jonsered, Partille (O). Död i feber 42 år gl.(fel 39 år) 23 jul 1790 i Ugglum Mg, Partille (O). Begravd 27 jul 1790. År 1790 blir katastofens år för Britta och hennes familj. Hon dör i juli och i aug dör hennes lilla barn och därmed även Brittas släktgren. I december dör även maken.

Gift (men uppg saknas) med Olaus Wikström. Murgesäll. Född ca 1756. Död i feber, änkemanen, 34 år gl. 14 dec 1790 i Ugglum Mg, Partille (O).

Barn:

Anna Brita Olausdotter. Född 3 jan 1790 i Ugglum Mg, Partille (O).
Dopvittnen: Hans Hansson, Andreas Nilsson, Johannes Bengtsson Alla i Ugglum. Hustr. Cathrina Gunnesd., Elin Svensd. Maria Olofsd. Alla i Ugglum.
OBS! Ovanstående Andreas Nilssons närvaro vid dopet är ett av indicierna till att hans maka Ellica är dotter till Bryngel Högman. Här svåger till barnets mor. Systern Ellica var kanske förhindrad att närvara eller "glömd" här av prästen. Död i okänd sjukdom 7 m 9 d 12 aug 1790 i Ugglum Mg, Partille (O). Begravd 15 aug 1790. Modern död 23 jul och fadern i 14 dec, samma år (1790) som Anna Brita.

Tabell 3

(generation 1)

Från tabell 1.

Nils Bryngelsson. Född 28 okt 1751 i Manereds lid, Jonsered, Partille (O). Död i Kräfta 54 år gl 12 sep 1807 i Lexby Ög, Partille (O). Inga barn funna.

Gift 16 sep 1787 i Partille (O) med Annika Arvidsdotter. Levde i Lexby, Partille (O).
Barn saknas i FB Gift 1 m. Jonas Svensson med vilken hon fick 7 barn mellan åren 1761-78.
Hon var änka, båda kom från Lexby Ög.

Tabell 4

(generation 1)

Från tabell 1.

Gunne Bryngelsson. Född 1 feb 1754 i Manereds lid, Jonsered, Partille (O).
Död av hosta 54 år gl. 2 apr 1808 i Lexby Mg, Partille (O).

Gift 27 nov 1785 i Lexby, Partille (O) med Cathrina Andersdotter.
Född enl åld.uppg 1748.
Död som änka 64 år gl. 7 dec 1812 i Lexby Mg, Partille (O).
(Arne Berggren anger Cathrinas far o mor till Anders Persson o Elin Larsdotter. Men 'Cathrinor' födda 1748 enl FB är följande: Alt 1: 17480512, dotter till Anders Olofsson o Maria Torkelsd. Skulltorp Alt 2: 17480903, dotter till Anders Nilsson o Brita Andersd. i Ugglum St.g (då släkt med JBM).Ingen Catharina A är född i Partille 1748 och tyvärr anger HFL ej någon uppgift om hennes födelse.

Vid giftet med Gunne Bryngelsson kallas Catharina 'änka från Lexby Mg' och är troligen 37 år. Det senare kanske förklarar att paret inte hann få mer än två barn. Catharina var tidigare gift med betydligt äldre man, Hans Carlsson i Kåhög, som dog i bröstvärk 64 år gammal 1784. De hade inga barn. Genom det giftet kom Catharina tydligen i besittning av en gård. Samma gård som Hans Carlsson kommit över genom att gifta sig med en 17 år äldre kvinna, Britta Assarsdotter. Hon var 43 år vid giftet och fick inga barn med Hans Dessa underliga turer utgör en del av förspelet till att den fattige knektsonen Gunne blev jordägare i Lexby.(Ovanstående baserat på uppgifter i kyrkboken. Möjligen kan gårdshandlingar och dombok ge en annan bild).

Barn:

Andreas Gunnesson. Född 26 okt 1786 i Lexby Mg, Partille (O) (FB sid 305). Döpt 27 okt 1786. Död 22 apr 1862 i Lexby, Partille (O). (Se tabell 5, s. ).

Dödf barn av okänt kön Gunne-. Född 19 aug 1789 i Mellby Bäckeg, Partille (O). Död 19 aug 1789.

Tabell 5

(generation 2)

Från tabell 4.

Andreas Gunnesson. Åbo. Född 26 okt 1786 i Lexby Mg, Partille (O) (FB sid 305). Döpt 27 okt 1786. Död 22 apr 1862 i Lexby, Partille (O). Bouppt. 1862-1337 HFL AI:13 anges Andreas Gunnesson som "drinkare". Ägde 1/16 mtl i Lexby Hålegården.

Gift 17 jul 1808 i Partille (O) med Anna Christina Ericsdotter(VB sid 489). Född 5 jul 1783 i Lexby Vg, Partille (O) (FB sid 105). Död 28 sep 1848 i Lexby Mg, Partille (O). Arne Berggren har två silverskedar märkta ACED som tillhört Anna Stina. Bouppt 1849-7. Vid giftet var han från Lexby Mg, hon från Lexby Vg.

Barn:

Brita Catrina Andreasdotter. Född 6 jul 1809 i Lexby Mg, Partille (O) (FB sid 307). Död 22 jan 1896 i Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 6, s. ).

Erik Andreasson. Född 12 jan 1811 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 13 jan 1811. Död i lunginflam. 69 å 4 m gl. 11 maj 1880 i Lexby Mg, Partille (O). Ogift. Hos bröderna Erik, Lars, Gustaf och Anders fanns "ett otal pigor" och bland dem Pigan Brita Stina Kullgren f 1822?-02-15 i Förlanda som har med sig ett OÄ-barn som heter Anna Sofia Larsd f. i Partille 1852-02-01 varvid ingen fader anges. (Detta barn kan ev vara dotter till någon av de ogifta bröderna.) Faddrar vid hennes dop var Lars Svensson o H. Brita Christina Andersd. från Lexby Vg Bröderna kallas oftast "Anders Andreassons arvingar" i HFL.

Gustaf Andreasson. Född 20 nov 1812 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 21 nov 1812. Död Trösken 1 mar 1813 i Lexby Mg, Partille (O).

Gustaf Andreasson. Född 26 jan 1814 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 27 jan 1814. Död genom drunkning 28 jul 1834 i Lexby Mg, Partille (O).

Anders Andreasson. Född 4 sep 1815 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 5 sep 1815. Död 7 dec 1893 i Lexby Mg, Partille (O). Ogift.

Lars Andreasson. Född 3 mar 1817 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 4 mar 1817. Död tvinsot 31 aug 1817 i Lexby Mg, Partille (O).

Ellica Andreasdotter. Född 22 feb 1818 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 23 feb 1818. Död i okänd sjukdom 25 feb 1818 i Lexby Mg, Partille (O).

Lars Andreasson. Född 15 mar 1819 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 17 mar 1819. Död av ålderdom 76 år gl. 1 nov 1895 i Lexby Mg, Partille (O). Ogift.

Charles (Carl) Andreasson. Född 26 feb 1822 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 1 mar 1822. Död i kräfta 55 å 3 m 24 d gl 20 jun 1877 i Lexby Mg, Partille (O). Ogift.

Sven Andreasson. Född 9 sep 1826 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 15 sep 1826. Död 27 okt 1897 i Lexby Smedjeg, Partille (O). (Se tabell 89, s. ).

Tabell 6

(generation 3)

Från tabell 5.

Brita Catrina Andreasdotter. Född 6 jul 1809 i Lexby Mg, Partille (O) (FB sid 307). Död 22 jan 1896 i Lexby Håleg, Partille (O). Omnämnd i BoU 1850:843 och 1862:1221

Gift trol omkr 1837 med Petter Svensson(V-uppg sakn i P-e). Född 5 dec 1803 i Lexby Håleg, Partille (O) (FB sid 284). Död i halssjuka 4 okt 1850 i Lexby Håleg, Partille (O). Bouppteckn 1851/141 Sävedals Hd.

Barn:

Sven Pettersson. Född 23 jan 1838 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 8 jun 1912 i Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 7, s. ).

Anders Pettersson. Född 18 okt 1840 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 27 nov 1846 i Lexby Håleg, Partille (O).

Gustaf Pettersson. Född 17 aug 1844 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 12 nov 1902 i Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 41, s. ).

Anders Peter Pettersson. Född 17 maj 1849 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 12 år gl. 23 dec 1861 i Lexby Håleg, Partille (O).

Tabell 7

(generation 4)

Från tabell 6.

Sven Pettersson. Bonde i Lexby Håleg. Född 23 jan 1838 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 8 jun 1912 i Lexby Håleg, Partille (O).

Gift 31 jan 1867 i Partille (O) med Maja Stina Andersdotter Klang. Född 1 apr 1843 i Änet Backg Östra, Kvinnestad (P). Död 23 mar 1923 i Lexby Håleg, Partille (O).

Barn:

Mathilda Josefina (Tilda) Svensdotter. Född 14 aug 1867 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 9 apr 1912 i Annedal, Göteborg (O). (Se tabell 8, s. ).

Anna Sofia Svensson. Född 1868 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 4 nov 1896 i Haga, Göteborg (O). (Se tabell 15, s. ).

Patrik Svensson. Född 18 okt 1870 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 10 feb 1928 i Christine, Göteborg (O). (Se tabell 16, s. ).

Carl August Svensson. Född 20 apr 1874 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 17 dec 1938 i Marieberg Nr 2, Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 38, s. ).

Alma Ottilia Svensdotter. Född 1 apr 1880 i Lexby Håleg, Partille (O). Död kärlsjukd. 20 aug 1956 i Oskar Fredrik, Göteborg (O). (Se tabell 39, s. ).

Tabell 8

(generation 5)

Från tabell 7.

Mathilda Josefina (Tilda) Svensdotter. Född 14 aug 1867 i Lexby Håleg, Partille(O). Död 9 apr 1912 i Annedal, Göteborg (O). Från späd ålder hade familjen en adoptivdotter. Agnes Sandberg f. 5 nov 1896 i Skåne. Hon kallade sig Nyström efter adoptivfamiljen men gifte sig till namnet Lindberg. Agnes Lindberg dog 11 maj 1980 under adress Landalabergen, Göteborg.

Gift 24 mar 1895 med Gustaf Adolf Nyström. Född 28 feb 1864 i Allm. BB, Stockholm (AB). Död 9 mar 1940 i Annedal, Göteborg (O).

Barn:

Helga Serafia Nyström. Född 28 jun 1895 i Haga, Göteborg (O). Död 15 aug 1970 i Carl Johan, Göteborg (O). Begravd Västra begr.pl. fält 11 grav 54. (Se tabell 9, s. ).

Lilly Maria Louise Nyström. Född 21 maj 1897 i Haga, Göteborg (O). Död 5 nov 1964 i Annedal, Göteborg (O). (Se tabell 10, s. ).

Bertil Adolf Paul Nyström. Född 27 maj 1900 i Haga, Göteborg (O). Död 1 jun 1978 i Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 11, s. ).

Alma Irene Viktoria Nyström. Född 20 sep 1902 i Annedal, Göteborg (O). Död 10 år gl. 24 okt 1912 i Annedal, Göteborg (O).

Signe Viola Nyström. Född 25 jun 1905 i Haga, Göteborg (O). Död 13 jun 1982 i Carl Johan, Göteborg (O). Ogift.

Tabell 9

(generation 6)

Från tabell 8.

Helga Serafia Nyström. Född 28 jun 1895 i Haga, Göteborg (O). Död 15 aug 1970 i Carl Johan, Göteborg (O). Begravd Västra begr.pl. fält 11 grav 54. I samma grav vilar fadern Gustaf Adolf Nyström, maken Carl-Algot Hayling och syskonen till Helga, Signe Viola och Paul Bertil Adolf Nyström.

Gift 14 jul 1923 med Karl Josef Algot Hayling. Kavallerist o Spårvägsman. Född 31 mar 1892 i Domkyrko, Göteborg (O). Död 13 nov 1964 i Carl Johan, Göteborg (O). Kavallerist 60428/13, Skövde. Pensionerad fr spårv. 1949-11-01.

Barn:

Ingrid Helga Hayling. Född 1 nov 1925 i Annedal, Göteborg (O). Död 3 nov 1925 i Annedal, Göteborg (O).

Tabell 10

(generation 6)

Från tabell 8.

Lilly Maria Louise Nyström. Född 21 maj 1897 i Haga, Göteborg (O). Död 5 nov 1964 i Annedal, Göteborg (O).

Gift 1 nov 1930 med Hugo Källström. Färgingenjör. Född 12 jun 1892 i Gunnarstorp? (L).

Tabell 11

(generation 6)

Från tabell 8.

Bertil Adolf Paul Nyström. Postkupémästare. Född 27 maj 1900 i Haga,Göteborg (O). Död 1 jun 1978 i Härlanda, Göteborg (O).

Gift 10 maj 1930 med Dagny Irene Vilhelmina Bodin. Född 24 apr 1903 i Masthugget, Göteborg (O). Adress5 jul 1996 Källsprångsg. 1, Göteborg. Levde ca 90 år gl. 5 jul 1996.

Barn:

Barbro Nyström. Född 12 jul 1932 i Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 12, s. ).

Ingvor Irene Nyström. Född 14 sep 1939 i Falköping (R). (Se tabell 13, s. ).

Tabell 12

(generation 7)

Från tabell 11.

Barbro Nyström. Född 12 jul 1932 i Carl Johan, Göteborg (O). Adress 5 jul 1996 Boreg. 6 Mölndal, tel 031-822022. Har tre adoptivbarn men inga biologiska barn:1. Bo Tomas Peter* Lindberg född 22 maj 19632. Ingvor Susanne* Lindberg född 22 juni 19653. Bengt Patrik* Lindberg född 28 aug 1967Sussanne är gift den 30 juli 1994 i Göteborg med Mikael Sondered född 30 aug 1966. De är båda musiklärare och har i aug 1996 flyttat till Färöarna

Gift 27 jun 1953 i Masthugget, Göteborg (O) med Roy Erik Lindberg. Ing. Uppfinnare. Äg. av Mekano-Konsult, Mölndal. Född 5 sep 1929 i Carl Johan, Göteborg (O). Adress 17 jun 1996 Boreg 6 Mölndal. Examina: 1949 Verkmästare GTI, Göteborg. 1956 ingenjörsexamen, starkström och tele, GSTA, Göteborg

Tabell 13

(generation 7)

Från tabell 11.

Ingvor Irene Nyström. Postmästare i Västra Frölunda. Född 14 sep 1939 i Falköping (R). Adress 5 jul 1996 Hönekulleg. 18, Västra Frölunda, tel 031-290671.

Gift 1:o 29 jul 1961 i Kortedala, Göteborg (O) med Ove Nilsson. Ing. vid SIAB. Född 27 jun 1937 i Ådalsliden, Näsåker. Död 1 nov 1972 i Älvsborg, Göteborg (O).

Barn:

Annika Marie Nilsson. Född 13 apr 1965 i Kortedala, Göteborg (O). (Se tabell 14, s. ).

Per-Ove Nilsson. Marinlöjtnant i Karlskrona. Född 29 apr 1968 i Kortedala, Göteborg (O). Adress 25 jun 1996 Ronnebyg 18 A, 371 32 Karlskrona. Ogift 1996.

Gift 2:o på Rådhuset i Göteborg 13 sep 1986 i Älvsborg, Göteborg (O) med Claes Axel Einar Karlander. Rest.chef. Född 5 okt 1943 i Göteborg (O).

Tabell 14

(generation 8)

Från tabell 13.

Annika Marie Nilsson. Född 13 apr 1965 i Kortedala, Göteborg (O). Adress 5 jul 1996 Hans Ygbergsv. 14, Särö, tel 031-935353.

Gift 8 aug 1992 i Kortedala, Göteborg (O) med Mats-Ola Andreasson. Köpman och delägare i 'Mats Sport' som fadern startade. Född 7 apr 1962 i Kortedala, Göteborg (O).

Barn:

Carl Mats Otto Andreasson. Född 28 mar 1995 i Släp (N).

Tabell 15

(generation 5)

Från tabell 7.

Anna Sofia Svensson. Född 1868 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 4 nov 1896 i Haga, Göteborg (O).

Gift 8 apr 1894 med Johan Herman Lundqvist. Född 25 jul 1867 i Partille (O). Död 3 dec 1897 i Kåhög, Partille (O).

Barn:

Märtha Cecilia Lundqvist. Folkskollärarinna i Resteröd. Född 29 dec 1894 i Partille (O). Död 16 mar 1976 i Partille (O). Begravd i Partille (O). Död ogift, inga barn. Efter föräldrarnas död tog en faster "Betty" hand om flickan. Betty hette egentligen Britta Maria f. 11 jan 1862 i Partille.

Tabell 16

(generation 5)

Från tabell 7.

Patrik Svensson. Hotellvaktmästare. Född 18 okt 1870 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 10 feb 1928 i Christine, Göteborg (O).

Gift 9 apr 1898 i Partille (O) med Gunhilda Susanna (Gunhild) Markusdotter. Född 8 feb 1876 i Domkyrko, Göteborg (O). Död 27 okt 1952 u. adr Zachrissonsg 8, Härlanda, Göteborg (O). Flyttade 11 jun 1898 från Partille (O) till Christine, Göteborg (O). Flyttade 15 dec 1947 till Gamlestaden, Göteborg (O).

Barn:

Arvid Gunnar Villgodt Svensson. Född 31 aug 1897 i Partille (O). Död 15 sep 1987 i Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 17, s. ).

Sven Einar Svensson. Född 18 feb 1899 i Christine, Göteborg (O). Död 5 okt 1982 i Västra Frölunda, Göteborg (O). (Se tabell 22, s. ).

Iris Gunhild Linnéa Svensson. Född 30 maj 1902 i Christine, Göteborg (O). Död 22 apr 1974 i Lagmansg 2, Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 26, s. ).

Margit Lilly Ingeborg Svensson. Född 13 maj 1905 i Christine, Göteborg (O). Död 15 jun 1979 u. adr Friggag 19, Göteborg (O). (Se tabell 28, s. ).

Astrid Selma Viola Svensson. Född 15 feb 1911 i Christine, Göteborg (O). Död omkr 19910713 u. adr N Gubberog 22, Christine, Göteborg (O). (Se tabell 35, s. ).

Tabell 17

(generation 6)

Från tabell 16.

Arvid Gunnar Villgodt Svensson. Född 31 aug 1897 i Partille (O). Död 15 sep 1987 i Härlanda, Göteborg (O).

Gift 6 mar 1926 i Christine, Göteborg (O) med Jenny Olivia Alfredsson. Bageriarbeterska. Född 27 mar 1904 i Kville (O). Död 13 maj 1982 i Härlanda, Göteborg (O).

Barn:

Maj-Britt Gunhild Ingeborg Svensson. Född 24 feb 1926 i Christine, Göteborg (O). (Se tabell 18, s. ).

Eva Anita Svensson. Född 3 apr 1931 i Johanneberg, Göteborg (O). (Se tabell 19, s. ).

Tabell 18

(generation 7)

Från tabell 17.

Maj-Britt Gunhild Ingeborg Svensson. Född 24 feb 1926 i Christine, Göteborg (O). Flyttade 9 aug 1945 från Johanneberg, Göteborg (O) till Sankt Pauli, Göteborg (O) (894). Adress 1 aug 1996 Sofiag. 19, Göteborg, tel-252133. Inga barn.

Gift 10 dec 1949 med Per Olof Samuelsson. Född 14 jul 1913. Död 21 apr 1982 i Ärenprisg 37, Härlanda, Göteborg (O). Inga barn

Tabell 19

(generation 7)

Från tabell 17.

Eva Anita Svensson. Teleprinterbitr. Född 3 apr 1931 i Johanneberg, Göteborg (O). Flyttade 23 mar 1955 från Härlanda, Göteborg (O) till Lundby, Göteborg (O). Adress 10 jul 1996 Ankarhielmsv. 10, 417 43 Göteborg, tel 031-554839.

Gift 23 apr 1955 med Rolf Valter Udén. Pensionär, tid Elverket. Född 11 jul 1929 i Oskar Fredrik, Göteborg (O).

Barn:

Jonas Patrik Udén. Född 24 apr 1965 i Tuve, Göteborg (O). (Se tabell 20, s. ).

Ann-Sofi Anita (Anna) Udén. Född 8 apr 1970 i Tuve, Göteborg (O). (Se tabell 21, s. ).

Tabell 20

(generation 8)

Från tabell 19.

Jonas Patrik Udén. Född 24 apr 1965 i Tuve, Göteborg (O).

Gift 30 maj 1992 med Kerstin Agneta Arvidsson. Född 13 mar 1966 i Förslöv (M). Adress 10 jul 1996 Ärenprisg. 37, 416 52 Göteborg, 031-7070420.

Barn:

David Andreas Udén. Född 24 feb 1995 i Härlanda, Göteborg (O).

Tabell 21

(generation 8)

Från tabell 19.

Ann-Sofi Anita (Anna) Udén. Ekonom hos Gemo lagerinredningar. Född 8 apr 1970 i Tuve, Göteborg (O). Adress 10 jul 1996 Virginsg. 18, Göteborg, tel 031-843402. Inga barn juli 1996.

Sambo med Bo Niclas Hagström. Företagare, maskinservice. Född 1 jul 1967 i Brämaregården, Göteborg (O).

Tabell 22

(generation 6)

Från tabell 16.

Sven Einar Svensson. Målarmästare. Född 18 feb 1899 i Christine, Göteborg (O). Död 5 okt 1982 i Västra Frölunda, Göteborg (O). Sista adr. Gitarrgatan.

Gift 8 dec 1928 med Elsa Margareta Johansson. Född 2 okt 1906 i Masthugget, Göteborg (O). Död15 sep 1986 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Barn:

Gun Elsy Svensson. Född 2 maj 1926 i Haga, Göteborg (O). (Se tabell 23, s. ).

Tabell 23

(generation 7)

Från tabell 22.

Gun Elsy Svensson. Född 2 maj 1926 i Haga, Göteborg (O). Adress 10 jul 1996 S. Dragspelsg. 43, Västra Frölunda, 031-451474.

Gift 12 okt 1946 i Christine, Göteborg (O) med Nils Arne Fridh. Förs.chef. Född 23 nov 1926 i Sankt Johannes, Malmö (M). Vigda av Kh Isaac Béen.

Barn:

Gunilla Gertie Margareta Fridh. Född 9 feb 1947 i Christine, Göteborg (O). (Se tabell 24, s. ).

Susann Fridh. Född 12 maj 1955 i Guldheden, Göteborg (O). (Se tabell 25, s. ).

Tabell 24

(generation 8)

Från tabell 23.

Gunilla Gertie Margareta Fridh. Född 9 feb 1947 i Christine, Göteborg (O). Adress 28 jun 1996 Box 131, 310 61 Ätran (N), tel 0346-60377.

Gift 7 maj 1976 med Jan Anders Sundlin. Född 11 jun 1946 i Kungsbacka (O). Adress 28 jun 1996 Box 131, 310 61 Ätran (N).

Barn:

Pernilla Anne Karolin Sundlin. Född 22 okt 1976 i Gunnarp (N). Adress 28 jun 1996 Hamngatan 1 b, 311 31, Falkenberg (N).

Tabell 25

(generation 8)

Från tabell 23.

Susann Fridh. Född 12 maj 1955 i Guldheden, Göteborg (O). Ogift, inga barn.

Sambo med Anders Gunnar Bergsten. Född 22 aug 1951. Adress 19 sep 1996 Lilla Hårskeredsv 5, 435 42 Mölnlycke. Ogift.

Tabell 26

(generation 6)

Från tabell 16.

Iris Gunhild Linnéa Svensson. Född 30 maj 1902 i Christine, Göteborg (O). Död 22 apr 1974 i Lagmansg 2, Härlanda, Göteborg (O).

Gift 22 jan 1927 i Christine, Göteborg (O) med Bror Evald Jonsson. Handelsresande. Född 26 jun 1898 i Partille (O). Död 29 mar 1981 i Lagmansg 2, Härlanda, Göteborg (O).

Barn:

Bo Rune Ingemar Jonsson. Född 25 dec 1931 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 29 maj 1978 i Fässberg (O). Begravd på Ö. begr i Göteborg. Fält 30-31. (Se tabell 27, s. ).

Tabell 27

(generation 7)

Från tabell 26.

Bo Rune Ingemar Jonsson. Född 25 dec 1931 i Gamlestaden, Göteborg (O).Död 29 maj 1978 i Fässberg (O). Begravd på Ö. begr i Göteborg. Fält 30-31.

Gift 3 jan 1970 med Göta Linnea Gabriella Pettersson. Leg. sjuksköterska. Född 29 jun 1935 i Ljungby (G). Adress 2 jul 1996 Slingerg. 5 A, Mölndal, tel 031-828868.

Barn:

Sven Patrik Jonsson. Född 31 aug 1971 i Johanneberg, Göteborg (O). Ogift juli 1996. Adress 28 jun 1996 Slingag. 5 A, 431 69 Mölndal (O).

Lisa Gabriella Jonsson. Född 3 jul 1973 i Örgryte, Göteborg (O). Ogift juli 1996. Adress 28 jun 1996 Gibraltarg 36, 412 58 Göteborg, tel 031-165385.

Tabell 28

(generation 6)

Från tabell 16.

Margit Lilly Ingeborg Svensson. Född 13 maj 1905 i Christine, Göteborg (O). Död 15 jun 1979 u. adr Friggag 19, Göteborg (O).

Gift 3 jul 1927 med John Åke Harald Fagerlund. Avd.chef och Kapellmästare. Född 24 feb 1904 i Christine, Göteborg (O). Död 30 jan 1972 i Christine, Göteborg (O).

Barn:

Kennedy Åke (Kenneth) Fagerlund. Född 16 sep 1927 i Christine, Göteborg (O). (Se tabell 29, s. ).

Berit Gunilla Marianne Fagerlund. Född 26 maj 1933 i Christine, Göteborg (O). Död 28 mar 1971 i Christine, Göteborg (O). Begravd på Kviberg kyrkogård kv 18E grav 14 29 mar 1971. (Se tabell 33, s. ).

Tabell 29

(generation 7)

Från tabell 28.

Kennedy Åke (Kenneth) Fagerlund. Kapellmästare, bla på gamla Wauxhall. Född 16 sep 1927 i Christine, Göteborg (O). Adress 14 maj 1996 Friggag 19, 416 64 Göteborg, tel 031-802925.

Gift med Maud Hildegard Olsson. Född 23 jan 1936 i Domkyrko, Göteborg (O).

Barn:

Jan-Åke Fagerlund. Född 18 maj 1955 i Askim (O). (Se tabell 30, s. ).

Carina Fagerlund. Född 13 okt 1956 i Askim (O). (Se tabell 31, s. ).

Olle Fagerlund. Född 29 jan 1959 i Lundby, Göteborg (O). (Se tabell 32, s. ).

Lena Fagerlund. Annonsansvarig för "Villa i Väst". Född 19 nov 1966 i Lundby, Göteborg (O).

Tabell 30

(generation 8)

Från tabell 29.

Jan-Åke Fagerlund. Ansvarig utgivare av "Villa i Väst". Född 18 maj 1955 i Askim (O).

Gift 1985 i Domkyrko, Göteborg (O) med Lena Ahlstedt. Född 7 dec 1961.

Barn:

Jessica Fagerlund. Född 22 nov 1985 i Askim (O).

Johan Fagerlund. Född 9 dec 1988 i Askim (O).

Tabell 31

(generation 8)

Från tabell 29.

Carina Fagerlund. Frisör. Född 13 okt 1956 i Askim (O). Adress 10 jul 1996 Lesikav. 53, Billdal, tel 031-910437.

Gift 13 okt 1989 i Askim (O) med Bo Harald Carlberg. Född 11 mar 1954 i Göteborg (O).

Barn:

Carin Johanna Carlberg. Född 28 mar 1982 i Askim (O).

Sara Charlotte Carlberg. Född 15 jul 1986 i Askim (O).

Tabell 32

(generation 8)

Från tabell 29.

Olle Fagerlund. Redaktör, Layoutanvarig för "Villa i Väst" 1996. Född 29 jan 1959 i Lundby, Göteborg (O). Adress 16 maj 1996 Roseng. 15 Göteborg, tel. 031-242673.

Gift 1988 med Marie Berntsson. Sjuksköterska.

Tabell 33

(generation 7)

Från tabell 28.

Berit Gunilla Marianne Fagerlund. Tandsköterska. Född 26 maj 1933 i Christine, Göteborg (O). Död 28 mar 1971 i Christine, Göteborg (O). Begravd på Kviberg kyrkogård kv 18E grav 14 29 mar 1971. I samma grav som Berit ligger: Gunhild Sussanna Svensson, död 27 okt 1952, gravsatt 2 nov 1952. Patrik Svensson, död 10 feb 1928, gravsatt 3 nov 1952. (Märkligt-har urnan flyttats?)Oskar Valfrid Svensson, gravsatt 1 feb 1973. (okänt vem han var?)Margit Lilly Ingeborg Svensson, död 15 jun 1979, gravsatt 26 jul 1979.John Åke Harald Fagerlund, död 30 jan 1972, gravsatt 28 mar 1972.

Gift 29 mar 1959 med Bengt Erik Sjölund. Musiker bl a i Malte Jonssons orkester på Liseberg. Född 29 dec 1933 i Gudmundrå (Y). Adress 14 maj 1996 Tel 063-44491 (Bor på Frösön). Skild 20 jan 1964.

Barn:

Staffan Sjölund. Född 2 okt 1959 i Christine, Göteborg (O). (Se tabell 34, s. ).

Tabell 34

(generation 8)

Från tabell 33.

Staffan Sjölund. Musiklärare. Född 2 okt 1959 i Christine, Göteborg (O). Adress 14 maj 1996 Feriev. 24 91832 Sävar, tel. 090-98086.

Sambo med Eva Karin Wahlén. Musiklärare. Född 6 sep 1960 i Karlstad (S).

Barn:

Fanny Maria Katarina Wahlén-Sjölund. Född 25 jun 1987 i Alster (S).

Niklas Daniel Gustav Wahlén-Sjölund. Född 6 nov 1988 i Sävar, Umeå (AC).

Johan Nils Petter Wahlén-Sjölund. Född 18 mar 1992 i Sävar, Umeå (AC).

Isak Emanuel Erik Wahlén-Sjölund. Född 16 jul 1995 i Sävar, Umeå (AC).

Tabell 35

(generation 6)

Från tabell 16.

Astrid Selma Viola Svensson. Född 15 feb 1911 i Christine, Göteborg (O). Död omkr 19910713 u. adr N Gubberog 22, Christine, Göteborg (O). Dog i sonens hem i Åsa (N).

Gift 22 apr 1939 med Karl Wimar Axel Hansson. Snickare. Född 5 jul 1908 i Annedal, Göteborg (O).Oforskat om d-dag, fs.

Barn:

Jan Tony Christer Hansson. Född 21 okt 1939 u. adr N Gubberog 26, Göteborg (O). (Se tabell 36, s. ).

Marguerite Agneta Gunilla Hansson. Född 14 maj 1944 i N Gubberog 22, Christine, Göteborg (O). (Se tabell 37, s. ).

Tabell 36

(generation 7)

Från tabell 35.

Jan Tony Christer Hansson. Inköpare. Född 21 okt 1939 u. adr N Gubberog 26, Göteborg (O). Adress 30 jul 1996 Kuggav 21, 430 31 Åsa, tel 0340-656154.

Gift 9 jul 1977 med Gunnilla Elisabeth Wåhlstrand. Kontorist. Född 15 maj 1954 u. adr Radiorörsg, Järnbrott, Västra Frölunda, Göteborg (O). Adress 11 aug 1996 Hagards väg 16, 439 31 Onsala, 0300-64177. Skild 1988.

Barn:

Ted Fredrik Hansson-Wåhlstrand. Född 30 dec 1977 i Johanneberg, Göteborg (O).

Kent Joakim Hansson-Wåhlstrand. Född 26 maj 1981 i Johanneberg, Göteborg (O).

Tabell 37

(generation 7)

Från tabell 35.

Marguerite Agneta Gunilla Hansson. Född 14 maj 1944 i N Gubberog 22, Christine, Göteborg(O). Adress 30 jul 1996 Fågelstensv. 170, 437 40 Lindome, tel 031-993600.

Gift 26 okt 1968 med Hans Gunnar Börjesson. Skeppsmäklare. Född 13 sep 1941 i Johanneberg, Göteborg (O).

Barn:

Gunilla Madeleine Börjesson. Stud. Född 13 maj 1971 i Fässberg (O).

Hans Tomas Marcus Börjesson. Stud. Född 16 mar 1979 i Lindome (O).

Tabell 38

(generation 5)

Från tabell 7.

Carl August Svensson. Fabr.arb. Född 20 apr 1874 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 17 dec 1938 i Marieberg Nr 2, Lexby Håleg, Partille (O). Tilldelad Kungl patriotiska sällskapets medalj för långvarig och trogen tjänst.

Gift 1:o 9 sep 1900 med Maria Wilhelmina Salomonsdotter. Född 3 dec 1876 i By (S). Död 2 nov 1914 i Lexby Håleg, Partille (O). Maria hade ett OÄ-barn före äktenskapet, Hjalmar Emanuel f. 1897 i Masthugget, Göteborg.

Barn:

Oskar Evert Svensson. Född 20 okt 1900 i Lexby Håleg, Partille (O). Död i TBC 25 jul 1925 i Lexby Håleg, Partille (O).

Gift 2:o 25 feb 1922 med Ester Amanda Pettersson. Född 1 maj 1885 i Lilla Edet, Fuxerna (P). Död 1 sep 1952 i Lexby Håleg, Partille (O).

Tabell 39

(generation 5)

Från tabell 7.

Alma Ottilia Svensdotter. Arb. med egen tvätt- och strykinrättning. Född 1 apr 1880 i Lexby Håleg, Partille (O). Död kärlsjukd. 20 aug 1956 i Oskar Fredrik, Göteborg (O). Flyttade 15 aug 1900 från Lexby Håleg, Partille (O) till Haga, Göteborg (O). Alma hade före äktenskapet med en kompanjon en tvättinrättning vid Viktoriagatan i Göteborg.

Gift 2 dec 1906 i Rest. Phenix, N Hamng 28 kl 6 em, Göteborg (O) med Harald Victor Berggren. Handelsresande, senare direktör. Född 15 aug 1873 i Vikens skolhus, Bergeg, Sörred, Björlanda (O). Död 10 jul 1960 i Olivedalsg 29, Oskar Fredrik, Göteborg (O). Levde u. adr Kastellg och senare Seminarieg 14, Göteborg (O). Flyttade 8 dec 1926 till Olivedalsg 29, Oskar Fredrik, Göteborg (O). Victor Berggren var under ca 32 år anställd som handelsresandeför Arboga Margarinfabrik och började efter pensioneringen med annan affärverksamhet, huvudsakligen som VD i AB Göteborgs Lerkärlsfabrik till 1949. ME 194C.

Barn:

Harald Victor Berggren. Född 12 sep 1907 i Annedal, Göteborg (O). Död i spanska sjukan 12 apr 1919 i Annedal, Göteborg (O).

Stellan Berggren. Född 28 jul 1909 i Annedal, Göteborg (O). Död 2 aug 1909 i Annedal, Göteborg (O).

Arne Valdemar Berggren. Född 2 jan 1915 i Annedal, Göteborg (O). Död på Ö. sjukh. ca kl 18 7 nov 1996 u. adr Balsaming. 18, Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 40, s. ).

Tabell 40

(generation 6)

Från tabell 39.

Arne Valdemar Berggren. Arbetat för Axel Nordström AB, senare AB Nynäs Petroleum.

Född 2 jan 1915 i Annedal, Göteborg (O).
Död på Ö. sjukh. ca kl 18 7 nov 1996 u. adr Balsaming. 18, Härlanda, Göteborg (O).

Arne var utöver mycket annat, en hängiven släktforskare som väl kände sina rötter. Under sitt sista halvår gav han många bidrag till partillesläkten "Stadssoldat Bryngel Högmans ättlingar", i samarbete med JBM.

Arne dog i sviterna efter en operation där det visade sig att han hade cancer i magen. Troligen var det dock en hjärtinfarkt som slutligen ändade hans liv alltför tidigt. Arne hade många gånger sökt bot men av läkarna blivit avvisad som "hypokondriker". När väl insatsen gjordes var det för sent.
Personalia: Studentexamen Göteborg HAL 5 jun 1934, Examen Fackkurs Göteborg Handelsinstitut 1936, Ekonomichef för Tidskrift för schack 1962-1978, Sekr. Schacksällskapet Manhem och Göteborgs Schackförbund.
Tilldelad Erik Olson-medalj 1970 för schackinsatser. Utgav 1991 "Bönder och fiskare i Hästevik Nordgård, Torslanda 1700-1900" 32 sidor. Äktenskapet barnlöst.

Ur GP 11 nov 1996: "Schacksverige sörjerArne Berggren, en känd schackprofil i Göteborg och övriga Sverige, har gått bort i en ålder av 81 år. Vad han har gjort för schacket i Sverige kan inte nog uppskattas. Han började sin schackbana i SS Manhem 1947, och blev klubben trogen in i det sista. Under 50- och 60-talen var han Mr Mannheim personiferad. Mellan åren 1953-63 var han inte bara föreningens sekreterare utan också lagledare och administratör på en mängd olika plan. Det är inte bara Mannheim som har Arne att tacka för mycket. 1955 drog han således det tunga lasset när interzonturneringen arrangerades av Göteborgs Schackförbund. 1961 var det slut på Stockholmsepoken för Tidskrift för Schack. Naturligtvis fanns Arne Berggren med i bilden, som en räddande ängel, tillsammans med vännerna Ernst Åhman och Eric Uhlin. Sitt civila kontorsarbete kombinerade han med nattligt ideellt arbete för sitt alltid omhuldade skötebarn, TfS. Arnes intresse för fotboll var stort. Hans favoritlag var Helsingborg, även om han på ålderns höst motvilligt tvingades erkänna Blåvitts storhet. Arne var en utmärkt stilist och spirituell föredragshållare. I början av året höll han, utan manus, ett drygt halvtimman långt bejublat föredrag om Manhem i samband med föreningens 90-årsjubileum. TV2 i Göteborg uppmärksammade då Arne, som på sitt oefterhärmliga sätt lade ut texten när schacket kom i fokus vid usttällningen i Stadsbiblioteket. Som motståndare vid schackbordet var det bäst att inte underskatta Arne, speciellt om han fick in sina specialvarianter i Pirc. Arne förstod sig på spelet, och hans motto var att spela dynaniskt, men kanske var han trots allt en liten fegspelare som hellre tog en remi än att satsa på vinst. Han fick flera utmärkelser bland annat hedersledamot 1984, Erik Olsomedaljen 1971 och, för någon månad sedan, Collijnplaketten i guld. Tyvärr kunde han inte personligen närvara då utmärkelsen överlämnades vid en bankett. Tomrummet efter Arne blir svårt att fylla." ME 309E.

Gift 29 dec 1973 i Oskar Fredrik, Göteborg (O) med Kerstin Margareta Eleonora Fredriksson. Överpostexpeditör. Född 8 mar 1924 i Åmål (P). DödÖstra Sjukh. 7 mar 1981 u.adr Härlanda, Göteborg (O). Äktenskapet barnlöst.

Tabell 41

(generation 4)

Från tabell 6.

Gustaf Pettersson. Hemmansägare. Född 17 aug 1844 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 12 nov 1902 i Lexby Håleg, Partille (O).

Gift 6 jan 1881 i Partille (O) med Maja Stina Johansdotter. Född 16 jun 1857 i Ale, Skövde (R). Död 27 mar 1933 i Lexby Håleg, Partille (O). Vid giftet var Gustaf från Lexby Håleg, Maja-Stina från Lexby Mg men född i Ale-Skövde.

Barn:

Carl Gustav Gustavsson. Född 5 jun 1881 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 12 jul 1951 i Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 42, s. ).

Johan Vilhelm Gustavsson. Född 18 nov 1885 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 5 sep 1946 i Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 56, s. ).

Olga Sofia Pettersson Gustavsson. Född 15 jun 1889 i Lexby Håleg, Partille (O). Död i hjärnblödning 16 jun 1970 u. adr Smörslottsg, Örgryte, Göteborg (O). Begravd på Kviberg Ky.grd fält 72 A, grav 130. (Se tabell 67, s. ).

Ida Matilda Gustavsson. Född 27 okt 1892 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 10 jan 1943 i Västra Frölunda, Göteborg (O). (Se tabell 76, s. ).

Erik Herman Gustavsson. Född 1 jun 1897 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 4 jun 1967 i Birgittag 2, Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 82, s. ).

Tabell 42

(generation 5)

Från tabell 41.

Carl Gustav Gustavsson. Fabr.arb på Yllefabriken i Partille, Spårvägsman, förare o konduktör. Pensionerades 6 jun 1943. Kallades "Långe-Carl". Född 5 jun 1881 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 12 jul 1951 i Carl Johan, Göteborg (O). Flyttade 1904 från Lexby Håleg, Partille (O) till Partille Stom, Partille (O). Flyttade 7 nov 1918 till Carl Johan, Göteborg (O).

Gift 1:o 26 dec 1903 med Emma Charlotta_D300625-CJ? Olsson. Född 11 apr 1880 i By (S). Död 25 jun 1930. Flaggor B. Oforskat d-fs.

Barn:

Gustav Folke Gustafsson. Född 22 mar 1904 i Partille (O). Död 1 jun 1975 u. adr N Ågatan 8, Domkyrko, Göteborg (O). (Se tabell 43, s. ).

Helga Elisabeth Gustavsson. Född 16 sep 1906 i Partille (O). Död 24 maj 1949 i Älvsborg, Göteborg (O). (Se tabell 48, s. ).

Ester_Öde_P-e Charlotta Gustavsson. Född 12 sep 1909 i Partille (O). Oforskat om öde och mors d-data. Flaggor B. Flaggor A.

Gift 2:o 29 dec 1945 med Ragnhild Viktoria Johansson. Född 8 apr 1889 i Anundsjö (Y). Död 27 jan 1961 u. adr Birgittag 2, Carl Johan, Göteborg (O).

Tabell 43

(generation 6)

Från tabell 42.

Gustav Folke Gustafsson. Född 22 mar 1904 i Partille (O). Död 1 jun 1975 u. adr N Ågatan 8, Domkyrko, Göteborg (O).

Gift 24 okt 1936 med Inga-Maj Valborg Holmqvist. Född 1 maj 1914 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 11 apr 1989 i Domkyrko, Göteborg (O). I Fb kallas hon Maj Inga Valborg.

Barn:

Björn Fritjof Gustafsson. Född 21 mar 1932 i Christine, Göteborg (O). (Se tabell 44, s. ).

Carl-Gustav (Charlie) Fritjof Gustafsson. Född 5 okt 1938 i Christine, Göteborg (O). (Se tabell 46, s. ).

Gösta Fritjof Gustafsson. Född 28 sep 1944 i Christine, Göteborg (O). (Se tabell 47, s. ).

Tabell 44

(generation 7)

Från tabell 43.

Björn Fritjof Gustafsson. Född 21 mar 1932 i Christine, Göteborg (O). Adress 30 maj 1996 Flabäcken 9, Pl 357, 437 41 Lindome, tel 031-992887.

Gift Björkekärrs kyrka 3 dec 1966 i Härlanda, Göteborg (O) med Birgitta Margareta Bengtsson. Född 12 apr 1943 i Kobbarnas väg, Örgryte, Göteborg (O).

Barn:

Maria (Mia) Ulrika Gustafsson. Född 19690608 i Masthugget, Göteborg (O). (Se tabell 45, s. ).

Tabell 45

(generation 8)

Från tabell 44.

Maria (Mia) Ulrika Gustafsson. Född 19690608 i Masthugget, Göteborg (O). Adress 7 aug 1996 Utlandag. 27, Göteborg, tel 031-7785776 tel-svarare.

Gift Birgittas kapell 15 jun 1996 i Carl Johan, Göteborg (O) med Paul Michael (Palle_F-data%) Jonasson. Kock på Göteborgsoperan. Adress 7 aug 1996 Utlandag. 27, Göteborg, tel 031-7785776 tel-svarare. Flaggor B. Oforskat allt.

Tabell 46

(generation 7)

Från tabell 43.

Carl-Gustav (Charlie) Fritjof Gustafsson. Maskinist. Född 5 okt 1938 i Christine, Göteborg (O). Adress 10 jul 1996 Sveag. 25, 413 14 Göteborg, tel 031-7112073, telex 031-131492. Flyttade 1 okt 1988 från Vallda (N) till Annedal, Göteborg (O).

Gift 13 apr 1963 i Värnamo (O) med Elsa Sofia Vivianne Svensson. Född 20 dec 1940 i Värnamo (G).

Barn:

Johan Gustafsson. Född 10 jun 1963 i Annedal, Göteborg (O). Ogift juli 1996. Släktregister önskas samt personlig kontakt.

Carl Niclas Gustafsson. Född 15 jan 1965 i Fässberg (O). Ogift 1996.

Johanna Sofia Gustafsson. Studerande 1996 i London. Född 6 sep 1972 i Fässberg (O). Ogift juli 1996.

Tabell 47

(generation 7)

Från tabell 43.

Gösta Fritjof Gustafsson. Maskinist. Född 28 sep 1944 i Christine, Göteborg (O). Adress 30 maj 1996 Gibraltarg 4, 411 32 Göteborg, tel 031-181776.

Gift 2 dec 1972 i Örgryte, Göteborg (O) med Sigrid Magdalena (Lena) Roos af Hjelmsäter. Född 30 aug 1945 i Brännkyrka, Stockholm(AB).

Barn:

Anna Charlotta Gustavsson Roos af Hjelmsäter. Född 15 apr 1971 i Vasa, Göteborg (O). Adress 3 aug1996 Friggag. 15, 411 01 Göteborg, tel 031-157919. Ogift 1996.

Carl (Calle) Martin Gustafsson. Född 27 okt 1974 i Örgryte, Göteborg (O). Ogift 1996.

Tabell 48

(generation 6)

Från tabell 42.

Helga Elisabeth Gustavsson. Född 16 sep 1906 i Partille (O). Död 24 maj 1949 i Älvsborg, Göteborg (O). Flyttade 23 okt 1934 från Annedal, Göteborg (O) till Älvsborg, Göteborg (O).

Gift 12 nov 1932 med Einar Henry Bertil Grönlund. Född 7 apr 1903 i Domkyrko, Göteborg (O). Död 9 okt1968 i Älvsborg, Göteborg (O).

Barn:

Birgitta Elisabeth Elinor Grönlund. Född 5 maj 1940 i Älvsborg, Göteborg (O). Levde 1951 i u. adr Vitg 2, Göteborg (O). (Se tabell 49, s. ).

Lillian Elisabeth Rose-Marie Grönlund. Född 21 feb 1942 i Älvsborg, Göteborg (O). (Se tabell 52, s. ).

Tabell 49

(generation 7)

Från tabell 48.

Birgitta Elisabeth Elinor Grönlund. Född 5 maj 1940 i Älvsborg, Göteborg (O). Levde 1951 i u. adr Vitg 2, Göteborg (O). Flyttade enl 35:Stg 12694 27 apr 1960 från Älvsborg, Göteborg (O) till Brämareg, Göteborg (O). Flyttade 8 jan 1963 från Brämareg, Göteborg (O) till Västra Frölunda, Göteborg (O). Adress 1 aug 1996 Rödgatan 17, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-284611.

Gift 24 okt 1959 med Lars Ingemar Nilsson Verin. Född 10 mar 1939 i Carl Johan, Göteborg (O).Adress 6 jul 1996 Rödgatan 17, Västra Frölanda, tel 031-284611.

Barn:

Sylvia Elisabeth Verin. Född 25 jul 1958 i Vitg 2, Älvsborg, Göteborg (O). (Se tabell 50, s. ).

Kristina Elisabeth Verin. Född 13 maj 1961 i Brämareg, Göteborg (O). (Se tabell 51, s. ).

Lars Roger Verin. Arb på TELE 8. Född 31 aug 1965 i Västra Frölunda, Göteborg (O). Adress 15 aug 1996 Kommendörsgatan 7 C, 211 50 Malmö, tel 040-6113746. Ogift juli 1996.

Tabell 50

(generation 8)

Från tabell 49.

Sylvia Elisabeth Verin. Född 25 jul 1958 i Vitg 2, Älvsborg, Göteborg (O). Adress 6 jul 1996 Sösbacken 14, Billdal, 031-910056.

Gift 22 jun 1984 i Askim (O) med Björn Thomas Pilbrand. Köpman. Född 9 apr 1956 i Järnbrott, Västra Frölunda, Göteborg (O).

Barn:

Pamela Elisabeth Pilbrand. Född 9 aug 1981 i Partille (O).

Thomas Lars-Erik Pilbrand. Född 9 jan 1986 i Hovås, Askim (O).

Mikaela Elisabeth Pilbrand. Född 24 jan 1992 i Billdal, Askim (O).

Tabell 51

(generation 8)

Från tabell 49.

Kristina Elisabeth Verin. Bokföringskontorist. Född 13 maj 1961 i Brämareg, Göteborg (O). Adress 6 aug 1996 Holmbacken 2, 427 34 Billdal (O). Ogift juli 1996.

Särbo med Mats Peter Sjögren. Projektör inom TELIA. Född 1 jul 1958 i Oscar, Stockholm (AB).

Barn:

Helena Maria Elisabeth Verin-Sjögren. Född 20 mar 1984 i Johanneberg, Göteborg (O).

Maria Cecilia Elisabeth Verin-Sjögren. Född 7 jun 1988 i Askim (O).

Tabell 52

(generation 7)

Från tabell 48.

Lillian Elisabeth Rose-Marie Grönlund. Aff.bitr i Åby Serv.butik. Född 21 feb 1942 i Älvsborg, Göteborg (O). Flyttade enl. 22:6-3 6 maj 1961 från Älvsborg, Göteborg (O) till Masthugget, Göteborg (O). Flyttade 4 nov 1963 från Masthugget, Göteborg (O) till Västra Frölunda, Göteborg (O). Adress 6 aug 1996 Gånglåten 16, 421 46 Västra Frölunda, 031-478127.

Gift Hagens kapell 31 dec 1960 i Älvsborg, Göteborg (O) med Knut Holger Lindberg. Snickare. Född 26 sep 1940 i Oskar Fredrik, Göteborg (O). Adress 6 aug 1996 Gånglåten 16, Västra Frölunda (O), 031-478127.

Barn:

Tommy Holger Lindberg. Född 22 mar 1961 i Älvsborg, Göteborg (O). (Se tabell 53, s. ).

Hans Peter Lindberg. Född 24 nov 1962 i Masthugget, Göteborg (O). (Se tabell 54, s. ).

Roy Henry Lindberg. Född 6 jun 1965 i Älvsborg, Göteborg (O). (Se tabell 55, s. ).

Tabell 53

(generation 8)

Från tabell 52.

Tommy Holger Lindberg. Snickare. Född 22 mar 1961 i Älvsborg, Göteborg (O). Adress 6 aug 1996 Bildradiog 14, 421 34 Västra Frölunda, tel 031-497387.

Gift 4 jun 1984 med Agneta Lindqvist. Född 11 dec 1959 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Barn:

Maria Agneta Elisabeth Lindberg. Född 17 maj 1981 i Älvsborg, Göteborg (O).

Tabell 54

(generation 8)

Från tabell 52.

Hans Peter Lindberg. Produktutvecklare på Volvo. Född 24 nov 1962 i Masthugget, Göteborg (O). Adress 6 aug 1996 Box 11, Vinkelv 2, 430 30 Frillesås, tel 0340-650676.

Gift 18 aug 1984 med Åse Unni Rundgren. Född 24 jun 1963 i Biskopsgården (O).

Barn:

Emma Caroline Elisabeth Lindberg. Född 4 mar 1985 i Tynnered, Göteborg (O).

Patrik Hans Lindberg. Född 13 jan 1987 i Håbol (P).

Fredrik Hans Lindberg. Född 19 sep 1989 i Tynnered, Göteborg (O).

Jonas Hans Lindberg. Född 28 jul 1992 i Landa (P).

Julia Linda Lindberg. Född 19 jun 1994 i Landa (P).

Tabell 55

(generation 8)

Från tabell 52.

Roy Henry Lindberg. Murare, egen företagare. Född 6 jun 1965 i Älvsborg, Göteborg (O). Adress 6 aug 1996 Pianog 72, 421 44 Västra Frölunda.

Gift 30 jan 1993 i Västra Frölunda, Göteborg (O) med Margareta Lise-Lott Magnusson. Tulltjänsteman. Född 20 jul 1965 i Örgryte, Göteborg (O).

Barn:

Anna Margareta Elisabeth Lindberg. Född 31 dec 1990 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Tommie Lindberg. Född 19 sep 1992 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Tabell 56

(generation 5)

Från tabell 41.

Johan Vilhelm Gustavsson. Nämndeman och Lantbrukare. Född 18 nov 1885 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 5 sep 1946 i Lexby Håleg, Partille (O).

Gift 28 nov 1909 med Ellen Sofia Thorén. Född 31 mar 1885 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 17 apr 1953 i Partille (O).

Barn:

Einar Wilhelm Gustavsson. Född 19 dec 1910 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 30 jan 1986 i Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 57, s. ).

Märta Sofia Gustavsdotter. Född 18 okt 1912 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 13 jan 1973 i Skredsvik (O). Begravd på gravplats kv G3A 430 i Skredsvik (O). (Se tabell 64, s. ).

Tabell 57

(generation 6)

Från tabell 56.

Einar Wilhelm Gustavsson. Lantbrukare. Född 19 dec 1910 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 30 jan 1986 i Lexby Håleg, Partille (O).

Gift .. apr 1937 med Dagmar Hillevi Eklund. Född 12 jun 1915 i Göteborg (O). Död 27 apr 1996 u. adr Postgången 1, Partille (O).

Barn:

Marianne Hillevi Gustavsson. Född 1 dec 1937 i Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 58, s. ).

Kerstin Margareta Gustavsson. Född 7 okt 1943 i Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 60, s. ).

Ingrid Birgitta Gustavsson. Född 15 mar 1949 i Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 61, s. ).

Leif Gustavsson. Född 24 feb 1955 i Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 63, s. ).

Tabell 58

(generation 7)

Från tabell 57.

Marianne Hillevi Gustavsson. Kommunaltjänsteman, receptionist i Partille Kommunalhus. Född 1 dec 1937 i Lexby Håleg, Partille (O). Adress 5 jul 1996 Postgången 1 A, 433 34 Partille, tel 031-443652.

Gift 12 jun 1965 i Partille (O) med Bo Erik Peter Henriksson. Född 19 apr 1939 i Johanneberg, Göteborg (O).

Barn:

Anna Maria Henriksson. Född 21 okt 1967 i Partille (O). (Se tabell 59, s. ).

Tabell 59

(generation 8)

Från tabell 58.

Anna Maria Henriksson. Född 21 okt 1967 i Partille (O). Adress 5 jul 1996 Postgången 1 D, 433 34 Partille, tel 031-.

Gift 17 jun 1995 i Partille (O) med Joakim% Strömberg. Född 25 maj 1971 i Norrtälje (AB).

Tabell 60

(generation 7)

Från tabell 57.

Kerstin Margareta Gustavsson. Arb med autistiska barn inom grundskolan. Född 7 okt 1943 i Lexby Håleg, Partille (O). Adress 15 aug 1996 Lidegårdsv 21, 433 30 Partille, tel 031-446086. Har två adoptivbarn: Kjell Peter* Sang f. 15 nov 1969, Prästvigd i Göteborgs Domkyrka, arbetar i Stensjöns förs i Mölndal Fredrik* Anders f. 27 juni 1972 Studerar klassik musik i piano på Musikhögskolan i Göteborg

Gift 3 okt 1964 i Partille (O) med Kjell Tore Persman. Förvaltningschef på Gulins Fastighets AB. Född 19 apr 1939 i Arvikas västra fs (S).

Tabell 61

(generation 7)

Från tabell 57.

Ingrid Birgitta Gustavsson. Företagare, har kiosk i Kinnarp. Född 15 mar 1949 i Lexby Håleg, Partille (O). Adress 15 aug 1996 Paradg 14, 521 73 Kinnarp, tel 0515-33035.

Gift 24 maj 1969 med Jan Olof Törnqvist. Lokförare. Född 8 mar 1936 i Johanneberg, Göteborg (O).

Barn:

Lena Birgitta Törnqvist. Född 24 mar 1970 i Härryda (O). (Se tabell 62, s. ).

Johan Olof Törnqvist. Svetsare. Född 28 jan 1973 i Härryda (O).

Jenny Sofia Törnqvist. Stud. 1996. Född 2 jun 1982 i Öckerö (O).

Oskar Erik Törnqvist. Stud. . Född 4 jun 1985 i Öckerö (O).

Tabell 62

(generation 8)

Från tabell 61.

Lena Birgitta Törnqvist. Hemmafru. Född 24 mar 1970 i Härryda (O).

Gift 24 mar 1992 i Kinneved (R) med Mikael Carlstedt. Förman på Kinnarps kontorsmöbler. Född 7 jul 1964 i Sandhem (R).

Barn:

Gustav Theo Carlstedt. Född 15 jun 1993 i Kinneved (R).

Kalle Mikael Carlstedt. Född 11 maj 1995 i Kinneved (R).

Tabell 63

(generation 7)

Från tabell 57.

Leif Gustavsson. Lantbrukare i Partille Mg. Född 24 feb 1955 i Lexby Håleg, Partille (O). Adress 1 jun 1996 Lexbyv, 433 31 Partille, tel 031-446696.

Gift 25 maj 1985 med Christina Eriksson. Sjuksköterska. Född 25 okt 1959 i Partille (O).

Barn:

Jonatan Wilhelm Gustavsson. Född 6 apr 1986 i Partille (O).

Per Fredrik Gustavsson. Född 17 maj 1988 i Partille (O).

Maria Elisabeth Gustavsson. Född 13 maj 1990 i Partille (O).

Tabell 64

(generation 6)

Från tabell 56.

Märta Sofia Gustavsdotter. Född 18 okt 1912 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 13 jan 1973 i Skredsvik (O). Begravd på gravplats kv G3A 430 i Skredsvik (O).

Gift med Sven Jantén. Född 11 dec 1904 i Åryd (K). Död 25 jan 1989 i Skredsvik (O). Var från Blekinge. Sista adress: Lyckov. 31, 462 61 Vänersborg.

Barn:

Sven Åke Jantén. Född 21 jan 1954 i Väne Åsaka (P). (Se tabell 65, s. ).

Alf Kenneth Jantén. Född 5 jun 1956 i Väne Åsaka (P). (Se tabell 66, s. ).

Tabell 65

(generation 7)

Från tabell 64.

Sven Åke Jantén. Jordbruksmekaniker. Född 21 jan 1954 i Väne Åsaka (P). Adress 28 maj 1996 Utängsg. 905, 471 95 Skärhamn, tel 0304-671388.

Gift 6 jun 1981 i Stenkyrka (O) med Ann-Charlotte Axelsson. Född 15 feb 1955 i Stenkyrka (O).

Barn:

Märta Annika Charlotta Jantén. Född 14 mar 1982 i Stenkyrka (O).

Karl Åke Andreas Jantén. Född 22 mar 1985 i Stenkyrka (O).

Tabell 66

(generation 7)

Från tabell 64.

Alf Kenneth Jantén. Född 5 jun 1956 i Väne Åsaka (P). Adress 2 jul 1996 Kolsby 41, Skredsvik. Inga barn juli 1996.

Gift 21 jun 1996 i Skredsvik (O) med Anne-Marie Johansson. Född 20 mar 1966 i Skredsvik (O).

Tabell 67

(generation 5)

Från tabell 41.

Olga Sofia Pettersson Gustavsson. Strykerska. Född 15 jun 1889 i Lexby Håleg, Partille (O). Död i hjärnblödning 16 jun 1970 u. adr Smörslottsg, Örgryte, Göteborg (O). Begravd på Kviberg Ky.grd fält 72 A, grav 130. Flyttade 3 sep 1903 från Lexby Håleg, Partille (O) till Christine, Göteborg (O). Flyttade 4 jan 1908 från Christine, Göteborg (O) till Haga, Göteborg (O). Flyttade 1912 från Haga, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O). Norra Haga 16. Flyttade 30 dec 1913 från Örgryte, Göteborg (O) till Masthugget, Göteborg (O). Flyttade 30 okt 1928 från Masthugget, Göteborg (O) till Älvsborg, Göteborg (O). Sägs ha bott på Malvineberg 1. Flyttade 21 feb 1946 från Älvsborg, Göteborg (O) till Hvitfeldtsg 6, Domkyrko, Göteborg (O). Adopterade Nils Holger, 1916-04-11 i Oskar Fr. Göteborg. (dennes föräldrar Carl Oscar Olofsson och Beda Viktoria Blomgren, g. 29 okt 1925, de hade tre tidigare barn. 1916-09-13 dog Carl Oscar). Nils Holger flyttar 20 okt 1942 till Hässleholm. Flyttade 1 okt 1954 från Domkyrko, Göteborg (O) till Härlanda, Göteborg (O). Flyttade 25 jan 1965 från Härlanda, Göteborg (O) till Biskopsg, Göteborg (O). Flyttade 1966 från Biskopsg, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O).

Gift 31 dec 1916 i Masthugget, Göteborg (O) med Erik Algot (Vudden) Olofsson. Född 28 maj 1890 i Haga, Göteborg (O). Död 23 okt1963 i Härlanda, Göteborg (O).

Barn:

Erik Rune Olofsson. Född 13 sep 1923 i Masthugget, Göteborg (O). (Se tabell 68, s. ).

Britta Sofia Olofsson. Född 22 mar 1927 i Masthugget, Göteborg (O). (Se tabell 71, s. ).

Tabell 68

(generation 6)

Från tabell 67.

Erik Rune Olofsson. Pensionerad kom.arb. Född 13 sep 1923 i Masthugget, Göteborg (O). Adress 17 jul 1996 Box 8012, 420 17 Olofstorp, tel 031-7020855.

Gift 24 jun 1955 med Kerstin Britt-Marie Svensson. Född 12 apr 1933 i Gamlestaden, Göteborg (O).

Barn:

Kent Rune Olofsson. Född 14 mar 1958 i Gamlestaden, Göteborg (O). (Se tabell 69, s. ).

Jan Bertil Olofsson. Född 9 maj 1960 i Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 70, s. ).

Tabell 69

(generation 7)

Från tabell 68.

Kent Rune Olofsson. Musiklärare. Född 14 mar 1958 i Gamlestaden, Göteborg (O). Adress 25 maj 1996 Mållsjöv. Pl 601 C, 424 91 Olofstorp, tel. 031-7025293.

Gift 12 aug 1989 i Bergum (O) med Åse Margareta Olsson. Född 14 dec 1966 i Kortedala, Göteborg (O).

Barn:

Kent Erik Alexander Olofsson. Född 6 jul 1995 i Bergum (O).

Tabell 70

(generation 7)

Från tabell 68.

Jan Bertil Olofsson. Byggn.arb. Född 9 maj 1960 i Härlanda, Göteborg (O). Adress 25 maj 1996 St. Älvsjöv. 42, 424 70 Olofstorp, 031-7020209.

Gift 19 jun 1990 i Bergum (O) med Helene Eriksson. Född 19 dec 1960 i u. adr Antenng 33, Västra Frölanda (O).

Barn:

Cecilia Helene Olofsson. Född 15 jul 1987 i Bergum (O).

Tabell 71

(generation 6)

Från tabell 67.

Britta Sofia Olofsson. Född 22 mar 1927 i Masthugget, Göteborg (O). Flyttade 22 dec 1945 till Kallkälleg 13 B, Gamlestaden, Göteborg (O). Adress 30 maj 1996 Rosensköldsg 11, 412 58 Göteborg, tel 031-163298.

Gift men skild 1956 i Roskilde Danmark med Kai Helge Jensen. Född 24 jul 1927 i Roskilde, DANMARK. Adress 30 maj 1996 Rossbyn, Ljungkile. Har ett barn utom äktenskapet. Skild 1966.

Barn:

Gunnel Margrete Jensen. Född 18 jul 1958 i Christine, Göteborg (O). (Se tabell 72, s. ).

Erik Jörgen Helge Jensen. Född 10 mar 1960 i Johanneberg, Göteborg (O). (Se tabell 73, s. ).

Lisbeth Birgitta Jensen. Född 30 nov 1962 i Johanneberg, Göteborg (O). (Se tabell 74, s. ).

Agneta Jensen. Född 14 jan 1965 i Johanneberg, Göteborg (O). (Se tabell 75, s. ).

Tabell 72

(generation 7)

Från tabell 71.

Gunnel Margrete Jensen. Född 18 jul 1958 i Christine, Göteborg (O). Adress 30 maj 1996 Godhemsg 58 B, 414 68 Göteborg, tel 031-127004.

Gift 14 apr 1984 i Carl Johan, Göteborg (O) med Ove Karl-Erik Ahlman. Socionom. Född 7 aug 1956 i Västra Frölanda, Göteborg (O).

Barn:

Erik Christoffer Ahlman. Född 22 dec 1979 i Johanneberg, Göteborg (O).

Erik Linus Ahlman. Född 4 maj 1984 i Majorna, Göteborg (O).

Tabell 73

(generation 7)

Från tabell 71.

Erik Jörgen Helge Jensen. Säljare. Född 10 mar 1960 i Johanneberg, Göteborg (O). Adress 25 maj 1996 Enandersg. 9, 504 66 Borås tel 033-120125.

Gift 28 maj 1988 i Caroli, Borås (P) med Anna Kristina Magnusson. Född 1 jun 1962 i Caroli, Borås (P).

Barn:

Anna Sofia Jensen. Född 14 mar 1989 i Gustav Adfolf, Borås (P).

Martin Erik Jensen. Född 28 jul 1990 i Gustav Adfolf, Borås (P).

Tabell 74

(generation 7)

Från tabell 71.

Lisbeth Birgitta Jensen. Född 30 nov 1962 i Johanneberg, Göteborg (O). Adress 25 maj 1995 Pl 6265, Torsö 542 91 Mariestad, tel 0501-22142.

Gift 1:o 30 mar 1985 i Bergsjön, Göteborg (O) med Bernt Peter Pettersson Stenberg. Järnvägstjänsteman. Född 1 jul 1960 i Ludvika (W). Erhöll namnet Stenberg i samband med moderns omgifte. Skild 1992.

Barn:

Lars Jörgen Stenberg. Född tvill 28 apr 1985 i Bergsjön, Göteborg (O).

Birgitta Veronika Stenberg. Född tvill 28 apr 1985 i Bergsjön, Göteborg (O).

Sambo 1993 med Torbjörn Birger Haraldsson. VVS-tekniker. Född 17 jul 1959 i Torsö (R).

Tabell 75

(generation 7)

Från tabell 71.

Agneta Jensen. Född 14 jan 1965 i Johanneberg, Göteborg (O). Adress 25 maj 1996 Norra Häcksjöbäcksv. 12, 443 32 Lerum, tel. 0302-17837.

Gift i Rådhuset Gbg. 5 sep 1983 i Bergsjön, Göteborg (O) med Robert Havedahl. Jvg-tj.man (lokförare). Född 15 maj 1954 i Christine, Göteborg (O).

Barn:

Richard Andreas Robert Havedahl. Född 23 feb 1992 i Lerum (O).

Henry Leif Johannes Havedahl. Född 17 jun 1994 i Lerum (O).

Tabell 76

(generation 5)

Från tabell 41.

Ida Matilda Gustavsson. Född 27 okt 1892 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 10 jan 1943 i Västra Frölunda, Göteborg (O). Flyttade 2 jan 1909 från Lexby Håleg, Partille (O) till Vasa, Göteborg (O). Var tjänarinna hos fam. Cavallin i Vasa. Flyttade 14 feb 1914 från Vasa, Göteborg (O) till Masthugget, Göteborg (O). Inkom 6 mars 1914 till Masthugget. Flyttade 2 jan 1920 från Masthugget, Göteborg (O) till Oskar Fredrik, Göteborg (O). Flyttade efter gifte 11 jan 1921 från Partille (O).

Gift 22 maj 1920 i Partille (O) med Artur Anders Andersson. Konstapel på A2. Född 8 okt 1893 i Lyrestad (R). Död 19 maj 1949 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Barn:

Lennart Andersson. Född 5 mar 1923 i Partille (O). (Se tabell 77, s. ).

Inga-Maj Viola Andersson. Född 19 maj 1925 i Gamlestaden, Göteborg (O). (Se tabell 80, s. ).

Tabell 77

(generation 6)

Från tabell 76.

Lennart Andersson. F.d. Linjemästare. Född 5 mar 1923 i Partille (O). Adress 25 maj 1996 Stensbov. 26, 426 70 Västra Frölunda, tel. 031-293080.

Gift 28 jun 1947 i Carl Johan, Göteborg (O) med Britta Sjöberg. Född 28 aug 1924 i Annedal, Göteborg (O).

Barn:

Ing-Britt Andersson. Född 16 dec 1947 i Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 78, s. ).

Lars Christer Andersson Ottemo. Född 6 dec 1951 i Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 79, s. ).

Tabell 78

(generation 7)

Från tabell 77.

Ing-Britt Andersson. Född 16 dec 1947 i Carl Johan, Göteborg (O). Adress 30 maj 1996 S. Fiskebäcksv. 162, 426 58 Västra Frölunda, tel 031-295020.

Gift 16 maj 1970 i Älvsborg, Göteborg (O) med Hard Wahlborg. Född 13 jul 1947 i Carl Johan, Göteborg (O).

Barn:

Lars Martin Wahlborg. Född 20 maj 1971 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Anna Camilla Wahlborg. Född 27 okt 1973 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Tabell 79

(generation 7)

Från tabell 77.

Lars Christer Andersson Ottemo. Född 6 dec 1951 i Carl Johan, Göteborg (O). Adress 30 maj 1996 Sjövallsv 28, Alafors.

Gift med Ingvor Ottemo. Född 10 dec 1950 i Tanum? (O).

Barn:

Lars Andreas Ottemo. Född 27 nov 1979 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Karl Tomas Ottemo. Född 26 sep 1981 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Tabell 80

(generation 6)

Från tabell 76.

Inga-Maj Viola Andersson. Född 19 maj 1925 i Gamlestaden, Göteborg (O). Adress 30 maj 1996 Uppegårdsv 5, 426 69 Västra Frölunda, tel 031-291209.

Gift 11 maj 1951 i Västra Frölunda, Göteborg (O) med Kurt Arne Petersson. Född 17 jul 1921 i Carl Johan, Göteborg (O). Adress 30 maj 1996 Uppegårdsv 5, 426 69 Västra Frölunda, tel 031-291209.

Barn:

Maj Agneta Petersson. Född 6 aug 1952 i Västra Frölunda, Göteborg (O). Ogift.

Roy Sune Petersson. Född 6 jul 1957 i Västra Frölunda, Göteborg (O). (Se tabell 81, s. ).

Tabell 81

(generation 7)

Från tabell 80.

Roy Sune Petersson. Född 6 jul 1957 i Västra Frölunda, Göteborg (O). Adress 30 maj 1996 Vallhamnsg 46, 421 66 Västra Frölunda.

Gift 11 sep 1993 i Älvsborg, Göteborg (O) med Maria Charlotte Svensson. Född 7 sep 1953 i Lundby, Göteborg (O).

Barn:

Linnea Marie Louise Petersson. Född 7 maj 1994 i Älvsborg, Göteborg (O).

Tabell 82

(generation 5)

Från tabell 41.

Erik Herman Gustavsson. Varvsarbetare vid Götaverken (svarvare). Född 1 jun 1897 i Lexby Håleg, Partille (O). Död 4 jun 1967 i Birgittag 2, Carl Johan, Göteborg (O).

Gift 16 jun 1923 med Annie Ruth Annie Niklasson. Född 18 apr 1884 i Domkyrko, Göteborg (O). Död 89 år gl. 17 jul 1973 i Carl Johan, Göteborg (O).

Barn:

Ann-Britt Gustavsson. Född 3 dec 1923 i Landala, Göteborg (O). Död 12 feb 1991 u. adr Växelmyntsg 31 E, Högsbo (O). (Se tabell 83, s. ).

Ralf Erik Gustavsson. Född 5 dec 1925 i Vasa, Göteborg (O). Död 26 maj 1977 u.adr Silvermyntsg 12, Högsbo, Göteborg (O). (Se tabell 85, s. ).

Leif Ingemar Gustavsson. Född 6 mar 1928 i Carl Johan, Göteborg (O). Död genom drunkning 28 jul 1994 i Långelanda (O). (Se tabell 87, s. ).

Tabell 83

(generation 6)

Från tabell 82.

Ann-Britt Gustavsson. Aff.bitr. i Sands livs på Gibraltargatan. Född 3 dec 1923 i Landala, Göteborg (O). Död 12 feb 1991 u. adr Växelmyntsg 31 E, Högsbo (O).

Gift 16 sep 1950 i Masthugget, Göteborg (O) med Axel Johan Gunnar Engdahl. Speditör (hamnen). Född 27 nov 1920. Adress 11 aug 1996 Bildradiog 61, Västra Frölunda.

Barn:

Ann-Christine Engdahl. Född 6 sep 1953 i Masthugget, Göteborg (O). (Se tabell 84, s. ).

Tabell 84

(generation 7)

Från tabell 83.

Ann-Christine Engdahl. Receptionist. Född 6 sep 1953 i Masthugget, Göteborg (O). Adress 11 aug 1996 Gyllenkroksg 5, 412 82 Göteborg, tel 031-184403. Ogift. Flaggor T. Flaggor B.

Barn med med Ole Stolle. Född i DANMARK.

Barn:

Johan Gunnar Engdahl. Född 23 sep 1981 i Sankt Pauli, Göteborg (O).

Tabell 85

(generation 6)

Från tabell 82.

Ralf Erik Gustavsson. Arb.ledare på SJ. Född 5 dec 1925 i Vasa, Göteborg (O). Död 26 maj 1977 u.adr Silvermyntsg 12, Högsbo, Göteborg (O). Död i arb.plats olycka i Sannegårdshamnen. Blev överkörd av travers.

Gift med Vera Linnea Adlersson. Sjuksköterska f.d. Född 4 maj 1924 i Lur (O). Adress 11 aug 1996 Plåtmyntsg 17, tel 031-416318 Askim 031-287190.

Barn:

Eva Katarina Gustavsson. Född 5 maj 1964 i Högsbo, Göteborg (O). (Se tabell 86, s. ).

Tabell 86

(generation 7)

Från tabell 85.

Eva Katarina Gustavsson. Massör på Valhallabadet. Född 5 maj 1964 i Högsbo, Göteborg (O). Adress 11 aug 1996 Mariagatan 19, Göteborg, tel 031-424028.

Sambo med Magnus Råmar Bech. Målare. Född 28 aug 1971 i Carl Johan, Göteborg (O).

Barn:

Erik William Bech. Född 14 okt 1994 i Carl Johan, Göteborg (O).

Tabell 87

(generation 6)

Från tabell 82.

Leif Ingemar Gustavsson. Reparatör. Född 6 mar 1928 i Carl Johan, Göteborg (O). Död genom drunkning 28 jul 1994 i Långelanda (O). Hade haft en hjärnblödning och drunknade i samband med badning.

Gift 1 nov 1952 i Carl Johan, Göteborg (O) med Eivor Inga-Lill Wennberg. Affärbitr. Född 18 jul 1932 i Mölndal (O). Adress 9 sep 1996 Björkåsen, Bö, Svanesund, Orust, tel 0304-44562.

Barn:

Erik Lennart Gustavsson. Född 31 mar 1953 i Mölndal (O). (Se tabell 88, s. ).

Tabell 88

(generation 7)

Från tabell 87.

Erik Lennart Gustavsson. Biblioteksassistent vid UB. Född 31 mar 1953 i Mölndal (O). Adress 11 aug 1996 Brämareg 5, 417 04 Göteborg, tel 031-516296.

Gift 21 sep 1983 med Ulla Gunilla Maria Gadh. Biblioteksassisten UB. Född 24 jun 1952 i Mariestad (R).

Barn:

Anders Bertil Lennart Gustavsson. Född 22 sep 1976 i Brämareg, Göteborg (O).

Anna Maria Kristina Gustavsson. Född 1 mar 1979 i Brämareg, Göteborg (O).

Tabell 89

(generation 3)

Från tabell 5.

Sven Andreasson. Född 9 sep 1826 i Lexby Mg, Partille (O). Döpt 15 sep 1826. Död 27 okt 1897 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Sven äger 1/6 mtl av Lexby Smedjeg.

Gift 1 feb 1852 i Partille (O) med Ellica_P-e-Död Larsdotter. Född 27 jan 1825 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Död trol 1909 i Lexby Smedjeg, Partille (O) (Eivor Aspern). Flaggor B. Flaggor P. Oforskat om hon dör omkr 1909 som EA tror.

Barn:

Eliva (Liva) Albertina Svensdotter. Född 12 feb 1853 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Död 4 okt 1909 i Ugglum Sg, Partille (O). (Se tabell 90, s. ).

Axel Ludvig Svensson. Född 1 dec 1855 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Död 5 apr 1856 i Lexby Smedjeg, Partille (O).

Ludvig Svensson. Född 27 okt 1857 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Död 20 sep 1864 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Enligt Eivor Aspern dog en av Svens söner i blodförgiftning efter att ha sprungit barfota i en rågåker och skadat sig, förmodligen var det Ludvig.

Tabell 90

(generation 4)

Från tabell 89.

Eliva (Liva) Albertina Svensdotter. Född 12 feb 1853 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Död 4 okt 1909 i Ugglum Sg, Partille (O). Ägde 1/16 av Ugglum Sg vid sin död. Flyttade omkr. 1889 från Lexby Smedjeg, Partille (O) till Ugglum Sg, Partille (O). Enligt Eivor Aspern bodde Eliva vid sin död i Lexby Smedjeg. Hon blev änka samma år som modern och de bodde gemensamt i Smedjegården. Hennes förnamn står i förs.bok som 'Alvertina' men själv slrev hon 'Albertina'.

Gift 2 jul 1885 i Partille (O) med Carl August Andersson. Född 11 feb 1845 i Ugglum Sg, Partille (O). Död 20jul 1897 i Ugglum Sg, Partille (O). Äger 1/16 av Ugglum Sg.

Barn:

Elin Karolina Andersson. Född 26 sep 1886 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Död 4 aug 1961 i Åstugan, Lexby Håleg, Partille (O). (Se tabell 91, s. ).

Anna Kristina Carlsdotter Andersson. Född 13 jun 1888 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Död 7 jun 1938 i Vasa, Göteborg (O). (Se tabell 94, s. ).

Hilda Josefina Andersson. Född 14 aug 1889 i Ugglum Sg, Partille (O). Död 23 maj 1959 i G. Kronv. 13, Almelund, Partille Stom, Partille (O). (Se tabell 106, s. ).

Andrea Sofia Andersson. Född 29 apr 1891 i Ugglum Sg, Partille (O). Död på sin födelsedag 89 år gl. 29 apr 1980 i Brooklyn, USA. (Se tabell 107, s. ).

Tabell 91

(generation 5)

Från tabell 90.

Elin Karolina Andersson. Född 26 sep 1886 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Död 4 aug 1961 i Åstugan, Lexby Håleg, Partille (O). Med i HFL tom sekelskiftet. Flyttar 1919 till sid 57 i Kyrkbok. Fam. funnen i Mellby Bäckeg i HFL men barnen döpta i Domkyrko Göteborg. Om detta se anm. hos Eivor Aspern Familjen flyttar 1930 till Lexby Håleg. 1934 se sid 123.

Gift 15 maj 1920 med Carl Otto Ignatius Palmquist. Ing. Född 30 okt 1892 i Kumlinge, Åland, FINLAND. Död 13 jan 1962 i Partille (O). Svensk medborgare 1923-12-21. Värnpliktsnummer 55532/25.

Barn:

Britt Gunvor Palmquist. Född 31 okt 1920 i Mellby Bäckeg, Partille (O). Döpt i Domkyrko, Göteborg (O). (Se tabell 92, s. ).

Sture Alvar Palmquist. Född 9 jan 1922 i Mellby Bäckeg, Partille (O). Döpt i Domkyrko, Göteborg (O). (Se tabell 93, s. ).

Tabell 92

(generation 6)

Från tabell 91.

Britt Gunvor Palmquist. Född 31 okt 1920 i Mellby Bäckeg, Partille (O). Döpt i Domkyrko, Göteborg (O). Om detta se anm. hos Eivor Aspern. Adress 1 jul 1996 Walling 1, 752 24 Uppsala, tel 018-525786.

Gift 25 mar 1948 i Katarina, Stockholm (AB) med Carl Rune Sjöberg. Ing. VD fd för AB Julius Slöör, Wolraths järn. Född 17 aug 1920 i Katarina, Stockholm (AB).

Barn:

Carl Bertil Sjöberg. Ekonomiansvarig vid Uppsala Studentkår. Född 6 nov 1948 i Domkyrko, Göteborg (O). Adress 1 jul 1996 Torsgatan 2, 75315 Uppsala, 018-542580. Ogift, inga barn. Oforskat om f-fs.

Tabell 93

(generation 6)

Från tabell 91.

Sture Alvar Palmquist. Född 9 jan 1922 i Mellby Bäckeg, Partille (O). Döpt i Domkyrko, Göteborg (O). Om detta se anm. hos Eivor Aspern. Adress 14 jun 1996 Erik Dahlbergsg. 35 3 tr, 115 32 Stockholm, tel 08-6643989. Inga barn.

Gift 14 apr 1979 med Bodil Obel. Född 30 okt 1937 i Brönderslev, DANMARK.

Tabell 94

(generation 5)

Från tabell 90.

Anna Kristina Carlsdotter Andersson. Född 13 jun 1888 i Lexby Smedjeg, Partille (O).Död 7 jun 1938 i Vasa, Göteborg (O). Flyttade 22 jan 1916 från Ugglum Sg, Partille (O) till Annedal, Göteborg (O).

Gift 24 dec 1915 med Carl Olof Reinhold Johansson. Direktör (Ägde speditionafirma). Född 12 maj 1885 iHaga, Göteborg (O). Död 2 sep 1927 i Oskar Fredrik, Göteborg (O).

Barn:

Margit Elisabeth Johansson. Född 11 maj 1916 i Annedal, Göteborg (O). Död 13 jun 1970 u. adr Mintensg 1, Sankt Pauli, Göteborg (O). (Se tabell 95, s. ).

Carl-Olof Johansson. Född 27 jun 1917 i Partille (O). Död 6 jul 1979 u. adr Dr Forseliusg 28, Annedal, Göteborg (O). (Se tabell 96, s. ).

Anna-Lisa Johansson. Född 22 feb 1919 i Domkyrko, Göteborg (O). Död 22 nov 1987 i Alingsås (P). (Se tabell 98, s. ).

Erik Reinhold Johansson. Född 29 jun 1920 i Partille (O). (Se tabell 103, s. ).

Britta Ingegerd Johansson. Född 22 nov 1921 i Oskar Fredrik, Göteborg (O). Död 10 mar 1972 u. adr Redbergsväg 13 A, Sankt Pauli, Göteborg (O). (Se tabell 104, s. ).

Tabell 95

(generation 6)

Från tabell 94.

Margit Elisabeth Johansson. Kontorist vid Stenbergs Rev.byrå. Född 11 maj 1916 i Annedal, Göteborg (O). Död 13 jun 1970 u. adr Mintensg 1, Sankt Pauli, Göteborg (O). Inga barn.

Gift med Rolf Gösta Bertil Jyfors. Kontorist på Bergslagens Järnväg. Född 22 dec 1912 i Göteborg (O). Död 17 mar 1983 i Sankt Pauli, Göteborg (O).

Tabell 96

(generation 6)

Från tabell 94.

Carl-Olof Johansson. Kontorist vid SJ (Ev äv Bergsl.jvg). Född 27 jun 1917 i Partille (O). Död 6 jul 1979 u. adr Dr Forseliusg 28, Annedal, Göteborg (O).

Gift med Inger Ann-Britt Adamsson. Fd kont vid Stadsbibl. Född 11 nov 1923 i Carl Johan, Göteborg (O). Adress 29 aug 1996 Marbog 7, Göteborg, 031-802878.

Barn:

Lars-Olof Johansson. Född 28 jul 1952 i Örgryte, Göteborg (O). Adress 5 jul 1996 Risbohult 3654, 438 92 Härryda. Ogift. Inga barn.

Björn Ove Johansson. Född 4 maj 1955 i Göteborg (O). Adress 29 aug 1996 Karin Boyes gata 12, 411 11 Göteborg. Ogift 1996.

Eva Birgitta Johansson. Född 15 mar 1958 i Örgryte, Göteborg (O). (Se tabell 97, s. ).

Tabell 97

(generation 7)

Från tabell 96.

Eva Birgitta Johansson. Ekonomichef. Född 15 mar 1958 i Örgryte, Göteborg (O). Adress 17 jul 1996 Kyrkogårdsg. 6, 431 64 Mölndal, tel 031-871140.

Barn med med Anders Jacob Ulf Erlandsson. Ekonomischef. Född 29 nov 1955 i Karlskrona (K). Adress 29aug 1996 Våglängdsg 16, Västra Frölunda, tel 031-456501.

Barn:

Jacob Joakim Erlandsson. Född 3 aug 1985 i Tynnered, Göteborg (O).

Sara Julia Erlandsson. Född 23 feb 1988 i Tynnered, Göteborg (O).

Tabell 98

(generation 6)

Från tabell 94.

Anna-Lisa Johansson. Kontorist på Bilspedition. Född 22 feb 1919 i Domkyrko, Göteborg (O). Död 22 nov 1987 i Alingsås (P). Bodde en tid i Banvaktstugan i Norsesund. Flyttade 18 aug 1986 till Norra Strömg 48E, Alingsås (P).

Gift med Nils Oskar Julius Andersson. Banvakt på SJ. Född 14 aug 1914 i Christine, Göteborg(O). Levde 18 jul 1996 i Alingsås (P). Adress 18 jul 1996 Norra Strömg, 48 E, 441 31 Alingsås.

Barn:

Nils Göran Albert Andersson. Född 28 apr 1944 i Gamlestaden, Göteborg (O). (Se tabell 99, s. ).

Margareta Kristina Andersson. Född 25 maj 1947 i Norsesund, Hemsjö (P). (Se tabell 101, s. ).

Tabell 99

(generation 7)

Från tabell 98.

Nils Göran Albert Andersson. Född 28 apr 1944 i Gamlestaden, Göteborg (O). Adress 23 jun 1996 Gamla Vänersborgsv. 26 G, 441 35 Alingsås, tel 0322-17617.

Gift 4 feb 1967 med Ann-Britt Elisabeth Nilsson. Född 12 apr 1948 i Alingsås Sf (P).

Barn:

Claes Göran Andersson. Född 5 okt 1967 i Alingsås (P). Adress 18 jul 1996 Arrendeg. 38, 441 56 Alingsås. Ogift 1996.

Anneli Elisabeth Andersson. Född 8 mar 1970 i Alingsås (P). (Se tabell 100, s. ).

Nils Peter Niklas Andersson. Född 1 feb 1975 i Alingsås (P). Ogift 1996. Adress 18 jul 1996 Östra Ringg. 13 D, 441 31 Alingsås.

Tabell 100

(generation 8)

Från tabell 99.

Anneli Elisabeth Andersson. Född 8 mar 1970 i Alingsås (P). Adress 28 aug 1996 Gamla Vänersborgsv. 26 G, 441 35 Alingsås, tel 0322-17617.

Gift 24 aug 1991 med Marty Wright. Född 12 jul 1964 i Okänd ort. Saknas i Centralregistret (dvs ej kyrkobokförd i Sverige)

Tabell 101

(generation 7)

Från tabell 98.

Margareta Kristina Andersson. Född 25 maj 1947 i Norsesund, Hemsjö (P). Adress 18 jul 1996 Östadskulle 6252, 441 92 Alingsås.

Gift 22 maj 1965 med Bjarne Helmer Amandus Grahn. Född 30 mar 1946 i Alingsås Sf (P).

Barn:

Bengt Inge Amandus Grahn. Född 22 okt 1965 i Skallsjö (O). (Se tabell 102, s. ).

Carita Margareta Grahn. Född 26 aug 1968 i Hemsjö (P). Adress 18 jul 1996 Stocklyckev 7 C, 441 50 Alingsås. Ogift juli 1996.

Pernilla Christina Grahn. Född 26 feb 1971 i Hemsjö (P). Adress 18 jul 1996 Vinterg 3 D, 441 26 Alingsås.

Tabell 102

(generation 8)

Från tabell 101.

Bengt Inge Amandus Grahn. Född 22 okt 1965 i Skallsjö (O). Adress 18 jul 1996 Furulundsv. 9 ,441 92 Alingsås.

Gift 22 jul 1989 med Susan Annette Jensen. Född 11 maj 1968 i Starrkärr (P).

Barn:

Paul Amandus Grahn. Född 23 maj 1989 i Alingsås (P).

Tony Amandus Grahn. Född 28 feb 1991 i Lena (P).

Gabriella Susan Grahn. Född 14 aug 1992 i Bergstena, Lena (P).

Tabell 103

(generation 6)

Från tabell 94.

Erik Reinhold Johansson. Aff.förest för fotofirma. Född 29 jun 1920 i Partille (O). Adress 23 jun 1996 Kulleg 14 A, 412 62 Göteborg, tel 031-201451.

Gift 11 sep 1943 i Oskar Fredrik, Göteborg (O) med Ingrid Olga Margareta Olsson. Fd anställd hos Magnussons Ur. Född 28 jun 1920 i Oskar Fredrik, Göteborg (O).

Tabell 104

(generation 6)

Från tabell 94.

Britta Ingegerd Johansson. Född 22 nov 1921 i Oskar Fredrik, Göteborg (O). Död 10 mar 1972 u. adr Redbergsväg 13 A, Sankt Pauli, Göteborg (O). Flyttade 23 nov 1960 från Johanneberg, Göteborg (O) till Christine, Göteborg (O).

Gift 27 okt 1945 i Christine, Göteborg (O) med Folke Gunnar Karlsson. Representant. Född 7 jan 1917 i Vasa, Göteborg (O). Död i bilolycka 21 aug 1963 i Härlanda, Göteborg (O). Modern var född Krook i Jonsered.

Barn:

Inger Lena Kristina Karlsson. Född 16 sep 1947 i Johanneberg, Göteborg (O). (Se tabell 105, s. ).

Tabell 105

(generation 7)

Från tabell 104.

Inger Lena Kristina Karlsson. Sekr. Född 16 sep 1947 i Johanneberg, Göteborg (O). Adress 17 jul 1996 Tångedal 69, 417 43 Göteborg, tel 031-551826, 0303-778327.

Gift 2 apr 1977 i Sankt Pauli, Göteborg (O) med Svein Paulsen. Yrke Representant. Född 20 feb 1949 i Drammen, NORGE.

Barn:

John Emil Paulsen. Född 19771001 i Sankt Pauli, Göteborg (O).

Emma Christina Paulsen. Född 18 sep 1980 i Tuve, Göteborg (O).

Tabell 106

(generation 5)

Från tabell 90.

Hilda Josefina Andersson. Född 14 aug 1889 i Ugglum Sg, Partille (O). Död 23 maj 1959 i G. Kronv. 13, Almelund, Partille Stom, Partille (O).

Gift med Albert Edvard Aspern. Handelsbitr i J. E. Eriksons Spec.affär, Almelund, G. Kronv. 13, Partille. Född 19 sep 1880 i Torset, Kåhög, Partille (O). Egentligen var han född den 4 sept 1880 enl E Aspern. Död 8 feb 1952 i G. Kronv. 13, Partille (O).

Barn:

Eivor Aspern. Kanslibiträde vid Kr.fogde mynd. i Göteborg. Född 10 nov 1922 i Lexby Smedjeg, Partille (O). Adress 22 apr 1996 Västra Annebergsv 3 O, Partille, tel 031-448900. Eivor liksom syskonen Palmquist är födda på Ahlströms Priv. Förlossn.hem och uppges därför födda i Domkyrko, Göteborg. Egentligen bor Eivors föräldrar i Smedjeg. och Palmquits i Melleby Bäckeg, Partille.

Tabell 107

(generation 5)

Från tabell 90.

Andrea Sofia Andersson. Född 29 apr 1891 i Ugglum Sg, Partille (O). Död på sin födelsedag 89 år gl. 29 apr 1980 i Brooklyn, USA. Inga barn. Flyttade 14 sep 1916 från Ugglum Sg, Partille (O) till USA. Flyttade 1920 från USA till Se sid 641 nya boken, Partille (O). Har sedan återvänt till USA, ovisst när, och dött där.

Gift med George Carlsson. Kontorist. av svensk börd.

Tabell 108

(generation 1)

Från tabell 1.

Ellica Bryngelsdotter. Född 30 apr 1756 i Manereds lid, Jonsered, Partille (O). Döpt 1 maj 1756. Död av Svullnad 62 år gl. 16 apr 1819 i Ugglum Mg, Partille (O). DB anger 65 år som dödsålder vilket är fel. Filiation:Ellica är dotter till Stads Soldat Bryngel Högman som drunknade i Säveån 1756 då Ellica var 5 månader gammal. Detta kan fastslås trots att hennes namn saknas i FB enligt följande:1. Bryngel fick ett ej namngivet barn den 30 apr 1756 och är enda möjliga fadern inom Partille enligt åldersuppgift för Ellica i HFL.2. Ellicas man, Andreas Nilsson, var dopvittne 3 jan 1790 då Ellicas systerdotter döptes (Anna-Britta Wikström).3. Brodern Gunne Bryngelssons hustru, Catrina Andersd. i Lexby, var dopvitte då Ellicas yngste son, Bengt, döptes.HFL1774-1780 s 106 Ellika p. i Björsag u. Helge Bengtsson o Maria And-d1780-1787 s 180 Ugglum Mg Ellica piga u. Bengt A o Brita H.1780-1787 s 251 Ellica under Storegården. 1780-1787 s 252 E. 6 år äldre än tidigare. Barn:Anders(3),Nils o Brita.1787-1794 s 253 Ellica gift till Storeg. 1789 32 år gl. då f. 1757.1795-17XX s 340 Även sonen Bengt anges.

Gift 1789 med Andreas Nilsson(enl HFL 1787-1794 s. 253). Född 30 jan 1763 i Ugglum Storegård 1/12 1/8, Partille (O). Dopvittnen:Sven Andersson i Ugglum, (morbröderna) Lars Bengtsson och Carl Bengtsson i Öjersjö, H. Karin Andersd. Ugglum (gm Hans Hansson). Pig. Britta Andersd., Halleg. (2 år?), Pig. Britta Nilsd. i Göteborg.Död av giktvärk 45 år 8 mån, 30 aug 1808 i Ugglum Mg, Partille (O). HFL Ugglum Mellangård 1/6, Partille (O)1787-1795 s.252-253 A=31 år E=40år1795-1804 s.340 1804-1811 s.99 Anders till Björsagården 1806. Brita bort och åter.1812-1821 s.82 Ellica död. Bengt till Kastellgården, Kungälv 1816.(Bengt till Lycke ett år senare).

Barn:

Anna Andersdotter. Född 27 sep 1789 i Ugglum Storeg, Partille (O). Dopvittnen:Helge Andersson, Bengt Hansson (gm Anna Svensd.), (farbror) Bengt Nilsson (gm Börta Andersd.), alla i Ugglum. H.Brita Andersd. (gm Olof Svensson) i Ugglum Björsegård. Pigan Maria Olofsd, Elin Jonsd båda i Ugglum. Död av Slag 4 okt 1789 i Ugglum Storegård, Partille (O). Dubblett i f-register 4 okt o 4 dec 1789 med felaktig åldersuppgift.

Anders Andersson. Född 29 sep 1790 i Ugglum Storeg, Partille (O) (C2). Död 76 år gl. 6 jun 1867 i Ugglum Mg 1/6, Partille (O). (Se tabell 109, s. ).

Anna Brita Andersdotter. Född tvilling, 5 sep 1793 i Ugglum Storeg, Partille (O). Död 11 jul 1867 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O) (HFL 1862-68 s.146). (Se tabell 141, s. ).

Nils Andersson. Dräng. Född tvilling, 5 sep 1793 i Ugglum Storeg, Partille (O). Död enl HFL som fattighjon 1850 i Ugglum, Partille (O) (P-e AI:17 s. 51). Dopvittnen;Mons Olsson, (farbröderna) Bengt Nilsson (gm Börta Andersd.) och Lars Nilsson (senare gm Anna Jacobsd.) i Ugglum. H. Annika Olofsd. (gm Per Andersson), H. Annika Helgesd. (gm Johannes Bengtsson) och Pig. Anna Jacobsd.(sen gm Lars Nilsson) i Ugglum.Inga barn eller giften. Flyttade 1838 från Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O) till Ugglum Baggeg, Partille (O). Flyttade 1838 - 1844 från Ugglum Baggeg, Partille (O) till Sockn. slut, Partille (O). Ej funnen angiven vid "Sockn. slut" eller i DB 1850.

Bengt Andersson. Född 16 dec 1796 i Ugglum Mg 1/6, Partille (O). Död av kolik, 51 år 6 m 19 d, 24 jun 1847 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C:3 s. 338). (Se tabell 172, s. ).

Tabell 109

(generation 2)

Från tabell 108.

Anders Andersson. Torpare och backstugesittare. Född 29 sep 1790 i Ugglum Storeg, Partille (O) (C2). Dopvittnen:Nils Svensson (gm Cathrina Gunnesd.), Bengt Larsson, (farbrodern) Bengt Nilsson alla i Ugglum.H. Anna Svensd.(gm Bengt Hansson St.g) Pig Maria Andersd. Anna Jacobsd. (sen gm Bengt Nilsson), alla i Ugglum.Död 76 år gl. 6 jun 1867 i Ugglum Mg 1/6, Partille (O). HFL1823-1825 s.391825-1830 s.901830-1834 s.391834-1838 s.43 1838-1844 s.461844-1851 s.481851-1862 s.46 och 233.

Gift 3 nov 1822 i Partille (O) med Anna Svensdotter. Född 6 okt 1792 på okänd ort. Död 12 mar 1866 i Ugglum Mg, Partille (O). Anna var vid giftet från Ugglum Björsegård men ingen Anna S är född i Partille 1792. Hon från Ugglum Björsegård.

Barn:

Andreas Andersson. Född 30 okt 1822 i Ugglum Mg, Partille (O). Död 1 år 3 mån, 13 feb 1824 i Ugglum Mg, Partille (O).

AnnaÖde_Gbg? Catharina Andersdotter. Född 9 nov 1824 i Ugglum Mg, Partille (O). Flyttade 26 okt 1849 från Partille (O) till Göteborg (O) (P-e HFL 1844-51 s. 48). Oforskat om öde i Göteborg. Flaggor B. Flaggor A. Partille HFL 1825-30 Ugglum Mg 1/4 sid 90

Eva Andersdotter. Född 30 nov 1826 i Ugglum Mg, Partille (O). Död 5 år 1 mån, 25 jan 1832 i Ugglum Mg, Partille (O).

Inga Christina Andersdotter. Född 14 jun 1829 i Ugglum Mg, Partille (O). Död 2 1/2 år gammal, 1832 i Ugglum Mg, Partille (O).

Andreas_Öde_Lycke Andersson. Född 15 feb 1833 i Ugglum Mg, Partille (O). Flyttade 5 okt 1856 från Partille (O) till Lycke (O). Oforskat fråga Hans Lidhall: kommer han till Bengt A-sons ättlingar i Lycke. Flaggor B. Ej återfunnen i Lycke HFL AI:8.

Olaus_Häktn1861 Edvard Andersson. Född 10 okt 1835 i Ugglum Mg, Partille (O). Död i lungsot 26 dec 1917 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). (Se tabell 110, s. ).

Tabell 110

(generation 3)

Från tabell 109.

Olaus_Häktn1861 Edvard Andersson. Torpare i Bräckan u. Ugglum Mg. Född 10 okt 1835 i Ugglum Mg, Partille (O). Död i lungsot 26 dec 1917 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). Häktad för stöld i Mars 1861. Se Krim.reg Nr 28.HFL1862-18681868-1876 s.1181876-1887 s.166Oforskat om häktningen. Flaggor B.

Gift 14 jul 1867 i Partille (O) med Loisa (Lisa) Andersdotter(HFL). Född 1837 i Grinstad (P). Död 20 feb 1904 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). Flaggor B. Oforskat om f, tala m Rosa Wallin.

Barn:

Alma Olivia Olausdotter. Född 19 sep 1867 i Partille (O). Död av inflam. 3 1/2 år gl, 13 mar 1871 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O).

Thekla_Öde_Gbg Olausdotter. Född 21 nov 1869 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). (Se tabell 111, s. ).

Artur Emanuel Olausson. Född 11 maj 1872 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). Död 21 apr 1927 i Gamlestaden, Göteborg (O). (Se tabell 112, s. ).

Alma Olivia Olausdotter. Född 7 aug 1874 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). Död 28 feb 1914 i Gamlestaden, Göteborg (O). (Se tabell 121, s. ).

Carl_Öde_Haga% Edvin Olausson. Född 22 nov 1876 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). Flyttade 18 dec 1901 från Partille (O) till Gamlestaden, Göteborg (O). Bor i 18 Roten 7.6 i Gamlestaden. Finns på sid 935 i HFL. Flyttade 19 mar 1903 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Haga, Göteborg (O). Hinderslöshetsbevis vid flyttning till Haga fs. Se Partille lysn.bok 15/06.Oforskat om öde i Haga, Göteborg. HFL1868-1876 s.1181876-1887 s.166Flaggor B.

Tabell 111

(generation 4)

Från tabell 110.

Thekla_Öde_Gbg Olausdotter. Född 21 nov 1869 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). Flyttade 18 apr 1888 från Partille (O) till Christine, Göteborg (O). Bodde u. adr Kvarnberget 10 R 40. Noterad Litt Ef 205 per 31 dec 1889. Flyttade 5 maj 1890 från Christine, Göteborg (O) till Ugglum Bråteg, Partille (O) (HFL AI:22 s 183). I Christine har prästen förvanskat hennes födelsedatum till 1869-08-17. Flyttade 4 nov 1890 från Ugglum Bråteg, Partille (O) till Christine, Göteborg (O). I Christine finns hon i HFL AI:? s.815 under adress: 9 R 10 10 ½ 13 = Spannmålsg 10-17. Flyttade 19 nov 1891 från Christine, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O). Till Julius Helmuth Beijer (f. 1837-01-11) på Helmutsro (Marielund). Flyttade 11 nov 1892 från Örgryte, Göteborg (O) till Domkyrko, Göteborg (O). Oforskat om öde. Flaggor B.

Gift 25 sep 1892 i Örgryte, Göteborg (O) med Edvard Ludvig Lagerström. Kusk i Annedal. Född 15 maj 1865. Av prosten M Ekberg.

Tabell 112

(generation 4)

Från tabell 110.

Artur Emanuel Olausson. Brädgårdsarbetare. Född 11 maj 1872 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). HFL1889-1899 s.214 1899-1907 s.234 till Örgryte enl följandeFlyttade 23 mar 1900 från Partille (O) till Örgryte, Göteborg (O). Flyttade 25 okt 1912 från Örgryte, Göteborg (O) till Gamlestaden, Göteborg (O). Död 21 apr 1927 i Gamlestaden, Göteborg (O). Enl. sid 1561 i Gamlestadens fs-bok bodde fam. i 18 R 13:10

Gift 1 okt 1897 med Ellen Charlotta Carlsdotter. Född 9 jun 1876 i Partille Stom Nr 3, Partille (O). Död 29 maj 1932 i Gamlestaden, Göteborg (O).

Barn:

Sigrid Elvira Olausson. Född 13 jul 1897 i Partille (O). Död 4 aug 1968 i Penningg, Högsbo, Göteborg (O). (Se tabell 113, s. ).

Eskil Erik Valdemar Olausson. Född 5 apr 1900 i Örgryte, Göteborg (O). Död 17 aug 1928 i Gamlestaden, Göteborg (O). Ogift.

Alice Elisabet Olausson. Född 30 nov 1902 i Örgryte, Göteborg (O). Död 2 jun 1909 i Örgryte, Göteborg (O).

Astrid Linnea Olausson. Född 15 jul 1905 i Örgryte, Göteborg (O). Död 19 jul 1909 i Örgryte, Göteborg (O).

Dagny Eugenia Olausson. Född 19 jan 1908 i Örgryte, Göteborg (O). Död 4 maj 1909 i Örgryte, Göteborg (O).

Ester Viola Olausson. Bokbinderiarb. Född 12 mar 1910 i Örgryte, Göteborg (O). Död lungsot 19 okt 1929 i Gamlestaden, Göteborg (O). Flyttade till Gamlestaden, Göteborg (O). Flyttade 1 apr 1926 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Vasa, Göteborg (O). Flyttade 10 maj 1928 från Vasa, Göteborg (O) till Gamlestaden, Göteborg (O). Flaggor B.

Bele Gösta Olausson. Född 18 sep 1912 i Örgryte, Göteborg (O). Död 15 jul 1985 i Högsbo, Göteborg (O). (Se tabell 116, s. ).

Edit Linnea Olausson. Född 1 jan 1916 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 24 apr 1917 i Gamlestaden, Göteborg (O).

Anna-Lisa Olausson. Född 13 mar 1918 i Gamlestaden, Göteborg (O). (Se tabell 119, s. ).

Tabell 113

(generation 5)

Från tabell 112.

Sigrid Elvira Olausson. Född 13 jul 1897 i Partille (O). Död 4 aug 1968 iPenningg, Högsbo, Göteborg (O). Anges som oä dotter till Ellen Charlotta men även som trolovningsbarn enl Rosa Wallin. Redan 3 månader efter hennes födelse (1 okt) gifter sig modern med Artur Emanuel Olausson, som trol är hennes far.

Gift 12 jul 1919 i Sankt Pauli, Göteborg (O) med John Otto Edor Larsson. Förstevaktmästare på Konserthuset. Född 13 dec 1894 i Burås, Örgryte, Göteborg (O). Död 13 maj 1976 i Backa, Göteborg (O).

Barn:

Aina Larsson. Född 13 jun 1920 i Gamlestaden, Göteborg (O). (Se tabell 114, s. ).

Lennart Larsson. Född 26 mar 1928 i Vasa, Göteborg (O). Död 23 sep 1977 u. adr. Nordanvindsg 2 C, Brämareg, Göteborg (O). (Se tabell 115, s. ).

Tabell 114

(generation 6)

Från tabell 113.

Aina Larsson. Sekr. samt arb m. bokföring. Född 13 jun 1920 i Gamlestaden, Göteborg (O). Adress 11 aug 1996 Sagogången 22, Hisings Backa, tel 031-521113. Har liksom maken, skådespelaren Arne Augustsson, ägnat sig åt musik och teater. Kom då i kontakt med sina här upptagna släktingar Kennet Fagerlund och hans syster Berith Fagerlund, dock utan att då känna till släktskapet. Inga barn.

Gift Rådhuset 20 maj 1958 i Göteborg (O) med Arne Augustsson. Skådespelare. Född 21 feb 1919 i Vasa, Göteborg (O). Arne startade en teatergrupp på Eriksbergsvarvet. Han har sedan blivit känd genom många TV-föreställningar och arbetet vid Folkan, Stadsteatern mm.

Tabell 115

(generation 6)

Från tabell 113.

Lennart Larsson. Musiker. Född 26 mar 1928 i Vasa, Göteborg (O). Död 23 sep 1977 u. adr. Nordanvindsg 2 C, Brämareg, Göteborg (O). Inga barn.

Gift 6 jul 1956 med Laila Carlson. Barnsköterska. Född 1 jan 1931 i Stenkyrka (O). Adress Nordanvindsg 2 C, Göteborg, tel 031-237491.

Tabell 116

(generation 5)

Från tabell 112.

Bele Gösta Olausson. Korkfabr.arb och golvläggare på byggen. Född 18 sep 1912 i Örgryte, Göteborg (O). Död 15 jul 1985 i Högsbo, Göteborg (O). Flyttade 6 nov 1912 från Örgryte, Göteborg (O) till Gamlestaden, Göteborg (O). Flyttade 8 dec 1933 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Oskar Fredrik, Göteborg (O). Flyttade ogift 13 dec 1935 från Oskar Fredrik, Göteborg (O) till Haga, Göteborg (O). Flyttade 23 dec 1937 från Oskar Fredrik, Göteborg (O) till Masthugget, Göteborg (O). Flyttade 26 jan 1939 från Masthugget, Göteborg (O) till Vasa, Göteborg (O). Flyttade 25 dec 1939 från Vasa, Göteborg (O) till Carl Johan, Göteborg (O). Flyttade 27 jan 1961 från Carl Johan, Göteborg (O) till Västra Frölunda, Göteborg (O).

Gift 7 okt 1940 i Carl Johan, Göteborg (O) med Eva Marietta Otter. Röntgenass. på tandläkarehögskolan. Född 19 mar 1913 i Rossö, Tjärnö (O). Adress 1996 N Dragspelsg. 8, Västra Frölunda, tel 031-494625. Flyttade 28 feb 1967 från Västra Frölunda, Göteborg (O) till Carl Johan, Göteborg (O). Flyttade 22 okt 1970 från Carl Johan, Göteborg (O) till Masthugget, Göteborg (O). Flyttade 13 nov 1973 från Masthugget, Göteborg (O) till Västra Frölunda, Göteborg (O). Skilda 4 april 1967.

Barn:

Bror Erik Lennart Olausson. Född 31 jan 1941 i Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 117, s. ).

Majvor Elisabeth Olausson. Född 22 mar 1950 i Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 118, s. ).

Tabell 117

(generation 6)

Från tabell 116.

Bror Erik Lennart Olausson. Född 31 jan 1941 i Carl Johan, Göteborg (O).Adress 1996 Ridhusvägen 33, 433 49 Partille, 031-443022. Flyttade 9 jun 1967 från Västra Frölunda, Göteborg (O) till Tynnered, Göteborg (O).

Sambo med Laila Louise Kastein. Född 10 apr 1938.

Barn:

Eva Ann-Sofie (Anna) Kastein. Född 27 jan 1976 i Biskopsg, Göteborg (O).

Tabell 118

(generation 6)

Från tabell 116.

Majvor Elisabeth Olausson. Undersköterska. Född 22 mar 1950 i Carl Johan, Göteborg (O). Flyttade 8 jan 1971 från Västra Frölunda, Göteborg (O) till Biskopsg, Göteborg (O). Flyttade 28 okt 1971 från Biskopsg, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O). Fastighetsbet. 45571 Adress 1996 Karneolg. 33, 426 51 Västra Frölunda, tel 031-899239.

Gift 23 dec 1989 med Kent Konrad Hellqvist. Optiker på KA4. Född 14 aug 1941 i Härlanda, Göteborg (O).

Barn:

Katarina Elisabeth Hellqvist. Född 28 apr 1971 i Biskopsg, Göteborg (O). Adress 1996 Allfartsv. 73 D, 784 42 Borlänge, tel 0243-84779.

Monika Alexandra Hellqvist. Född 3 apr 1975 i Västra Frölunda, Göteborg (O). Adress 1996 Karneolg. 33, 426 51 Västra Frölunda, tel 031-899239.

Tabell 119

(generation 5)

Från tabell 112.

Anna-Lisa Olausson. Född 13 mar 1918 i Gamlestaden, Göteborg (O). Adress 11 aug 1996 Fyrmäst.gång 12, 413 18 Göteborg. Flyttade 17 dec 1932 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Vasa, Göteborg (O). Flyttade 17 dec 1935 från Vasa, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O). Flyttade 28 okt 1937 från Örgryte, Göteborg (O) till Johanneberg, Göteborg (O). Flyttade 4 mar 1938 från Johanneberg, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O). Flyttade 10 maj 1940 från Örgryte, Göteborg (O) till Annedal, Göteborg (O). Flyttade 11 jul 1941 från Annedal, Göteborg (O) till Oskar Fredrik, Göteborg (O). Flyttade 26 nov 1969 från Oskar Fredrik, Göteborg (O) till Fyrmäst.gång 12, Masth., Göteborg (O).

Gift 26 jul 1941 med Karl Erik Gunnar (Bagarn) Johansson. Rörläggare. Spelade i Handbolls-Landslaget 1939-40. Född 9 jan 1910 i Masthugget, Göteborg (O). Död 23 okt 1990 i Fyrmäst.gång 12, Masth., Göteborg (O).

Barn:

Carl-Erik Johansson. Född 17 feb 1947 i Oskar Fredrik, Göteborg (O). (Se tabell 120, s. ).

Tabell 120

(generation 6)

Från tabell 119.

Carl-Erik Johansson. Född 17 feb 1947 i Oskar Fredrik, Göteborg (O). Adress 5 aug 1996 Svindalsvägen 20, 427 40 Billdal, tel 031-911609. Adoptivbarn Charlotte Louise Mandawi, f. 1984-10-05, pers nr -6561. Flyttade 16 aug 1968 från Oskar Fredrik, Göteborg (O) till Pileg. 3 F, Askim, Göteborg (O).

Gift 1:o 1969 med Inger Marianne Olausson. Arb på Polishuset. Född 3 apr 1948. Skild 1987.

Gift 2:o med Eva Britt-Marie Berg. Kom.anst. Född 6 apr 1942 i Domkyrko, Göteborg (O).

Tabell 121

(generation 4)

Från tabell 110.

Alma Olivia Olausdotter. Född 7 aug 1874 i Bräckan, Ugglum Mg, Partille (O). Död 28 feb 1914 i Gamlestaden, Göteborg (O). Flyttade 22 feb 1899 från Partille (O) till Masthugget, Göteborg (O). Flyttade 19 feb 1902 från Masthugget, Göteborg (O) till Partille (O). Flyttade 2 nov 1906 från Partille (O) till Gamlestaden, Göteborg (O). Familjen Ekström bor under rote 20R 1:10 s. 1607 i Gamlestaden.

Barn utom äktenskapet.

Barn:

Axel Elis Andersson. Född 7 maj 1899 i Masthugget, Göteborg (O). Död troligen i Long Island, USA. Flyttade 21 mar 1908 från Partille (O) till Gamlestaden, Göteborg (O). Han är med i Gamlestadens kyrkbok till 1916 då han noteras tillhöra Göteborgs Sjömanshus 249/14 (trol reg 1914) men avförs 23 okt 1916. Vidare forskn i Sjömansjuset handlingar kan ge mer. Flyttade enl uppg från närmre släkting till Long Island, USA. Enligt uppgift hade han troligen inga barn.

Gift 2:o 1 dec 1906 med Carl Albert_Död_Gl-stad Ekström. Slakteriarbetare. Född 28 sep 1880 i Brålanda (P). Död 1964 i Gamlestaden, Göteborg (O). Begravd Kviberg ky.grd fält 44 C, grav 224, i graven ligger äv. sonen Nils 15 feb 1964. Flaggor B. Flaggor A. Oforskat om död och dödsadr. Gullan H. fick en klocka av Albert* 1946 vid sin konfirmationen.

Barn:

Nils Fredrik Ekström. Född 24 feb 1907 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 21 mar 1995 u. adr Halleg 15, Göteborg (O). Begravd Kviberg ky.grd fält 44 C, grav 224, i samma grav ligger fadern Carl-Albert. (Se tabell 122, s. ).

Alice Linnéa Irene Ekström. Född 27 dec 1908 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 26 jul 1955 i Tölö, Kungsbacka (N). (Se tabell 123, s. ).

Karl William Werner Ekström. Född 23 mar 1910 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 28 feb 1989 i Hindås (P). (Se tabell 130, s. ).

Lilly Elvira Ekström. Född 15 sep 1912 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 9 d. gl. 24 sep 1912 i Gamlestaden, Göteborg (O).

Tabell 122

(generation 5)

Från tabell 121.

Nils Fredrik Ekström. Mattförsäljare hos Aufforts i 30 år, sen. hos Gunnar Svensson Kungsg. Född 24 feb 1907 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 21 mar 1995 u. adr Halleg 15, Göteborg (O). Begravd Kviberg ky.grd fält 44 C, grav 224, i samma grav ligger fadern Carl-Albert. Flyttade 28 apr 1921 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Garnisonsf., Göteborg (O). Inga barn.

Gift 15 okt 1938 i Sankt Pauli, Göteborg (O) med Wiran Floberg. Aff.bitr. fd, hos Ferd & Lundquist och Pettersson & Katz. Född 16 jun 1913 i Storkg 7, Gamlestaden, Göteborg (O). Adress 8 aug 1996 Hallegatan 15, 417 02 Göteborg, tel 031-510060.

Tabell 123

(generation 5)

Från tabell 121.

Alice Linnéa Irene Ekström. Född 27 dec 1908 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 26 jul 1955 i Tölö, Kungsbacka (N).

Gift 6 feb 1932 i Vallda (N) med Tryggve Valdemar Olsson. Privatchaufför hos Hammargrens Pyrotekniska i Anneberg. Senare skolvaktmästare i Almåsskolan i Lindome. Född 4 mar 1909 i Edinburgh, SKOTTLAND. Död 15 aug 1977 i Lindome (N).

Barn:

Gullan Harriet Desederia Olsson. Född 23 maj 1932 i Bröndome, Vallda (N). (Se tabell 124, s. ).

Britt Anne-Marie Olsson. Född 13 sep 1940 i Björkliden, Kungsbacka (N). (Se tabell 125, s. ).

Tryggve Lennart% Ohlsson. Född 22 nov 1934 i Bröndome, Vallda (N). (Se tabell 126, s. ).

Tabell 124

(generation 6)

Från tabell 123.

Gullan Harriet Desederia Olsson. Marknadsföringsassistent fd. Född 23 maj 1932 iBröndome, Vallda (N). Adress 8 aug 1996 Svalv 27, 434 96, Kungsbacka, tel 0300-21432.

Gift 19 maj 1956 i Tölö (N) med Erland Alvar Hammarberg. Truckförare fd. Född 19 apr 1927 i Voxlöv, Tölö (N).

Barn:

Ingela Marie Hammarberg. Markn. ekonom. Född 29 mar 1960 i Älvsåker (N). Ogift 1996.

Tabell 125

(generation 6)

Från tabell 123.

Britt Anne-Marie Olsson. Undersköterska på Furugårdens ålderdomsdhem, Lekeberg. Född 13 sep 1940 i Björkliden, Kungsbacka (N). Adress 8 aug 1996 Skogsstigen 3, 716 94 Mullhyttan, tel 0585-40531.

Gift 28 mar 1970 i Kungsbacka (N) med Leif Erik Hjerpe. Arbetsledare för linjemontörer vid Vattenfall. Född 11 maj 1946 i Degerfors (S).

Barn:

Jan Ulrik Hjerpe. Född 25 dec 1970 i Kungsbacka (N). Ogift juli 1996.

Eva Marika Hjerpe. Undersköterska. Född 18 sep 1974 i Kungsbacka (N). Ogift juli 1996.

Tabell 126

(generation 6)

Från tabell 123.

Tryggve Lennart% Ohlsson. Chaufför (långtradare). Född 22 nov 1934 i Bröndome, Vallda (N). Adress 8 aug 1996 Enebärsv 14, 434 91 Kungsbacka, tel 0300-20394.

Gift Dubbelbröllop med syster Gullan 19 maj 1956 i Tölö, Kungsbacka (N) med Gudrun Synöve Friggstad. Undersköterska, arb på Ekhaga serv.hem Onsala. Född 15 jul 1932 i Aker, Oslo, NORGE.

Barn:

Rolf Lennart Ohlsson. Född 8 jan 1958 i Älvsåker (N). (Se tabell 127, s. ).

Ann-Karin Synnöve Ohlsson. Född 14 apr 1959 i Älvsåker (N). (Se tabell 128, s. ).

Gudrun Marie% Ohlsson. Född 24 nov 1961 i Älvsåker (N). (Se tabell 129, s. ).

Jens-Peter Ohlsson. Tryckare. Född 18 jan 1965 i Älvsåker (N). Ogift juli 1996.

Tabell 127

(generation 7)

Från tabell 126.

Rolf Lennart Ohlsson. Chaufför. Född 8 jan 1958 i Älvsåker (N). Adress 11 aug 1996 Britta-Lenas gata 2, Kungsbacka. Ogift 1996.

Gift men skild med NN.

Tabell 128

(generation 7)

Från tabell 126.

Ann-Karin Synnöve Ohlsson. Offsettryckare (Sveriges enda kvinnliga). Född 14 apr 1959 i Älvsåker (N).

Sambo med Peter Bronsman. Bryggeriägare. Född 11 jul 1963.

Barn:

Sarah Karin Elisabeth Bronsman. Född 2 sep 1989 i Kungsbacka (N).

Therese Bronsman. Född 10 jul 1991 i Kungsbacka (N).

Tabell 129

(generation 7)

Från tabell 126.

Gudrun Marie% Ohlsson. Florist men arb som lastbilschaufför. Född 24 nov 1961 i Älvsåker (N).

Gift 16 okt 1992 i Hanhals (N) med Anders Svärdh. Åkeriägare. Född 20 jun 1962 i Kungsbacka (N).

Barn:

Ulrica Lisa Madelene Svärdh. Född 27 jun 1983 i Hanhals (N).

Frida Pernilla Viktoria Svärdh. Född 11 jul 1990 i Tölö (N).

Michael Curt Anders Svärdh. Född 7 nov 1992 i Tölö (N).

Tabell 130

(generation 5)

Från tabell 121.

Karl William Werner Ekström. Chaufför och hade egen taxirörelse. Senare förman hos Swelast. Född 23 mar 1910 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 28 feb 1989 i Hindås (P). Flyttade 24 mar 1914 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Vallda (N). Flyttade 26 okt 1922 från Vallda (N) till Gamlestaden, Göteborg (O). Flyttade 6 sep 1923 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Vallda (N).

Gift med Greta Dagmar Tilly Pettersson. Född 17 nov 1912 i Södergården, Vallda (O). Död 7 aug 1996 i Kungsbacka (N). Begravd 16 aug 1996 vid Vallda k:a (N). Adress 6 aug 1996 vid dödstillf. Mariedalsv 3 E, Onsala.

Barn:

Harry Osvald Ekström. Född 18 sep 1929 i Brunn (P). (Se tabell 131, s. ).

Erik Bertil William Ekström. Född 14 feb 1933 i Lund, Vallda (N). (Se tabell 133, s. ).

Kurt Yngve Gerhard Ekström. Född 30 mar 1936 i Gottskär, Onsala (N). (Se tabell 135, s. ).

Gösta Nils Ingemar Ekström. Född 6 nov 1938 i Onsala (N). (Se tabell 137, s. ).

Birgit Ekström. Kamrer på Dykföretaget Poseidon. Född 30 jan 1943 i Onsala (N). Adress 8 aug 1996 Hjelm 7211, 434 97 Kungsbacka, tel hemligt. Ogift.

Tabell 131

(generation 6)

Från tabell 130.

Harry Osvald Ekström. Konditor. Född 18 sep 1929 i Brunn (P). Adress 8 aug 1996 Box 3146, Heberg, 43403 Vallda, tel 0300-25305. Flaggor B. Flaggor T. Oforskat om identitet.

Gift 5 sep 1953 i Onsala (N) med Astrid Elvira Svensson. Hemvårdare. Född 28 aug 1931 i Sankta Maria, Helsingborg (M).

Barn:

Lars Inge Ekström. Född 24 dec 1955 i Mariestad (R). (Se tabell 132, s. ).

Maria_Allt% Ekström. Flaggor B. Oforskat allt.

Tabell 132

(generation 7)

Från tabell 131.

Lars Inge Ekström. Truckförare på Volvo. Född 24 dec 1955 i Mariestad (R). Adress 8 aug 1996 Kullegärdet 25, Sävedalen, tel 031-368026.

Gift 15 jun 1991 i Örgryte, Göteborg (O) med Helena van Reis. Förskollärare i Sävedalen. Född 7 mar 1957 i Mölndal (O).

Barn:

Björn Osvald Ekström. Född 28 jun 1980 i Örgryte, Göteborg (O).

Lars Birger Ekström. Född 7 apr 1985 i Örgryte, Göteborg (O).

Emma Malin Linnea Ekström. Född 21 nov 1988 i Örgryte, Göteborg (O).

Tabell 133

(generation 6)

Från tabell 130.

Erik Bertil William Ekström. Lokförare fd. Född 14 feb 1933 i Lund, Vallda (N). Adress 8 aug 1996 Tössebäcken 20, 662 93 Åmål, tel 0532-20267.

Gift 1:o 4 nov 1955 med Vanja Ingegerd Larsson. Född 16 jan 1936 i Veddige (N). Adress 31 aug 1996 Tingbergsv 6 F, 434 34 Kungsbacka.

Barn:

Yvonne Elisabeth Ekström. Född 3 apr 1956 i Onsala (N). (Se tabell 134, s. ).

Roy Bertil Ekström. Bilarbetare på Volvo. Född 28 dec 1958 i Kungsbacka (N). Adress 8 aug 1996 Ängsg 22B, Kungsbacka, tel 0300-12676.

Gift 2:o 9 aug 1969 i Angered (O) med Birgitta Sofia Andersson. Vårdbiräde. Född 29 okt 1943 i Åmål (P).

Barn:

Carola Ekström. Stud. till lärarinna för låg- o mellanstadiet. Född 22 apr 1973 i Angered, Göteborg (O). Adress 31 aug 1996 Horsens gata 226, 654 67 Karlstad (S).

Tabell 134

(generation 7)

Från tabell 133.

Yvonne Elisabeth Ekström. Hemmafru. Född 3 apr 1956 i Onsala (N). Adress 31 aug 1996 Bäckmansgård 64, Kungsbacka, tel 0300-17949.

Gift 7 nov 1987 i Tölö (N) med Jonny Olsen. Chafför. Född 28 jul 1954 i Fåberg, NORGE.

Barn:

Jannika Therese Olsen. Född 24 feb 1989 i Tölö (N).

Tommy Mikael Olsen. Född 9 aug 1991 i Tölö (N).

Nicklas Jimmy Olsen. Född 10 nov 1993 i Tölö (N).

Tabell 135

(generation 6)

Från tabell 130.

Kurt Yngve Gerhard Ekström. Mattläggare. Född 30 mar 1936 i Gottskär, Onsala (N). Adress 8 aug 1996 Sallebacka Pl 451, 430 22 Väröbacka (N), tel 0340-665001.

Gift 3 mar 1962 i Carl Johan, Göteborg (O) med Alice Birgitta Pettersson. Husmor. Född 27 apr 1941 i Oskar Fredrik, Göteborg (O).

Barn:

Anna-Karin Ekström. Född 3 jun 1966 i Oskar Fredrik, Göteborg (O). (Se tabell 136, s. ).

Ulla-Britt Ekström. Stud. Född 30 nov 1968 i Vallda (N).

Eva-Maria Ekström. Receptionist, Mölndals sjukhus. Född 23 jan 1972 i Vallda (N).

Tabell 136

(generation 7)

Från tabell 135.

Anna-Karin Ekström. Receptionist, Mölndals Sjukhus. Född 3 jun 1966 i Oskar Fredrik, Göteborg (O).

Sambo med Peter Johansson. Glasmästare. Född 8 mar 1968 i Kungsbacka (N).

Barn:

Anna Mikaela Birgitta Johansson. Född 10 jul 1990 i Kungsbacka? (N). Flaggor B. Oforskat f-fs.

Tabell 137

(generation 6)

Från tabell 130.

Gösta Nils Ingemar Ekström. Född 6 nov 1938 i Onsala (N). Adress 1996 Pl 8989 439 92 Onsala.

Gift 1:o med Mona_F-fs,Vigsel Livonne Johansson. Fritidspedagog. Född 19 okt 1945. Flaggor B. Oforskat om f-fs, vigsel, kolla yrke gift Ekström omkr. Adress 1996 tel.

Barn:

Annette Livonne Ekström. Född 24 maj 1962 i Onsala (N). (Se tabell 138, s. ).

Kent Daniel Ekström. Född 23 mar 1964 i Onsala (N). Adress 19 sep 1996 Lars Runebergsg 77, 434 42 Kungsbacka.

Jan Ingemar Ekström. Född 10 okt 1965 i Tösse med Tydje (P). (Se tabell 139, s. ).

Ann-Sofie Katarina Ekström. Född 11 aug 1971 i Kungsbacka (N). (Se tabell 140, s. ).

Gift 2:o 13 maj 1990 med Elaine Lim. Född 19 jan 1954 i Penang, MALAYSIA.

Tabell 138

(generation 7)

Från tabell 137.

Annette Livonne Ekström. Född 24 maj 1962 i Onsala (N). Adress 1996 Bergsgårdsgärdet 7, 424 32 Angered, 031-480789. Flaggor B. Oforskat om modern. Flaggor T.

Gift 1981 - 1982 med Jim El Hatib. Född 15 aug 1956 i Rabbat, MAROCKO. Skild 1985.

Barn:

Nicholas Amin El Hatib. Född 10 feb 1983 i Bergsjön, Göteborg (O).

Carolin Nadja El Hatib. Född 1 okt 1984 i Lindome (O).

Tabell 139

(generation 7)

Från tabell 137.

Jan Ingemar Ekström. Lagerarbetare på Volvo. Född 10 okt 1965 i Tösse med Tydje (P). Adress 8 aug 1996 Stormg. 10, Kungsbacka, tel 0300-14612.

Gift 29 jun 1993 i Laholm (N) med Sylvie Ann-Britt Wiik. Född 14 sep 1964 i Kristinehamn (S).

Tabell 140

(generation 7)

Från tabell 137.

Ann-Sofie Katarina Ekström. Född 11 aug 1971 i Kungsbacka (N). Adress 1996 Blåklintsv 73, 434 45 Kungsbacka, tel 0300-73507.

Sambo med Nils Per Wallgren. Mekanisk konstruktör. Född 11 apr 1967 i Lomma (M).

Barn:

Sandra Emelie Wallgren Ekström. Född 19 aug 1991 i Kungsbacka (N).

Erika Jessicka Wallgren Ekström. Född 4 jul 1995 i Kungsbacka (N).

Tabell 141

(generation 2)

Från tabell 108.

Anna Brita Andersdotter. Levde som fattighjon i nuv. "Fornstugan Täppet" enl P-e HFL 1834-38. Född tvilling, 5 sep 1793 i Ugglum Storeg, Partille (O). Dopvittnen; Mons Olsson, (farbröderna) Bengt Nilsson (gm Börta Andersd.) och Lars Nilsson (senare gm Anna Jacobsd.) i Ugglum. H. Annika Olofsd. (gm Per Andersson), H. Annika Helgesd. (gm Johannes Bengtsson) och Pig. Anna Jacobsd.(sen gm Lars Nilsson) i Ugglum. Död 11 jul 1867 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O) (HFL 1862-68 s.146). Enl ett tips från etnologen o Fil doktorn Ulla Centergran, återfanns Anna Brita ha levt på "Fornstugan Täppet i Sävedalen", det som i alla kyrkböcker kallas för 'Kullebacken' u. Ugglum Mg. Hon blev därmed stammor för det vi i vår utredning kallar 'Kulleback-släkten' AB:s make, Jonas Österberg, dog i koleraepedemin 1834, 42 år gl, så Anna Brita fick ett hårt liv med sina barn. De levde som "fattighjon". i "Fornstugan Täppet", som än i dag är väl bevarat. Adressen är Fornstugevägen, en tvärväg till Göteborgsvägen i Sävedalen. HFL 1834-38, sid. 48. HFL 1844-51, sid. 51.HFL 1851-62, sid. 49. Lever med sonen Anton. HFL 1862-68, sid. 146. A-B död, Anton lever m H. o Sonen Frans Oskar

Gift 26 dec 1820 i Partille med Jonas Österberg. Arbetskarl boende i Backst. Kullebacken, sen Inhyses. Född 26 sep 1791 (P-e HFL 1834-38 s.46). Död i "Cholera" 42 år 10 m 22 d 19 aug 1834 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Begravd 20 aug 1834. Jonas födelseort och identitet är ej fastställd. Namnet tyder på att han möjligen kan ha tjänstgjort som soldat. Ingen 'Jonas' är född på angiven datum i Partille.

Barn:

Johannes Jonasson. Född 23 jan 1821 i Ugglum Björseg, Partille (O). Död 2 d. gl 24 jan 1821 i Ugglum Björseg, Partille (O).

Ellika Jonasdotter. Född 24 jun 1822 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död i scharlakansfeber 10 år gl. 17 feb 1832 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O).

Anna_Öde Cataharina Jonasdotter. Född 19 maj 1825 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Levde 1830 (P-e HFL 1825-30 s. 93). Levde 1834 (P-e HFL 1830-34 s. 41). Levde 1838 (P-e HFL 1834-38 s. 46). Flyttade 1842 från Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O) till Uddared Ög, Partille (O). Levde 1844 i Uddared Ög, Partille (O) (P-e HFL 1838-44 s. 104). SISTA UPPG. Var står det på sid 104 i HFL 1838-44 (5:te nerifrån). Fråga LA Synes stå: Ovist hvart? Oforskat om öde, ej funnen vigd eller död i C3 tom 1860. Flaggor B.

Anton_Krim_Nr41 Jonasson. Född 4 okt 1831 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död 28 jan 1917 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). (Se tabell 142, s. ).

Tabell 142

(generation 3)

Från tabell 141.

Anton_Krim_Nr41 Jonasson. Backstugesittare i torpet Kullebacken ('S.k. Fornstugan Täppet'). Född 4 okt 1831 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Dopvittnen:Bengt Svensson, Kulleg. Nils Andersson, Halleg., Brita Börgesd. i Storeg. och Anna Petersd.(?) i ..., alla från Ugglum.Död 28 jan 1917 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död 31 jan enl begr.annons. Ur Partille HFL AII-a1 s. 227: "Se krim. reg No 41" Flaggor B. Oforskat om krim..

Gift 1867 i Partille med Johanna Sofia Andersdotter. Född 6 okt 1842 i Ytterby (O) (P-e HFL 1862-68, sid 146). Död 18 apr 1876 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O).

Barn:

Frans Oskar Antonsson Malmfors. Född Antonsson 7 apr 1865 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död 14 sep 1953 i Härlanda, Göteborg (O). Begravd på Kvibergs kyrkogård. (Se tabell 143, s. ).

Carl Johan Antonsson. Född 9 jul 1867 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död av slag 6 d. gl 15 jul 1867 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O).

Carl Bernadotte (Täppe-Carl) Antonsson. Född 19 jun 1869 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död 18 sep 1928 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). (Se tabell 161, s. ).

Amanda Martina Antonsdotter. Född 21 nov 1871 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död 22 maj 1949 u. adr Borgareg 6, Sankt Pauli, Göteborg (O). Levde 1888 (P-e HFL 1876-88 Sid.166). (Se tabell 166, s. ).

Johan Birger Antonsson. Född 3 apr 1876 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O) (1868-76 Sid. 118). Död 27 apr 1876 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O).

Tabell 143

(generation 4)

Från tabell 142.

Frans Oskar Antonsson Malmfors. Brädgårdsarb. Född Antonsson 7 apr 1865 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död 14 sep 1953 i Härlanda, Göteborg (O). Begravd på Kvibergs kyrkogård. Flyttade 12 sep 1879 från Partille (O) till Göteborg (O) (P-e HFL 1876-88 Sid.166). Flyttade 2 nov 1903 från Örgryte, Göteborg (O) till Gamlestaden, Göteborg (O). Flyttade genom fs-delning 1 jan 1951 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Härlanda, Göteborg (O). Sista adress: Björksg. 68 A, Härlanda, Göteborg (O). Barnbarnet Bibi Wahlqvist har flera fotografier av Oskar. Släktnamnet Malmfors enl SCB beslut 4847.Märkligt nog finns det en annan Malmfors-släkt i Partille (Se karta medföljande Torsten Börjessons bok 'Gårdar och Torp i Östra Partille').

Gift 7 okt 1902 med Alma Josefina Olsson. Född 27 maj 1874 i Domkyrko, Göteborg (O) (AB). Död i 'tuberculos pulm' 6 jan 1928 u. adr Svang 12, Göteborg (O). Begravd 15 jan 1928. I samband med vigseln fick hon veta att Frans Oskar bytt namn till 'Malmfors'. Häpen utbrast hon inför prästen: 'Oh jag som namnat alla lakanen med A'.

Barn:

Helga Viola Malmfors. Född 29 nov 1902 i Örgryte, Göteborg (O). Död 14 jun 1989 i Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 144, s. ).

Elsa Linnea Malmfors. Född 1 dec 1905 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 11 maj 1987 i Björcksg 68 A, Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 150, s. ).

Tage Oscar Vimar Malmfors. Född 4 nov 1906 i Olskroksg 17, Gamlestaden, Göteborg (O). Död i carsinoma lingue 29 jun 1948 u. adr Kransen 4 G, Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 153, s. ).

Vera Dorotea Malmfors. Född 20 sep 1909 i Olskroksg 17, Gamlestaden, Göteborg (O). Död 28 mar 1995 u. adr Älvsborgsplan 2, Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 155, s. ).

Frans Erland Hilding Malmfors. Född 21 mar 1912 i Olskroksg 17, Gamlestaden, Göteborg (O). Död 17 jan 1990 u. adr Björcksg 66 C, Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 158, s. ).

Enar Alvar Malmfors. Född 23 maj 1915 i Gamlestaden, Göteborg (O) (Nya boken sid 130). Död 3 dec 1990 i Sankt Pauli, Göteborg (O). Begravd borgerligt Ö Kapellet, Örgryte nya kyrkogård, fält 15, grav 181. (Se tabell 159, s. ).

Tabell 144

(generation 5)

Från tabell 143.

Helga Viola Malmfors. Född 29 nov 1902 i Örgryte, Göteborg (O). Död 14 jun 1989 i Härlanda, Göteborg (O). Flyttade 1928 inom fs Gamlestaden (sid 3712.) Flyttade 24 sep 1936 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O).

Gift 23 jun 1928 i Gamlestaden, Göteborg (O) med Einar Amandus Gustavsson. Kom.arb. Född 14 maj 1899 i Skallsjö, Lerum (O). Flyttade 19 jan 1914 från Skallsjö, Lerum (O) till Gamlestaden, Göteborg (O). Familjen går vidare till sid 2245 i församlingsboken. Död 11 maj 1975 i Härlanda, Göteborg (O).

Barn:

Hjördis Linnea Irené Gustavsson. Född 13 maj 1931 i Gamlestaden, Göteborg (O). (Se tabell 145, s. ).

Eivor Birgit Viola (Bibi) Gustavsson. Född 31 aug 1938 i Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 148, s. ).

Tabell 145

(generation 6)

Från tabell 144.

Hjördis Linnea Irené Gustavsson. Kontorist. Född 13 maj 1931 i Gamlestaden, Göteborg (O). Adress 9 jun 1996 Pensev. 6, 434 46 Kungsbacka, tel 0300-14648.

Gift 5 jan 1955 i Härlanda, Göteborg (O) med Per-Olof Öberg. Ing. Född 3 sep 1930. Adress 6 aug 1996 Pensev 6, 43446 Kungsbacka, 0300-14648.

Barn:

Claes-Olof Öberg. Född 14 maj 1959 i Tranemo (P). (Se tabell 146, s. ).

Ann-Sofie Öberg. Född 9 mar 1962 i Tranemo (P). (Se tabell 147, s. ).

Tabell 146

(generation 7)

Från tabell 145.

Claes-Olof Öberg. Civ.ing. Född 14 maj 1959 i Tranemo (P). Adress 10 jul 1996 Runslingan 31, 423 47, Torslanda, tel 031-564049.

Gift Björkekärrs kyrka 15 mar 1986 i Härlanda, Göteborg (O) med Diana Gunilla Susanne Olausson. Ing. Född 26 jun 1959 i Uddevalla (O).

Barn:

Christian Olof Sebastian Öberg. Född 11 maj 1988 u. adr Rågv 42, Floda, Skallsjö (P).

Katarina Gunilla Christine Öberg. Född 14 aug 1991 i Torslanda, Göteborg (O).

Tabell 147

(generation 7)

Från tabell 145.

Ann-Sofie Öberg. Bank.tjm. Född 9 mar 1962 i Tranemo (P). Adress 6 aug 1996 Fagerviks Strandväg 28 B, 430 30 Frillesås.

men skild med Håkan Blom.

Barn:

Lars Johan Blom. Född 22 apr 1986 i Jönköping (F).

Per Marcus Blom. Född 13 maj 1989 i Jönköping (F).

Tabell 148

(generation 6)

Från tabell 144.

Eivor Birgit Viola (Bibi) Gustavsson. Sekreterare. Född 31 aug 1938 i Härlanda, Göteborg (O). Adress 1 jun 1996 Killingstigen 3, 433 00 Partille, 031-440494, arb 031-490360.

Gift 1 okt 1960 i Härlanda, Göteborg (O) med Rolle Wahlqvist. Ing. Volvo. Född 10 jul 1934 i Karlskrona (K).

Barn:

Annika Birgit Wahlqvist. Född 27 jan 1961 i Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 149, s. ).

Carina Helén Wahlqvist. Född 1 apr 1964 i Högsbo, Göteborg (O). Ogift 1996.

Tabell 149

(generation 7)

Från tabell 148.

Annika Birgit Wahlqvist. Lab.ass. Född 27 jan 1961 i Carl Johan, Göteborg (O). Adress 9 jun 1996 Skiljemansv 12, 43341 Partille.

Gift 27 jan 1990 i Partille (O) med Peter Henrik Löfgren. Personalchef. Född 17 apr 1964 i Partille (O).

Barn:

Rebecca Cecilia Löfgren. Född 4 nov 1988 i Partille (O).

Veronica Elinor Löfgren. Född 26 dec 1990 i Partille (O).

Tabell 150

(generation 5)

Från tabell 143.

Elsa Linnea Malmfors. Född 1 dec 1905 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 11 maj 1987 i Björcksg 68 A, Härlanda, Göteborg (O). Flyttade 7 mar 1930 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O). Elsa och sonen Eric överförda till Härlanda fs 1 jan 1951 från Gamlestaden.

Gift 1:o 1 feb 1929 i Christine, Göteborg (O) med Arvid Osvald_Död Gideon Johansson. Servitör. Född 20 aug 1899 i Rödbo (O). Flaggor B. Flaggor A. Oforskat död. Tidigare gift Skilda 22 nov 1943

Barn:

Eric Baltzar Johansson Malmfors. Född 5 mar 1931 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 14 mar 1990 u. adr Björcksg 68 A, Härlanda, Göteborg (O). (Se tabell 151, s. ).

Gift 2:o 23 feb 1952 med Axel Valdemar Samuelsson. Född 24 mar 1897 i Partille (O). Död 10 feb 1972 i Björcksg 68 A, Härlanda, Göteborg (O).

Tabell 151

(generation 6)

Från tabell 150.

Eric Baltzar Johansson Malmfors. Typograf. Född 5 mar 1931 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 14 mar 1990 u. adr Björcksg 68 A, Härlanda, Göteborg (O).

Gift 4 jan 1964 med Anna Inger Birgitta Sundberg. Kontorist på Kammarrätten fd. Född 19 okt 1929 i Mariestad (R). Adress 10 jul 1996 Kapplandsg. 2, Göteborg, 031-412480. Skild 31 mars 1971.

Barn:

Lars Thomas Malmfors. Datatekniker. Född 7 dec 1964 i Annedal, Göteborg (O). Adress 1 jul 1996 Nilssons Berg nr 6, 411 43 Göteborg. Ogift juli 1996.

Eva Christina Malmfors. Född 7 dec 1964 i Guldheden, Göteborg (O). (Se tabell 152, s. ).

Tabell 152

(generation 7)

Från tabell 151.

Eva Christina Malmfors. Konsult inom data. Född 7 dec 1964 i Guldheden, Göteborg (O). Adress 11 aug 1996 Bastevägen Pl 184, 438 36 Landvetter, tel 031-918306.

Gift 14 aug 1993 med Per-Anders Jörnsen. Byggn.ing. Född 21 feb 1964 i Tönsberg, Drammen, Norge. Kom till Sverige 1988.

Barn:

Per Axel Mathias Jörnsen. Född 29 nov 1994 i Landvetter (O).

Tabell 153

(generation 5)

Från tabell 143.

Tage Oscar Vimar Malmfors. Frisör. Född 4 nov 1906 i Olskroksg 17, Gamlestaden, Göteborg (O). Flyttade 10 dec 1937 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O). Flyttade genom fs-delning 1 jan 1951 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Härlanda, Göteborg (O). Död i carsinoma lingue 29 jun 1948 u. adr Kransen 4 G, Härlanda, Göteborg (O).

Gift med Anna-Lisa Sjöborg. Född 21 jul 1909 i Oskar Fredrik, Göteborg (O). Flyttade genom fs-delning 1 jan 1951 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Härlanda, Göteborg (O). Sida 139 i fs-boken. Flaggor B. Oforskat ev död.

Barn:

Britt-Marie Malmfors. Född 22 dec 1946 i Kransen 4 G, Gamlestaden, Göteborg (O) (sid 6050). (Se tabell 154, s. ).

Tabell 154

(generation 6)

Från tabell 153.

Britt-Marie Malmfors. Farmacept. Född 22 dec 1946 i Kransen 4 G, Gamlestaden, Göteborg (O) (sid 6050). Flyttade genom fs-delning 1 jan 1951 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Härlanda, Göteborg (O). Adress 31 jul 1996 Graneliden 1, 430 63 Hindås, 0301-10723. Adopterad av Steward Gust. Adolf Midvall f. 6 nov 1903 i Harkarp (F) enl. Göteborgs Rådhusrätts beslut 28 aug 1952. Flaggor T. Flaggor B. Oforskat vigsel o om sonen.

Gift med Christer Gunnar Larsén. Bygg.entrepenör. Född 8 feb 1944 i Johanneberg, Göteborg (O).

Barn:

Petra Maria Larsén. Född på Mölndals BB 9 aug 1969 u. adr Lindome (N). Adress 31 jul 1996 Vävlagareg 3 B, 416 58 Göteborg. Ogift 1996.

Jessika Maria Larsén. Född Mölndals BB 20 mar 1971 u. adr Lindome (N).

Henrik_Yrke-f-fs Gunnar Larsén. Född 26 nov 1978. Flaggor B. Oforskat yrke f-fs.

Tabell 155

(generation 5)

Från tabell 143.

Vera Dorotea Malmfors. Tvinnerska. Född 20 sep 1909 i Olskroksg 17, Gamlestaden, Göteborg (O). Död 28 mar 1995 u. adr Älvsborgsplan 2, Carl Johan, Göteborg (O). Flyttade 24 nov 1937 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Carl Johan, Göteborg (O).

Gift 16 okt 1937 i Älvsborgsplan 2, Carl Johan, Göteborg (O) med Gustaf Elof Pettersson. Sockerbruksarb. Född 16 jan 1909 i Carl Johan, Göteborg (O). Adress 1 jul 1996 Älvsborgsplan 2, 414 71 Göteborg.

Barn:

Jörgen Pettersson. Född 1943. Död ca 2 år gl. 8 maj 1945 i Älvsborgsplan 2, Carl Johan, Göteborg (O.

Görel Margareta Pettersson. Född 22 apr 1947 i Älvsborgsplan 2, Carl Johan, Göteborg (O). (Se tabell 156, s. ).

Tabell 156

(generation 6)

Från tabell 155.

Görel Margareta Pettersson. Ekonomiansvarig Stadab Väst AB. Född 22 apr 1947 i Älvsborgsplan 2, Carl Johan, Göteborg (O). Adress 1 jul 1996 Morkullesträcket 19, 433 49 Partille, tel 031-441707.

Gift 11 maj 1968 med Ove Lennart Jerkenäs. Platschef inom bygge NCC. Född 18 dec 1945 i Jonsered, Partille (O).

Barn:

Jonna Margarta Jerkenäs. Född Mölndals BB 28 maj 1969 i u. adr Getekullsv 9, Partille (O). (Se tabell 157, s. ).

Patrik Jerkenäs. Född Mölndals BB 5 aug 1973 i Partille (O). Adress 1 jul 1996 Morkullesträcket 19, 433 49 Partille, tel 031-441707. Ogift juli 1996.

Tabell 157

(generation 7)

Från tabell 156.

Jonna Margarta Jerkenäs. Barnskötare. Född Mölndals BB 28 maj 1969 i u. adr Getekullsv 9, Partille (O). Adress 19 sep 1996 Björndammsterrassen 27, 433 42, Partille. Oforskat om makes f-fs.

Gift 18 maj 1991 i Partille (O) med Teddy_f-fs Olausson. Ventilationsplåtslagare (Volvo). Född 15 nov 1967. Flaggor B.

Barn:

Julia Petronella Olausson. Född 10 apr 1992 i Floda (O).

Elin Linnéa Olausson. Född 31 jan 1994 i Partille (O).

Tabell 158

(generation 5)

Från tabell 143.

Frans Erland Hilding Malmfors. Chaufför, Kemist. Född 21 mar 1912 i Olskroksg 17, Gamlestaden, Göteborg (O). Död 17 jan 1990 u. adr Björcksg 66 C, Härlanda, Göteborg (O). Flyttade genom fs-delning 1 jan 1951 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Härlanda, Göteborg (O). Inga barn.

Gift 23 okt 1943 i Gamlestaden, Göteborg (O) med Elsa Sofia Svanberg. Kontorist på SKF. Född 15 jan 1907 i Garnisonsförs., Göteborg (O). Död i hjärtsjukdom 9 maj 1965 i Björcksg 66 C, Härlanda, Göteborg (O).

Tabell 159

(generation 5)

Från tabell 143.

Enar Alvar Malmfors. Svetsare på Svetsmekano. Född 23 maj 1915 i Gamlestaden, Göteborg (O) (Nya boken sid 130). Död 3 dec 1990 i Sankt Pauli, Göteborg (O). Flyttade 12 jan 1940 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Örgryte, Göteborg (O). Begravd borgerligt Ö Kapellet, Örgryte nya kyrkogård, fält 15, grav 181. I samma grav ligger hans fru Agnes Viktoria Olausson. Gertrud Alknäs, död 8 dec 1982, Carl Rudolf Andersson, död 5 aug 1982, Valter Janefeldt, död 24 mar 1993 ocj Märta Janefeldt, död 22 feb 1995. Flaggor B. Oforskat v, f-fs.

Gift 1 apr 1939 med Agnes_f-fs Victoria Mathilda Olausson. Född 7 maj 1917 i Christine?, Göteborg (O). Död 11 nov 1975 u. adr S:t Paulig 29, Sankt Pauli, Göteborg (O). Flaggor B. Flaggor A. Oforskat om f-ort, vigsel.

Barn:

Bertil Malmfors. Född 1 maj 1939 i Örgryte, Göteborg (O). (Se tabell 160, s. ).

Tabell 160

(generation 6)

Från tabell 159.

Bertil Malmfors. Frisör i Posthuset, Göteborg. Född 1 maj 1939 i Örgryte, Göteborg (O). Adress 1 jun 1996 Fältspatsv. 5 Lindome, 031-990774. Bertil och Eva saknar biologiska barn men har två adoptivbarn: Dottern Sofia Kim, född 5 okt 1970 i KoreaDottern Johanna Kim, född 25 jan 1973 i KoreaFlaggor T. Oforskat om föräldr.

Gift 15 feb 1964 i Örgryte, Göteborg (O) med Eva Kristina Johansson. Kontorist. Född 15 apr 1943 i Dvärred, Lindome (N).

Tabell 161

(generation 4)

Från tabell 142.

Carl Bernadotte (Täppe-Carl) Antonsson. Grovarb. Född 19 jun 1869 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död 18 sep 1928 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). Frikallad från värnplikt.Flyttade 29 mar 1901 från Partille (O) till Gamlestaden, Göteborg (O) (P-e A:II A1 s.227). Flyttade 25 okt 1905 från Gamlestaden, Göteborg (O) till Partille (O) (P-e A:II A1 s.227). Angående fostersonen Ture Alvar Nilsson (senare Tunbrink): Född 31 maj 1921 i Anndedal, Göteborg. Son uä till Anna Kristina Nilsson och urmakaren Ture Ferd. Andersson född 21 feb 1893 i Hill, Gävleborgs län. Infl/överf 19 dec 1922 fr Domkyrko. Ture Alvar Nilsson byter namn till Tunbrink 11 jul 1941. Flyttade 1943 från Ekhyddan till Lundby Gbg 6 mars 1968. Källa AII:a4-2, 1922-1928 hänvisar till sid 785 i nästa bok (Sävedalen).

Gift 2 jun 1905 med Hulda Matilda Olsson. Född 17 apr 1871 i Partille (O) (P-e A:II A1 s.227). Död 1 sep 1938 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). Levde 1928 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O).

Barn:

Märta Antonsson. Född 25 apr 1906 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). Död 2 sep 1984 u. adr Bollv. 6 F, Alingsås (P). (Se tabell 162, s. ).

Paul Antonsson. Född 31 okt 1907 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). Icke döpt. Död 19 aug 1977 på Åstebo åld.hem, Partille (O) (Fs-bok 1960-82 S. 1575). Flyttade 12 jun 1945 från Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O) till Åstebo åld.hem, Partille (O).

Allan Antonsson Antborn. Född 14 maj 1909 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). Död 25 mar 1980 u. adr Ekåsv. 4 A, (Ugglum Mg), Partille (O). Begravd södra kyrkogården grav A10:38/1777 i Partille (O). (Se tabell 164, s. ).

Henry Antonsson. Entrepenör, Murare. Född 5 mar 1911 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). Död 18 feb 1963 i Brämareg, Göteborg (O). Begravd södra kyrkogården grav A10:38/1777 24 feb 1963 i Partille (O). Bodde senast Brämareg 37:15-17. Flyttade 28 okt 1961 från Ekhyddan, Göteborgsv 6, Partille (O) till Brämareg, Göteborg (O). med adress Väderkvarnsg. 11, Göteborg.Henry var aktiv medlem i Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Ogift inga barn.

Tabell 162

(generation 5)

Från tabell 161.

Märta Antonsson. Född 25 apr 1906 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). Icke döpt. Död 2 sep 1984 u. adr Bollv. 6 F, Alingsås (P). Flyttade 2 nov 1942 från Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O) till Siene (P). Fam bodde på torpet Eriksdal u. Sine Klockaregård. Flyttade 1944 till torpet Hjärpås, Sine Kungeg, Siene (P). Flyttade 21 jan 1950 från Hjärpås, Sine Kungeg, Siene (P) till Kullings-Skövde, Vårgårda (P). Flyttade 8 jun 1960 från Kullings-Skövde (P) till Alingsås Sf (P). Familjens namnbyte från Karlsson till Mjörnvall sker den 16 dec 1969.

Gift 23 jun 1942 med Erik Karlsson Mjörnvall. Jordbr.- och färgeriarb. Född 6 maj 1909 i Magra(P). Död 14 mar 1994 i Bollv. 6 F, Alingsås (P).

Barn:

Kent Daniel Karlsson Mjörnvall. Född 4 maj 1945 i torpet Hjärpås, Sine Kungeg, Siene (P). Död 1 jun 1995 u. adr Hyvlareg 8, Björkekärr, Göteborg (O). (Se tabell 163, s. ).

Tabell 163

(generation 6)

Från tabell 162.

Kent Daniel Karlsson Mjörnvall. Född 4 maj 1945 i torpet Hjärpås, Sine Kungeg, Siene (P). Död 1 jun 1995 u. adr Hyvlareg 8, Björkekärr, Göteborg (O).

Gift med Inger Margareta NN. Född 10 aug 1949 i Herrljunga?. Adress 11 aug 1996 Hyvlareg 8, Göteborg, tel 031-218211.

Barn:

Åsa% Charlotta Mjörnvall. Född 11 okt 1975. Adress 15 aug 1996 Träringen 7, Göteborg.

Ola Kristoffer Mjörnvall. Född 28 jul 1977.

Tabell 164

(generation 5)

Från tabell 161.

Allan Antonsson Antborn. Brevbärare. Född 14 maj 1909 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). Icke döpt. Död 25 mar 1980 u. adr Ekåsv. 4 A, (Ugglum Mg), Partille (O). Begravd södra kyrkogården grav A10:38/1777 i Partille (O).

Gift 18 dec 1943 med Märta Sofia Viola Johansson. Kokerska. Född 30 sep 1912 i Bjärby (R). Död 27 apr 1996 i Tomtav. 5 B, 468 32, Vargön (R). Flyttade 30 nov 1980 till Vargön (R). Där dottern bodde.

Barn:

Berit Viola Margareta Antborn. Född 17 maj 1945 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). (Se tabell 165, s. ).

Tabell 165

(generation 6)

Från tabell 164.

Berit Viola Margareta Antborn. Livsmedelsarb. Född 17 maj 1945 i Ekhyddan, Ugglum Mg, Partille (O). Flyttade 16 okt 1964 från Vänersborg (P). Adress 2 aug 1996 Skogsv. 33, 468 32 Vargön, tel 0521-220410, 0521-223854.

Gift 14 aug 1971 med Gustav Bengt-Ove Johansson.

Barn:

Anna Lena Margareta Johansson. Stud, till ämneslärare . Född 14 jun 1972 i Vänersborg (P). Ogift juli 1996.

Tabell 166

(generation 4)

Från tabell 142.

Amanda Martina Antonsdotter. Född 21 nov 1871 i Kullebacken, Ugglum Mg, Partille (O). Död 22 maj 1949 u. adr Borgareg 6, Sankt Pauli, Göteborg (O). Levde 1888 (P-e HFL 1876-88 Sid.166).

Gift 12 mar 1898 med Johan Emanuel Nyblom. Droskkusk. Född 16 sep 1853 i Västra Tunhem (P). Död 5 jun 1932 i u. adr Borgareg 8, Gamlestaden, Göteborg (O). Begravd i Nybloms familjegrav på Östra Begr.platsen fält 49, grav 126. Där vilar även Amanda Martina Antonsd.-Nyblom och sonen Erhard Ragnar samt Märta Elisabet Pettersson-Nyblom. I familjen ingick (HFL sid 1108) fosterdottern Svea Gunhild, född 10 aug 1913. Modern,var Andrietta Emilia Nilson, boende Nygatan 21. Fader okänd. Barnet lämnades av fam Nyblom till Oskar Fredrik 19 aug 1920.

Barn:

Erhard Ragnar Nyblom. Född 16 dec 1899 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 5 sep 1974 i Nylöse, Göteborg (O). (Se tabell 167, s. ).

Tabell 167

(generation 5)

Från tabell 166.

Erhard Ragnar Nyblom. Svarvare och lagerarbetare på SKF. Född 16 dec 1899 i Gamlestaden, Göteborg (O). Död 5 sep 1974 i Nylöse, Göteborg (O). Vpl-nr 87328/19.

Gift 14 nov 1931 i Christine, Göteborg (O) med Märta Elisabet Pettersson. Född 30 jun 1905 i Örgryte, Göteborg (O). Död 2 sep 1994 i Nylöse, Göteborg (O). Flyttade 15 dec 1931 från Örgryte, Göteborg (O) till Gamlestaden, Göteborg (O). Bor på Borgaregatan 6, Gamlestadens fs.

Barn:

Ove Ronald Nyblom. Född 30 sep 1932 i Gamlestaden, Göteborg (O). (Se tabell 168, s. ).

Roger Kenneth Nyblom. Hamnarb. Född 27 maj 1934 i Gamlestaden, Göteborg (O). Ogift, inga barn. Adress 1 jun 1996 Ryttareg 21, Göteborg, tel. 031-216013.

Tabell 168

(generation 6)

Från tabell 167.

Ove Ronald Nyblom. Anställd som kontorist vid SKF och senare vid Gatukontoret. Född 30 sep 1932 i Gamlestaden, Göteborg (O). Adress 9 jun 1996 Landalabergen 24, Göteborg, tel-204213.

Gift 1:o 2 mar 1957 i Göteborg (O) med Elsy Irene Sigfridsson. Född 20 jan 1935 i Nylöse, Göteborg (O). Adress 29 aug 1996 Rosmaring 22, Lövgärdet, 424 47 Angered, tel 031-305842. Skild 1975.

Barn:

Ove Christer Nyblom. Född 1 jul 1957 i Kortedala, Göteborg (O). (Se tabell 169, s. ).

Eva-Lena Nyblom. Född 15 nov 1958 i Kortedala, Göteborg (O). (Se tabell 170, s. ).

Anneli Nyblom. Född 27 feb 1968 i Kortedala, Göteborg (O). (Se tabell 171, s. ).

Gift 2:o 1976 med Margret% Andersson.

Tabell 169

(generation 7)

Från tabell 168.

Ove Christer Nyblom. Fastighetsskötare i Bostadsbolaget. Född 1 jul 1957 i Kortedala, Göteborg (O). Adress 5 jul 1996 Smörslottg 96, 416 78 Göteborg, tel. 031-211403.

Sambo med Carina Elisabeth Lundin. Född 14 jun 1960.

Barn:

Maria Elisabeth Irene Lundin. Född 1 sep 1983 i Angered, Göteborg (O).

Ove Markus Lundin. Född 19 maj 1994 i Härlanda, Göteborg (O).

Tabell 170

(generation 7)

Från tabell 168.

Eva-Lena Nyblom. Född 15 nov 1958 i Kortedala, Göteborg (O). Adress 17 jul 1996 Smörslottsg. 56, 416 78 Göteborg, tel 031-255982.

Gift 5 mar 1988 med Bo Anders Stefan Björnsson. Volvo-anställd. Född 18 jul 1953 i Gamlestaden, Göteborg (O).

Barn:

Bo Niklas Björnsson. Född 14 nov 1983 i Härlanda, Göteborg (O).

Jan Anders Björnsson. Född 5 okt 1987 i Härlanda, Göteborg (O).

Tabell 171

(generation 7)

Från tabell 168.

Anneli Nyblom. Född 27 feb 1968 i Kortedala, Göteborg (O). Adress 6 jun 1996 Hultv 7, 981 43 Kiruna, tel 0980-81369.

Sambo med Kent Sundqvist. Elektriker. Född 23 jan 1965 i Jukkasjärvi (BD).

Barn:

Elsy Rebecka Sundqvist. Född 17 sep 1993 i Jukkasjärvi (BD).

Tabell 172

(generation 2)

Från tabell 108.

Bengt Andersson. Torpare och backstugesittare. Född 16 dec 1796 i Ugglum Mg 1/6, Partille (O). Dopvittnen;Olof Jansson (gm Marg. Eriksd. i Kulleg.) och Peter Svensson i Ugglum. H. Catrina Andersd. i Lexby (gm morbror Gunne Bryngelsson), Pig. A. Jacobsd. (sen gm Lars Nilsson) i Ugglum. Död av kolik, 51 år 6 m 19 d, 24 jun 1847 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C:3 s. 338). Flyttade 1816 från Partille (O) till Kastellg, Kungälv (O) (Lycke A I:3). Flyttade 24 okt 1823 från Kastellg, Kungälv (O) till Mellankråkerön, Lycke (O). Flyttningsbetyg ur Lyckes handl.: "Bengt Andersson född 1795 den 18 dec (fel) i Partilled har vistats här i 7 år och flyttar nu till Lycke socken med vitsord om försvarlig religionskunskap, nådemedlens bruk, oklanderlig vandel, äktenskapsledighet, genomgångna smittkoppor och arbetsförmåga attest Kongelf 24 okt 1823 Cfr Kunckel P.L"HFL 1823-24 anger Millan Kråkerön 1826-38, 1839-41, 1841-43 Torp. o backstugesitt. i Gethagen u. fru Elisabeth Brask, SkorpedalEnl. Lycke A1:3 inkom Bengt till Tofta 1823 som ungk. där han träffar 1:sta hustrun. Oforskat om vistelse i Kastellg (var det hos släkt?). Ättlingar i Lycke-Torsby. Flaggor B. Flaggor L.

Gift 1:o 19 nov 1824 i Lycke (O) med Anna Catharina Eriksdotter(C:3-286). Född 20 maj 1796 i Långön, Lycke (O) (C:2-37). Död av andtäppa 15 mar 1830 vid Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C:3-318).

Barn:

Anders Bengtsson. Född 1 mar 1825 i Mellan Kråkerön, Lycke (O) (C3 sid 42). Dopvittnen:Mannen Olof Andersson på Nordre Kråkerön (*17870720) Dr. Johannes Eriksson på Millan Kråkerön (bror t.h ?) Dr. Andreas Eriksson på Bremnäs (bror t.h ?) Hustr. Catharina Pehrsdotter på Bremnäs Pig. Ulrica Svensdotter på Heden Pig. Maria Pehrsdotter på BremnäsFlyttade 17 år gl.(inom förs.) 1842 till Lycke, Lycke (O) (AI:6). Oforskat om öde, fråga Hans Lidhall. Ej återfunnen i Lycke HFL AI:8. Flaggor B.

Maria Bengtsdotter. Född 19 okt 1827 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C3 sid 60). Dopvittnen: Båtsmannen Sven Tunnskägg vid Heden. Dr. Gustaf Eriksson på Tjufkils Huvud. Hustr. Olena Pettersdotter på Måsen. Hustr. Christina Rigina Pettersdotter i Jethagen. Pig. Carolina Amundsdotter, Heden.Död i bröstfeber 10 maj 1831 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (Dödn s. 319).

Gift 2:o 31 dec 1830 i Lycke (O) med Anna-Lena Svensdotter. Född 4 jan 1803 i Dragontorpet Hästhagen, Lycke (O) (Lycke C:2 s. 85). Testes: dr Sven Olofsson, dr Peter Andersson, hustr Maria Andersdotter (4 ggn), Britta Olofsdotter alla fr Tjufkil. Modern 36 år(!). Död 52 år gl. 26 jan 1855 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C3 sid 346). Var enl. dopboken döpt till Anna Chatarina. Kom som piga till Bengt efter hans första hustrus död. Får ej förväxlas med Anna Catharina Svensd. f. 29 jan 1799 som dotter till Sven Pettersson (vilket prästen tydligen gjort vid åldersberäkningen i DB där åldern 56 år är fel). Vår Anna-Lenas två första barn har som dopvittnen morbröderna Andreas Blom resp. Gabriel Wist. A-L är dotter till Svend Sadelfast och uppväxt hos denne enl HFL. Vid giftet var Bengt 'Torpare o änkeman', 34 år gl. Anna-Lena piga, 27 år gl.

Barn:

Samuel Bengtsson. Född 3 nov 1831 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C3 sid 70). Död av "gastritis chron" 2 jul 1908 i Biskopsg, Lundby, Göteborg (O) (Db 1908 S. 49). Begravd 5 jul 1908 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). (Se tabell 173, s. ).

Anna Lovisa Bengtsdotter. Född 19 mar 1834 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C3 sid 81). (Se tabell 218, s. ).

Elminia Charlotta Bengtsdotter. Född 24 okt 1836 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C3 sid 96). Dopvittnen: Soldat Esbjörn (Andersson) Blom vid Tjufkil (*1808). Dr Olof Andersson Tjufkil N-g (*1811-10-01). Hustr. Christina Andersdotter Brask vid Skorpedal (*1806-08-13). Hustr. Anna-Greta Svensdotter på Walen vid Tjufkil (äv.på systerns dop).Flyttade 1853 från Lycke (O) till Hede, Björlanda (O) (A I:7). Piga hos Åbon Hans Magnusson senare i Lexby Vg hos Andreas Olsson och slutligen i Lexby Hofg hos Henrik Andreasson (HFL AI:5 sid 37). Flyttade 31 okt 1859 från Björlanda (O) till Lundby (O) (HFL AI-7 sid 11). Flyttade som ogift 28 okt 1860 från Lundby (O) till Carl Johan, Göteborg (O). Flyttade ev (oklart) 1863 från Carl Johan, Göteborg (O) till Björlanda (O). Flaggor B. Oforskat om öde.

Albertina Bengtsdotter. Född 20 dec 1839 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C3 sid 112). Dopvittnen:Sold. Man. Anders Ström vid St. Lycke (O) (*1794-12-07). Sold. Ungk. Samuel Toft vid Tofta Nordgård. Hustr. Sofia Svensdotter vid Skorpedal. Hustr. Petronella Andersdotter i Skorpedal.Bor enl AI:7 hos modern (änkan). Oforskat om öde. Flaggor B. Flaggor L.

Augusta Christina Bengtsdotter. Född 6 maj 1844 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C3 sid 142). Dopvittnen: Man. Johannes Persson i Skorpedal (dess äg.*1802-01-22). Ungk. Elias Olsson vid Lycke (O). Hustr. Helena Samuelsdotter på Heden (*1814-09-20). Hustr. Greta Ingemarsdotter, Skorpedal (*1801-05-01).Bor enl AI:7 hos modern (änkan). Flyttade omkr 6 nov 1860 från Lycke (O) till Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Oforskat om öde. Flaggor B.

Tabell 173

(generation 3)

Från tabell 172.

Samuel Bengtsson. Skutskeppare (sjöman) på vänernskuta och senare stenarbetare. Född 3 nov 1831 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C3 sid 70). Dopvittnen:Johannes Magnusson,Gethagen (*17920316), Dr. Andreas Svensson (Blom) Tjufkils Hufud (morbror), Hustr. Johanna Andersd. vid Tjufkils Torp.Död av "gastritis chron" 2 jul 1908 i Biskopsg, Lundby, Göteborg (O) (Db 1908 S. 49). Begravd 5 jul 1908 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Flyttade 19 nov 1857 från Lycke (O) till Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) (Lundby C:6 s 238). Flyttade 27 nov 1857 från Lycke (O) till Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) (Torsby B:1). Även systern Augusta Christina kom till Skomakaregården 1858-61. Samuel anges i Lundby vara född 1831-04-03 vilket trol är fel. Han anges vara arb. och vid sin död "stenarbetare".

Gift 1:o 27 dec 1858 i Lundby med Cecilia Bengtsdotter(C6 sid 238). Skollärarinna. Född 7 aug 1825 i Biskopsg, Lundby, Göteborg (O). Döpt 10 aug 1825 i Biskopsg, Lundby, Göteborg (O). Vittnen då "Nämndemannen, Hemmansägarens"barn, Cecilia, döptes: Herr Commenister A. Hagman, Carl Hindriksson, Peter Nilsson (Bengts bror?), Magnus Petersson, Fru Rebecka Stålhandske, Anna Jansson. Mamsell Betty Stillström, Anna Gustafsson Olsson. Cecilia flyttar 16 okt 1841 till Säve som piga hos Häradsdommaren Andreas Persson, Lexby Östergården, Björlanda. Bouppteckning: V och Ö Hisings Härad 1877:102 Våren 1973, då den mindre byggnaden söder om ännu bevarade Skomakargården revs, sägs det ha funnits "en massa gamla böcker" som kördes bort. Var det Cecilias skolböcker? Tog någon av kommunens folk hand om dem? Död 15 maj 1875 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Flyttade 9 feb 1842 från Lundby, Göteborg (O) till Säve (O) (HFL 1838-44 s 46). Flyttade 7 sep 1842 från Säve (O) till Lundby, Göteborg (O) (Dito). Oforskat Flyttningsorter omkastade?. Lysning 29 nov 1857.

Barn:

Augusta Mathilda Samuelsdotter Bengtsson. Född 21 dec 1858 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) (Lundby C:6 s. 168). Död 1 ½ å gl., 12 maj 1860 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) (Lundby C:6 s. 308).

Ida Charlotta Samuelsdotter Bengtsson. Född 18 jan 1861 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) (Lundby C:6 s. 182). Död i spårvagnsolycka 6 okt 1934 i Domkyrko, Göteborg (O). Begravd Östra begr.platsen fält 11 grav 6 12 okt 1934. (Se tabell 174, s. ).

John Ludwig Samuelsson Bengtsson. Född 3 apr 1863 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Död i Storg 21, Domkyrko, Göteborg (O). Oforskat om död i Domkyrko. Flaggor B.

Anna Cecilia Samuelsdotter Bengtsson. Född 25 nov 1869 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Död hastigt efter kort sjukdom 2 mån. efter makes död, 9 feb 1947 i Halmstad (N). Begravd 14 feb 1947. (Se tabell 182, s. ).

Gift 2:o 12 maj 1878 med Beata Magnusson. Född 22 maj 1851 i Ödsmål (O). Flyttade 10 maj 1910 från Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) till Rhode Island, USA. Död ______________ i Place_____________________?. Beata är tjugo år yngre än maken då hon gifter sig med Samuel den 12 maj 1878. Redan den 21 aug samma år föds dottern Josefina Cecilia som det första barnet av Beatas fem döttrar och två söner. Sönerna kommer sist och maken Samuel är nära 59 år gammal då Gustaf föds. Tre år senare föds Bror Fredrik. Då har Beata själv hunnit bli nära 42 år gammal. Femton år senare dör Samuel av "gastritis chron plus marasmus senilia" varefter hon lever ensam med sonen Bror Fredrik i ca två år. 1910 utvandrar hon till Road Island i Amerika, dit troligen alla hennes övriga barn redan flyttat. Det är okänt om hon fungerade som styvmor åt Samuels tre barn från första äktenskapet där dotter Ida vid Beatas giftemål var 16 år och kanske utflugen liksom den 14-årige brodern John - men yngsta dottern Anna vittnade om sin elaka styvmor. Hon var blott 6 år då modern dog och 9 år då Beata gifte sig med fadern. Möjligen hade Beata även under de tre mellanliggnde åren varit piga hos Samuel. Anna kom dåligt överens med sin styvmor och kanske var det Beatas elakhet som drev henne att som 14-15 årig lämna det överbefolkade hemmet i Lundby för en pigtjänst i Örgryte. För dotterdottern Kerstin berättade hon på äldre dar att vad hon uppskattade var Beatas renlighet. Hon hade skrubbat och badat Samuel mer eller mindre mot dennes vilja då han tycktes trivas med sin lortighet. Anna berättade även hur hennes äldre bror John kommit in med smutsiga skor då hon höll på att skura golvet med sand. I fruktan för att styvmoder skulle bli missnöjd med rengöringen och aga henne, som hon ofta gjorde, röt hon åt brodern varvid denne i vredesmod kastade en sax mot henne som fastnade i låret. Kerstin fick även se ärret efter saxen. Som en förmildrande omständighet till de dåliga relationerna bör man beakta att Beata under de 6 år Anna ännu var hemma fick sina tre första döttrar. Det lilla huset måste ha varit överbefolkat. Man nötte på varandra. Möjligen var Beata ofta ensam då Samuel arbetade som skeppare. Hur som helst; när Beatas fjärde dotter anlände 1884 flög Anna ur boet. Kontakten med familjen tycks sedan ha blivit begränsad och Anna klagade över att hon inte ens kallades till Samuels begravning den 5 juli 1908. Efter denna erhöll hon ett foto som visade kistan uppställd på ett par pinnstolar utanför hemmet och omgärdad av den övriga familjen. (Bilden finns ännu bevarad). Begravningen, som skedde redan tre dagar efter Samuels död - kanske beroende på julivärmen - kan delvis förklara den uteblivna kallelsen, även om den kunde gjorts med dåtida telegraf.

Barn:

Josefina Cecilia Bengtsson. Född 21 aug 1878 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Flyttade 14 aug 1903 från Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) till Rhode Island, USA. Arne B: "Där har jag om jag läst rätt 74:80 403 22, men där står målet England (en del for ju den vägen). Oforskat om USA.

Selma Maria Bengtsson. Född 19 dec 1880 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). (Se tabell 211, s. ).

Ingeborg Mathilda Bengtsson. Född 20 feb 1883 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Flyttade från Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) till Rhode Island, USA. Flaggor U. Flaggor B.

Martha Elisabeth Bengtsson. Född 9 dec 1884 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Flyttade från Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) till Rhode Island, USA. Flaggor U. Flaggor B.

Märta Bengtsson. Född 9 feb 1888 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Flyttade 13 okt 1903 från Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) till USA. Enl Arne B till Brooklyn, Massachusets, med tillägg 74:543 2336 (AB har ej sökt där). Flaggor U. Flaggor B.

Gustaf Bengtsson. Född 12 jun 1890 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) (HFL Gb s 245). Flyttade 13 mar 1906 från Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) till Rhode Island, USA. Flaggor U. Flaggor B.

Bror Fredrik Bengtsson. Född 8 feb 1893 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Död .. nov 1968 i Brockton, Plymoth Co, Massachusetts, USA (The Social Security DF). Flyttade 10 maj 1910 från Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) till USA. Flaggor U.

Tabell 174

(generation 4)

Från tabell 173.

Ida Charlotta Samuelsdotter Bengtsson. Född 18 jan 1861 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) (Lundby C:6 s. 182). Död i spårvagnsolycka 6 okt 1934 i Domkyrko, Göteborg (O). Begravd Östra begr.platsen fält 11 grav 6 12 okt 1934. Flyttade 1883 från Skomakareg, Lundby, Göteborg (O) till Domkyrko, Göteborg (O). Försörjde sig som änka med pensionatrörelse i hemmet, Storgatan 21. Dottern Annie övertog och drev rörelsen vidare ända fram på 1960-talet. I det lilla lägenhetsköket lagades all maten till studenterna och de övr. gästerna. I köksoffan sov den TBC-sjuke brodern. Alla rum, utom ett för Ida och Annie, var uthyrda.

Gift med J. F. Jansson. Byggmästare. Död 28 jul 1892 i Domkyrko, Göteborg (O). Begravd i grav med gravsten sedan 1882. Okänt vem som tidigare är begravd i graven.

Barn:

Elin Charlotta Jansson. Född 18 mar 1888 i Örgryte, Göteborg (O). Död 9 mar 1977 u. adr Karl-Gustavsg 17, Domkyrko, Göteborg (O). (Se tabell 175, s. ).

Anna Linnea (Annie) Jansson. Född 1885 i Storg 21, Domkyrko, Göteborg (O). Död 93 och ett halvt år gl 30 apr 1979 i Domkyrko, Göteborg (O). Levde hela sitt liv under adress i Storg 21, Göteborg (O). Adress Storg 21, Domkyrko, Göteborg (O).

Tabell 175

(generation 5)

Från tabell 174.

Elin Charlotta Jansson. Född 18 mar 1888 i Örgryte, Göteborg (O). Död 9 mar 1977 u. adr Karl-Gustavsg 17, Domkyrko, Göteborg (O).

Gift 7 apr 1917 med John Rudolf Lindell. Köpman, Dir vid Wettergrens konf.fabr. Född 14 apr 1879 i Domkyrko, Göteborg (O). Död 23 sep 1925 u. adr Hvitfeldtsplatsen 1 C, Domkyrko, Göteborg (O). Begravd på fält 28-71 23 sep 1925 i Östra Begr.platsen, Göteborg (O).

Barn:

Birgit Marianne Lindell. Född 22 jan 1918 u. adr Hvitfeldtsplatsen 1 C, Domkyrko, Göteborg (O). (Se tabell 176, s. ).

Gunvor Lindell. Född 29 sep 1920 u. adr Karl-Gustavsg 17, Domkyrko, Göteborg (O). Död 9 apr 1989 u. adr. Hedåsg 9, Göteborg (O). (Se tabell 178, s. ).

John Arne Lindell. Född 3 mar 1922 u. adr Karl-Gustavsg 17, Domkyrko, Göteborg (O). Död av magcancer, förmodligen yrkesskada 12 okt 1981 i Kvibille (N). (Se tabell 179, s. ).

Tabell 176

(generation 6)

Från tabell 175.

Birgit Marianne Lindell. Adjunkt. Född 22 jan 1918 u. adr Hvitfeldtsplatsen 1 C, Domkyrko, Göteborg (O). Adress 8 aug 1996 Lerskäddeg. 6, 426 79 Västra Frölunda, tel 031-295866.

Gift (men skild) med Knut Eweryd. Civ.ing. Född 25 apr 1910. Adress 17 jul 1996 Östergårdsv. 14, 302 41 Halmstad.

Barn:

Christer Eweryd. Född 29 sep 1938 i Amiralitetsförs., Karlskrona (K). (Se tabell 177, s. ).

Tabell 177

(generation 7)

Från tabell 176.

Christer Eweryd. Optiker. Född 29 sep 1938 i Amiralitetsförs., Karlskrona (K). Adress 8 aug 1996 Greggered, Pl 3687, 437 91 Lindome, tel bost 031-948082 aff 993882. Inga barn. Driver tillsammans med makan AB Eweryds Optik i Lindome Centrum.

Gift 13 dec 1969 i Haga, Göteborg (O) med Ingela Birgitta Christensson. Optiker. Född 18 mar 1946 i Lundby, Göteborg (O).

Tabell 178

(generation 6)

Från tabell 175.

Gunvor Lindell. Modedirektris. Född 29 sep 1920 u. adr Karl-Gustavsg 17, Domkyrko, Göteborg (O). Död 9 apr 1989 u. adr. Hedåsg 9, Göteborg (O). I arbetet som modedirektris var hon bl a konferenciär vid modevisningar i Svenska Mässan, Göteborg. Inga barn.

Gift med Gunnar Ahlberg. Framlidne delägaren i F:a Ahlbergs Ur, Kungsgatan, Göteborg.

Tabell 179

(generation 6)

Från tabell 175.

John Arne Lindell. Kemiingenjör. Född 3 mar 1922 u. adr Karl-Gustavsg 17, Domkyrko, Göteborg (O). Död av magcancer, förmodligen yrkesskada 12 okt 1981 i Kvibille (N).

Gift 1:o (men skild) 18 jan 1953 i Karlstad (S) med Edith Lindén-Andersén. Lärare. Född 3 okt 1924 i Nötteröj, Norge. Adress 7 aug 1996 Hubroåsen 9, 3227 Sandefjord, Norge, tel 00747-33466114.

Barn:

Maria Christina Lindell. Född 14 feb 1953 i Karlstad (S). (Se tabell 180, s. ).

John Peter Lindell. Född 10 jun 1957 i Jonsered, Partille (O). (Se tabell 181, s. ).

Gift 2:o 19 mar 1971 i Halmstad (N) med Birgitta Irene Carola Svensson. Född 20 jul 1944 i Vapnö (N). Adress Lynghög, 310 34 Kvibille, tel 035-56487.

Barn:

Berit Bea Margareta Carola Lindell. Född 10 aug 1971 i Lindome (O). Ogift 1996. Adress Lynghög, 310 34 Kvibille, tel 035-56487.

Fredrik Sven Lindell. Född 21 dec 1972 i Enslöv (N). Ogift 1996. Adress 29 aug 1996 Lynghög, 310 34 Kvibille, tel 035-56487.

Tabell 180

(generation 7)

Från tabell 179.

Maria Christina Lindell. Hemmafru. Född 14 feb 1953 i Karlstad (S). Kallar sig Lindell-Enger Adress Krokemoveien 52, N 3200 Sandefjord, Norge, tel 00947-33478050.

Gift 1:o (men skild) 1 jul 1972 i Sandar, Sandefjord, NORGE med Trond Bull-Enger. Direktör. Född 3 sep 1945 i Oslo, NORGE. Skild.

Barn:

Thomas Bull-Enger. Bedriftsekonom. Född 18 maj 1973 i Frogner, Oslo, NORGE. Ogift 1996. Adress 29 aug 1996 Isigrenda 38, 1314 SKUI, NORGE.

Lasse Bull-Enger. Student 1996. Född 16 maj 1976 i Vesteröy, Sandefjord, NORGE. Ogift 1996.

Sambo sedan 1992 med Freddy Holm. Har eget "Råd og Regnskapsbyrå". Född 5 apr 1945 i Sandefjord, NORGE.

Tabell 181

(generation 7)

Från tabell 179.

John Peter Lindell. Utmarkstekniker. Född 10 jun 1957 i Jonsered, Partille (O). Adress 29 aug 1996 Valdres, 2975 Vang, NORGE.

Sambo (men har separerat) med Myrtle Bakke. Agrotekniker. Född 15 apr 1951 i Fusa, Bergen, NORGE.

Barn:

Anne-Camilla Bakke. Student. Född 12 apr 1980 i Stokke, Vestfold, NORGE. Adress 29 aug 1996 Runniteiet 4 a, 2150 Årnes, NORGE.

Tabell 182

(generation 4)

Från tabell 173.

Anna Cecilia Samuelsdotter Bengtsson. Född 25 nov 1869 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Död hastigt efter kort sjukdom 2 mån. efter makes död, 9 feb 1947 i Halmstad (N). Dödsorsak enl utdrag ur DB: "Cardiosclerosis infarctus cordis" Begravd 14 feb 1947. När Anna föddes var hennes far och morföräldrar redan döda. Hennes ff dog 1847, fm 1855, mf 1860 och mm 1849. Hennes sista adress var Saltsjöv. 11 Halmstad.Flyttade enl bibeln 30 nov 1883 från Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Flyttade enl bibeln 30 nov 1883 till Kvarteret Bobbinen Gårda, Örgryte, Göteborg (O). Enl Arthur Wennergrunds anteckn har AC även flyttat till Gbg Domkyrkof. Hon konfirmeras i Örgryte den 4 april 1884 av pastor Hedin. Senare flyttar hon till Staelsbo, Vapnö tillsammans med Betty Lichtenberg som gifter sig med patron Ernst Sandberg den 17 dec 1893. Därefter återvänder hon till Göteborg och har plats hos postmästare Frans Broberg, Rote 8/4 4-5 (Storg.-Viktoriag.) Oforskat om flyttn. AW anger Nr 1072? (se Lundby,Domkyrko eller Örgryte). Oforskat AW hänvisar äv t Lundby C:5 s.180, C:6 s.238..

Gift 27 nov 1897 i Halmstad (N) med Johan Theodor Magnusson. Boddräng i Eklunds skeppshandel, Drev därefter torghandel. Född 10 sep 1875 i Bjällbo, Vapnö (N). När Johan föddes var hans far och morföräldrar redan döda. Hans ff dog 1858, fm 1864, mf 1855 och mm 1875. Död i kärlkramp på lasarettet, 11 dec 1946 i Halmstad (N). Johan Magnusson var en hedersman ! Detta omdöme gavs mer än 40 år efter hans död (1988) av den då 87-årige f.d. journalisten, författare och konstnären Gösta Johansson, mera känd under sign. Benjamin, när jag träffade honom på hans konstutställning i Trönninge. Som ung springpojke i Eklunds skeppshandel under första världskriget lärde Gösta känna Johan, som då var boddräng i samma firma. I den första Handelsarbetarstrejken i Sverige blev den strejkande Gösta biträdd av Johan på ett sådant sätt att de gav ett bestående minne för livet."Johan var orädd och principfast och motstod arbetsgivarens hotelser, trots sin egen stora försörjningsbörda." Göstas uppfattning delades av både släktingar och vänner till Johan. Det är Gösta som i sina Halmstadsminnen publ. i Hallands-Posten 1987 bl. a. skriver:"En av de finaste människor jag mött är boddrängen Johan Magnusson" Och Gösta hade mött många under sitt långa och växlingsrika liv! JOHAN och ANNAs FAMILJ År 1899 flyttar Johan med sin knappt ettårige son JOHN Erik till den 5 år äldre hustruns födelseförsamling, Lundby, där de bosätter sig i Smedjegården. Enligt husförhörslängden arbetar Johan där som "reseeffektarbetare". Arbetet kan möjligen ha varit förlagt till Lindholmen där han enligt en muntlig släktuppgift skulle ha arbetat på varvet. Familjen hade endast ett mycket kallt rum att bo i, så kallt att det blev is på tvättvattnet under natten. I denna miljö föds dotter ELSA Linnea under värsta januarikylan. Anna berättade på äldre dar för dotterdottern Kerstin om den besvärliga tiden med två småttingar i det kalla rummet. Bl a hade hon tvingats ligga på de nytvättade blöjorna för att de skulle torka.Elsa är blott 9 månader gammal då den unga familjen återvänder till Halmstad den 1 okt. Således i god tid innan vintern ännu en gång sätter in. I Halmstad, liksom troligen i Lundby, skaffar Anna extra inkomster genom att åta sig hemsömnad medan Johan sköter sitt arbete som "boddräng" i Eklunds Skeppshandel. Detta får emellertid efter ca 30 år ett brått slut då firman går i konkurs och Johan blir arbetslös ca 55 år gammal. Med goda vänners hjälp startar Johan då en frukt- och grönsakshandel. Den går emellertid dåligt så han byter lokal. Även den andra butiken blir en affär utan lönsamhet varför han börjar med torghandel. Snart är han ett välkänt ansikte på Halmstads Stora Torg där han står i ur och skur, vinter som sommar. Affärerna går så bra att han de senare åren fram till sin död 1946 vid 71 års ålder bor i en fin villa som han äger tillsammans med sonen Östen. Han efterlämnar t o m en sparslant. Cirka två månader senare dör även Anna 76 år gammal. I Halmstad föddes ytterligare tre barn; VALBORG Cecilia, ÖSTEN Magnus och Karl-Gustaf. Alla utom Valborg och Östen bor i Halmstad livet ut. Den förstfödde sonen John dör ogift blott 19 år gammal medan Lundbyfödda Elsa blir över 90 år gammal. Karl-Gustaf dör svårt chockad i 50-årsåldern efter att ha trampat i ett huggormsbo, då han badade i Vilshärad, strax utanför Halmstad. Valborg dör 83 år gammal i Göteborg och Östen dör 74 år gammal i Mölndal. Det är främst genom de två senare som Johans familj lever vidare. 1994 har Johan och Anna, inkl. Karl-Gustafs två döttrar, ca 56 ättlingar, varav de flesta lever.

Barn:

John Erik Magnusson. Född 27 aug 1898 i Smedjeg, Lundby, Göteborg (O). Död i hemmet eft. vistelse på sanatorium, pga TBC, 1917 i Halmstad (N). Oforskat om död i Sankt Nicolai, Halmstad. Flaggor B.

Elsa Linnea Magnusson. Född 11 jan 1900 i Smedjeg, Lundby, Göteborg (O). Död på servicehemmet Krusbäret, 13 mar 1990 i Halmstad (N). (Se tabell 183, s. ).

Valborg Cecilia Magnusson. Född 1 sep 1901 i Ryssagården, Halmstad (N). Död av ålderssvaghet på Krokslätts sjukhem 27 okt 1984 i Vasa, Göteborg (O). (Se tabell 184, s. ).

Magnus Östen Magnusson. Född i hemmet. Västra stadsdel. 18 dec 1904 i Halmstad (N). Död av propp i lungan. Även kärlsjukdom i benen. 1 jun 1978 i Mölndal (O). (Se tabell 202, s. ).

Carl-Gustaf Magnusson. Född 23 nov 1908 i Halmstad (N). Död av infarkt eft. huggormsbett vid bad i Viken 27 jun 1964 i Halmstad (N). (Se tabell 209, s. ).

Tabell 183

(generation 5)

Från tabell 182.

Elsa Linnea Magnusson. Född 11 jan 1900 i Smedjeg, Lundby, Göteborg (O). Faddrar var "styvmormor" Beata Magnusdotter och moster Ida, (gift Jansson). Smedjegården ligger stax intill Lundby gamla kyrka. Död på servicehemmet Krusbäret, 13 mar 1990 i Halmstad (N). Inga barn.

Gift 1936 i Halmstad (N) med Gustaf Asproth. Toffelmakare.

Tabell 184

(generation 5)

Från tabell 182.

Valborg Cecilia Magnusson. Förestånd. för Redbergsgårdens festvåningar. Född 1 sep 1901 i Ryssagården, Halmstad (N). Död av ålderssvaghet på Krokslätts sjukhem 27 okt 1984 i Vasa, Göteborg (O). När Valborg föddes levde hennes farföräldrar och morfar. Mormodern dog redan 1875, morfadern då hon var 7 år. Hennes farmor och farfar levde tills hon var 23 resp. 27 år gammal.

Barn uä med med Oskar Karlsson.

Barn:

Kerstin Signe Magnusson. Född 29 aug 1922 i Halmstad (N). (Se tabell 185, s. ).

Gift 1:o på Valborgs fars 50-årsdag 10 sep 1925 i Halmstad (N) med Svante Magnusson. Anställd vid Halmstad Elverk i nära 30 år som arbetare och tjänstman. Född 26 sep 1891 i Hampehålan, Göstorp 6, Veinge (N). Död i Hong-Konginfluensan på Högsbo sjukhus 16 feb 1970 i Domkyrko, Göteborg (O). När Svante föddes var hans farföräldrar och morfar redan döda. Hans farfar dog 1882, farmor 1867 och morfar 1864. Hans mormor dog då han var 22 år gammal. I HFL står även namnet Julius inom parentes men ej i dopboken. Troligen ett skrivfel då det fanns en annan individ med de namnen i Veinge. Svante Magnusson var till hela sin läggning en enkel och anspråkslös man. Han satte aldrig sig själv i första hand. Uppvuxen i en arbetarefamilj, vars medlemmar var de första som lämnat den trakt där släkten sedan många generationer levat och verkat var han en typisk representant för den urbanisering som skedde i slutet av 1800- talet i samband med industrialiseringen. Ungdomsårens engagemang som den första ordföranden inom Halmstads Socialdemokratiska Ungdomsklubb - SDUK/SSU - har JBM skildrat i en separat artikel.

Barn:

Ulla Ann-Marie Magnusson. Född i hemmet 4 jul 1926 u. adr Vapnövägen, Halmstad (N). Död av mag- hjärtproblem 28 dec 1990 i Västra Frölunda, Göteborg (O). (Se tabell 187, s. ).

JOHN BERTIL Magnusson. Född i hemmet, 9 jul 1933 i Strömgatan 14, Halmstad (N). Döpt av Kh Uno Almgren (ättl. till Sven Sadelfast), 27 jul 1933 i Halmstad (N). (Se tabell 193, s. ).

Valborg Birgit Lisbeth Magnusson. Född i hemmet 30 apr 1938 i Kasten Rönnowsg. 2, S:t Nikolai, Halmstad (N). (Se tabell 197, s. ).

Gift 2:o med Johan Gunnar Edström. Ing. (VVS). Född i Olof Asklunds Bagerifastighet 25 maj 1889 i Annedal, Göteborg (O). Död på Lillhagens sjukhus 1967 i Göteborg (O).

Barn:

Gunvor Anna-Lill Edström. Född på BB 18 nov 1942 i Halmstad (N). (Se tabell 200, s. ).

Gift 3:o .. ... 1958 i Göteborg (O) med Erik Arthur Wennergrund. Född 12 maj 1898 i Deje (S). Död i Lunginflam. på Ö Sjukh. 21 jun 1986 i Vasa, Göteborg (O).

Tabell 185

(generation 6)

Från tabell 184.

Kerstin Signe Magnusson. Damfrisörmästare. Född 29 aug 1922 i Halmstad (N). Adress 11 jun 1996 Klackerupsg. 5, Halmstad, tel 035-122841.

Barn tillsammans med med Olof Olsson. Död omkr 28 feb 1974 i Halmstad. Oforskat om död.

Barn:

Ingrid Kristina Magnusson. Född 8 feb 1955 i Halmstad. (Se tabell 186, s. ).

Tabell 186

(generation 7)

Från tabell 185.

Ingrid Kristina Magnusson. Biolog. Född 8 feb 1955 i Halmstad. Adress 8 aug 1996 Drevkarlsgränden 16 (Nöbbelöv), 222 52 Lund, tel 046-304928. Adress 8 aug 1996 Som.bost. Skallbergsv 25 (Haverdal), Halmstad, tel 035-52180.

Gift 10 maj 1985 i Lund (M) med Leif Rading. Dataing. Född 12 nov 1953.

Barn:

Linnea Christina Rading. Född 14 mar 1985 i Lund (M).

Hanna Rading. Född 26 jul 1988 i Lund (M).

Tabell 187

(generation 6)

Från tabell 184.

Ulla Ann-Marie Magnusson. Posttjm. och senare hemmafru. Född i hemmet 4 jul 1926 u. adr Vapnövägen, Halmstad (N). Död av mag- hjärtproblem 28 dec 1990 i Västra Frölunda, Göteborg (O). Sista adress: Bildradiog 16, Västra Frölunda.

Gift 4 jun 1949 i Göteborg (O) med Olof Snygg. Målare (tid. chefssteward). Född 8 feb 1907 i Härnösand (Y). Död 9 mar 1974 u. adr Bildradiog 16, Västra Frölunda, Göteborg (O).

Barn:

Marie-Louise (Mia) Snygg. Född 25 sep 1949 i Örgryte, Göteborg (O). (Se tabell 188, s. ).

Ann-Christine Snygg. Född 4 nov 1950 i Örgryte, Göteborg (O). (Se tabell 189, s. ).

Jan-Olof Snygg. Född 12 jun 1952 u. adr Skansg 7, Haga, Göteborg (O). (Se tabell 190, s. ).

Lars-Olof Snygg. Född 26 dec 1954 u. adr Kondensatorsg 7, Västra Frölunda, Göteborg (O). (Se tabell 191, s. ).

Anders Olof Snygg. Född 23 dec 1963 u. adr Bildradiog 16, Västra Frölunda, Göteborg (O). (Se tabell 192, s. ).

Tabell 188

(generation 7)

Från tabell 187.

Marie-Louise (Mia) Snygg. Bibliotekarie. Född 25 sep 1949 i Örgryte, Göteborg (O). Adress 17 jul 1996 Sven Rinmans gata 5, 112 37 Stockholm.

Gift i Stockholm (AB) med Karl Gunnar Roth. VD för synskad.Riksf.. Född 19 sep 1945.

Barn:

Karl-Fredrik Roth. Född 18 jul 1981 i Stockholm (AB).

Tabell 189

(generation 7)

Från tabell 187.

Ann-Christine Snygg. Vårdlärare för barnmorskor i Örebro och Stockholm (tid. Barnmorska). Född 4 nov 1950 i Örgryte, Göteborg (O). Har genom sitt arbete två adresser, den sistnämnda tills. med maken. Adress 17 jul 1996 Hagag. 33, 703 40 Örebro. Adress 17 jul 1996 Hornsg 33 A, 118 49 Stockholm.

Barn med.

Barn:

Love Mattias Snygg. Född 9 sep 1971 i Göteborg (O).

Gift 1989 med Peter Häberli. Förest. Sv. Läkarsällsk. Jugendresturang. Född 17 nov 1944 i SCHWEIZ. Adress 17 jul 1996 Hornsg 33 A, 118 49 Stockholm.

Tabell 190

(generation 7)

Från tabell 187.

Jan-Olof Snygg. Servitör. Född 12 jun 1952 u. adr Skansg 7, Haga, Göteborg (O). Adress 16 maj 1996 Linnég 52, 413 08 Göteborg, tel 031-148402.

Gift 1:o 19820710 i Göteborg (O) med Maria Charlotte (Mia) Svenningsson. Född 20 apr 1952. Oforskat f-fs. Flaggor B. Skild.

Barn:

Tomas Olof Viktor Snygg. Född 10 nov 1982 i Olivedalsg 13, Oskar Fredrik, Göteborg (O).

Barn med med Helena Lönnkvist. Beteendevetare. Född 26 okt 1955 i Kloster (D).

Barn:

Anna Maria Snygg Lönnqvist. Född 10 apr 1992 i Vasa, Göteborg (O).

Tabell 191

(generation 7)

Från tabell 187.

Lars-Olof Snygg. Bilförsäljare. Född 26 dec 1954 u. adr Kondensatorsg 7, Västra Frölunda, Göteborg (O). Adress 16 maj 1996 Backmansv 12, 511 57 Kinna, tel 0320-16667.

Gift i Göteborg (O) med Gunnel Margaretha Unger. Född 30 maj 1954 i Göteborg (O).

Barn:

Lars Mattias Snygg. Född Gånglåten 17 feb 1979 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Lars Andreas Snygg. Född Fribergsgat.10 19 okt 1982 i Johanneberg, Göteborg (O).

Tabell 192

(generation 7)

Från tabell 187.

Anders Olof Snygg. Avd.chef i hobbyaffär. Född 23 dec 1963 u. adr Bildradiog 16, Västra Frölunda, Göteborg (O). Adress 20 jan 1997 Sotenäsv 49B, 433 64 Partille tel 031-368360.

Gift 15 jun 1996 i Sankt Olofs Kapell, Tylösand, Halmstad (N) med Carina Nilsson. Dataing. vid SKF-Göteborg. Född 17 jan 1965.

Tabell 193

(generation 6)

Från tabell 184.

JOHN BERTIL Magnusson. Fd tjm vid SKF. Sen. utgiv. o redaktör för släktf.tidningen GLIMTEN. Bertil levererar egna släktutredningar till låg kostnad. Anger sig själv som "JBM" i löpande text. Adress : Storskiftesv. 3, 433 41 PARTILLE, Tel. 031-443070. Född i hemmet, 9 jul 1933 i Strömgatan 14, Halmstad (N). Döpt av Kh Uno Almgren (ättl. till Sven Sadelfast), 27 jul 1933 i Halmstad (N). Gudfar och gudmor var Gustaf och Elsa Asproth.

Gift 22 sep 1956 i Linköping (E) med Elsvig Ingegärd Johansson. Förskollärare. Född i hemmet, 14 sep 1932 i Ullevi Vg, S:t Lars, Linköping (E).

Barn:

Erik Gunnar Magnusson. Född kl 4.25 på KK 2, 2 mar 1957 u.adr Fabriksg. 5, Christine, Göteborg (O). Döpt i hemmet på midsommardagen av Kh Levén 1957. (Se tabell 194, s. ).

Anna Birgitta Magnusson. Född kl 21.05 på KK 2 tisd 5 aug 1958 u.adr Fabriksg. 5, Christine, Göteborg (O). Döpt i hemmet av Kh Gunnar Levén, 12 okt 1958 i Fabriksg.5, Christine, Göteborg (O). (Se tabell 195, s. ).

Elsa Cecilia Magnusson. Född kl 14.05, KK 1, sönd 28 okt 1962 u.adr Allhelgonag 6, Kortedala, Göteborg (O). Döpt i hemmet av Kh Levén 26 dec 1962 på Allhelgonag 6, Kortedala, Göteborg (O). (Se tabell 196, s. ).

Bengt Jonas Magnusson. Stud (Int. civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg). Född på Mölndals BB, 9 maj 1973 u.adr Vändstensv. 23, Partille (O). Adress 18 jul 1996 Carl Grimbergsg 15, 413 13 Göteborg, tel 031-827357. Ogift 1996.

Tabell 194

(generation 7)

Från tabell 193.

Erik Gunnar Magnusson. Tjm vid Volvo Göteborg. Född kl 4.25 på KK 2, 2 mar 1957 u.adr Fabriksg. 5, Christine, Göteborg (O). Barnmorskan vid födelsen hette Ulla. Efter den glada tilldragelsen kom telegram från Karl-Gustavs familj i Halmstad, blommor från faster Kerstin och kusin Ingrid. Buketter från farbror Gunnar, fam. Odelberg, tant Birgit, tant Elin och tant Annie, tant Anita, tant Gabriella och Sten Kristofersson samt Tore Winquist.Gåvor: "Lillens Bok", en skallra och pengar till de första skorna av farmor. En sparbössa och strumpor av mormor, en filt av morfar. En sparkdräkt av tant Sibylla och en vit sådan av tant Alice. Pyjamas och tröja av fam. Sandberg. En skallra av farbror Gunnar, sparkdräkt av tant Anita. Döpt i hemmet på midsommardagen av Kh Levén 1957. Faddrar var mormor och morfar. Högtidligheten firades med kaffe och tårta för 18 personer och middag uppe hos farmor. Gåvor till dopet: Dopskål och ljusstakar av mormor och morfar. Pengar till hjälp till en säng av farmor och farfar. 10 kr av farbror Arne och lika mycket från Elsa och Gustav Asproth. 30 kr av tant Elin. tant Annie och tant Birgit. En liten silverbägare av tant Nanny. Adress 18 jul 1996 Långåkern 19, 433 65 Partille.

Gift 1:o (men skild 1987), 14 jul 1980 i Partille (O) med Anna Britta Ludvigsson. Född 26 apr 1959 i Hus 64, Kalvsund, Öckerö (O).

Barn:

Gunnar Kristoffer Magnusson. Född på Mölndals BB 20 jul 1977 u. morföräldr adr, Partille (O).

John Fredrik Magnusson. Född på Mölndsls BB 1 jul 1979 u.adr Ljungkullen 28, Partille (O).

Gift 2:o 29 jun 1991 i Värmdö kyrka med Eva Christina Bertilsdotter Sundberg. Född 7 dec 1961 i Stockholm (AB).

Tabell 195

(generation 7)

Från tabell 193.

Anna Birgitta Magnusson. Tjm. vid Volvo Lastvagnar (Fotograf). Född kl 21.05 på KK 2 tisd 5 aug 1958 u.adr Fabriksg. 5, Christine, Göteborg (O). Anna kom till världen med hjälp av barnmorskan syster Inga-Britt och var 48 cm lång och vägde 3260 gr. Då nyheten nått omvärlden anlände blommor från mors faster Arvida med dot. Anna-Lisa och maken Pelle liksom från grannfrun Ulla Bengtssom som även gav en rosa sparkdräkt. En rosa kofta kom från fam. Sandberg. Tyg till klänning och åkpåse från farmor samt en klänning från mormor. En sparkdräkt kom från hr o fru Sten Kristofersson. Döpt i hemmet av Kh Gunnar Levén, 12 okt 1958 i Fabriksg.5, Christine, Göteborg (O). Som faddrar vid dopet stod mormor och morfar.Dopgåvor: En liten silverskål från mormor och morfar.Från morfars systrar: En halskedja av Arvida och 10 kr av Ellen. En silverbägare från mors kusin Birgit och maken Ingemar. En klänning av mors kusin Lilly och maken Gösta. En docka och 3 par byxor från faster Kerstin och kusin Ingrid samt en ros från faster Lisbet. Med all sannolikhet även pengar eller presenter från farmor och farfar, vilket dock glömts i "lillans bok".Slutligen firades dopet med middag och kaffe för tolv personer, däribland Kh Levén. Adress 18 jul 1996 Örjansv. 8 A, 433 50 Partille, 031-987569.

Gift efter att ha levt som sambo sedan 1983 18 okt 1988 i Palma de Mallorca med Hans Gustav Jingrot. Byggn.ing. Född 28 dec 1957 i Västra Frölunda, Göteborg (O).

Barn:

Julia Sofie Jingrot. Född på Ö.Sjukh. Göteborg. 14 apr 1987 u. adr Örjansv 8, Partille (O).

Ellen Fanny Jingrot. Född på Ö.Sjukh. Göteborg 12 feb 1989 u. adr Örjansv 8, Partille (O).

Fanny Cecilia Jingrot. Född på Ö.Sjukh. Göteborg. 14 mar 1993 u. adr Örjansv 8, Partille (O).

Tabell 196

(generation 7)

Från tabell 193.

Elsa Cecilia Magnusson. Fritidspedagog. Född kl 14.05, KK 1, sönd 28 okt 1962 u.adr Allhelgonag 6, Kortedala, Göteborg (O). Elsa kom till världen med hjälp av barmorskan Rita Wernfeldt och var 50 cm lång och vägde 3720 g. Då nyheten spritts kom brev från mormor och faster Kerstin samt sysslingen Kristina. Det kom blommor från farmor och farfar samt lilla Eva o Sven Håkansson. Döpt i hemmet av Kh Levén 26 dec 1962 på Allhelgonag 6, Kortedala, Göteborg (O). Adress 18 jul 1996 Smörslottsg 12, 416 77 Göteborg, tel 031-251797.

Sambo med Rolf Calmstierna. Född 30 okt 1965 i Finspång, Risinge (E).

Barn:

Elsa Linnea Calmstierna. Född Tvill. och fjärde gen. söndagsbarn 28 maj 1995 i Härlanda, Göteborg (O). Döpt 20 aug 1995 i Härlanda kyrka, Göteborg (O).

Alma Carolina Calmstierna. Född Tvill. och fjärde gen. söndagsbarn 28 maj 1995 i Härlanda, Göteborg (O). Döpt 20 aug 1995 i Härlanda kyrka, Göteborg (O).

Tabell 197

(generation 6)

Från tabell 184.

Valborg Birgit Lisbeth Magnusson. Restaurangförest. och fackligt aktiv. Född ihemmet 30 apr 1938 i Kasten Rönnowsg. 2, S:t Nikolai, Halmstad (N).

Gift i Göteborg (O) med Arne Hjalmar Nilsson. Kom.arb. (Stensättare). Född 16 okt 1909 i Masthugget, Göteborg (O). Död 29 okt 1986 i Utby, Göteborg (O). Blev känd under namnet "Sten-Jesus". Förklaringen till detta var dels hans arbete och dels hans religiösa engagemang. Har arbetade bland de socialt utslagna i Göteborg och var medlem i flera frikyrkor och grupper. Bl.a. Missionskyrkan, Nordstadsgruppen m. fl.

Barn:

Elisabeth Hjalmarsdotter Nilsson. Född S Hamng. 61, 16 jan 1962 i Domkyrko, Göteborg (O). (Se tabell 198, s. ).

Mats Arne Nilsson. Född S Hamng. 61, 24 feb 1967 i Domkyrko, Göteborg (O). (Se tabell 199, s. ).

Tabell 198

(generation 7)

Från tabell 197.

Elisabeth Hjalmarsdotter Nilsson. Född S Hamng. 61, 16 jan 1962 i Domkyrko, Göteborg (O). Adress 18 jul 1996 Sörgårdsv 11, Göteborg. tel 031-264390.

Gift 23 dec 1989 i Nylöse k:a, Göteborg (O) med Lennart Staaf. Född 4 okt 1950 i Göteborg (O). Sambo sedan 1984 med Lennart före giftemålet.

Barn:

Elisabeth Cecilia Staaf. Född 23 mar 1985 i Angered, Göteborg (O).

Jessica Staaf. Född 1987 i Utby, Göteborg (O).

Tabell 199

(generation 7)

Från tabell 197.

Mats Arne Nilsson. Företagare. Född S Hamng. 61, 24 feb 1967 i Domkyrko, Göteborg (O). Adress Buerås 9401, Åkerv 4, 439 91 Onsala, Tel 0300-63175 Företaget 031-210087.

Sambo med Inger Mattsson. Född 26 mar 1965 i Göteborg (O).

Barn:

Christoffer Mats Daniel Nilsson. Född 30 nov 1993 i Härlanda, Göteborg (O).

Jonathan Mats Sebastian Nilsson. Född 17 feb 1996 i Härlanda, Göteborg (O).

Tabell 200

(generation 6)

Från tabell 184.

Gunvor Anna-Lill Edström. Arbetsförmedlare i Falkenberg (93). Född på BB 18 nov 1942 i Halmstad (N). Adress 16 maj 1996 Daniel Rauntzans väg 3, 311 37 Falkenberg, tel. 0346-58276.

Gift 24 jun 1968 i Göteborg (O) med Franco Cardelli. Bryggmästare vid Falkens bryggerier i Falkenberg. Född 14 mar 1943 i Riva Del Garda, Italien.

Barn:

John Herman Nicholaus Cardelli. Född S Hamngatan 61, (KK2), 7 dec 1966 i Domkyrko, Göteborg (O). (Se tabell 201, s. ).

Tabell 201

(generation 7)

Från tabell 200.

John Herman Nicholaus Cardelli. Restaurangman, företagare. Född S Hamngatan 61, (KK2), 7 dec 1966 i Domkyrko, Göteborg (O). Adress Befälsg. 8, 41505 Göteborg, 031-463693.

Sambo med Kari Elisabeth Finnskog. Född 20 apr 1962 i Nylöse, Göteborg (O).

Barn:

Victor Rolf Niklas Cardelli. Född 15 jan 1996 i Nylöse, Göteborg (O).

Tabell 202

(generation 5)

Från tabell 182.

Magnus Östen Magnusson. Kontorist i många år vid Järnbolaget i Halmstad (N), sen Mölnlycke Mölndal. Född i hemmet. Västra stadsdel. 18 dec 1904 i Halmstad (N). Död av propp i lungan. Även kärlsjukdom i benen. 1 jun 1978 i Mölndal (O).

Gift i Uno Almgrens prästbostad 1 okt 1932 i Halmstad (N) med Gunborg Stina (Kristina) Karlsson. Född 7 sep 1909 i Halmstad (N).

Barn:

Jan Östen Magnusson. Född på Strandåkersg. 6 26 okt 1935 i Halmstad (N). (Se tabell 203, s. ).

Eva Christin Magnusson. Född Hvitfeldtsg. 16 dec 1940 i Halmstad (N). (Se tabell 206, s. ).

Ann-Sofie Margareta Magnusson. Född i hemmet Saltsjövägen 11. 23 aug 1947 i Halmstad (N). (Se tabell 207, s. ).

Ulf Christer Magnusson. Född i hemmet på Saltsjöv. 11 23 okt 1952 i Halmstad (N). (Se tabell 208, s. ).

Tabell 203

(generation 6)

Från tabell 202.

Jan Östen Magnusson. F.d. flygkapten vid SAS, pensionär. Född på Strandåkersg. 6 26 okt 1935 i Halmstad (N). Adress Lärlingsvägen 10, 31042 Haverdal 035-52115. Jan var flygintresserad redan som barn och var segelflygare tidigt. Blev sedan stridspilot vid flygvapnet. Lyckligtvis överlevde han flera svåra olyckstillfällen. Bl a var han inblandad i den första dödsolyckan med flygplanet Lansen. Jans plan blev påkört bakifrån och störtade liksom det andra Lansenplanet. Jan och hans kamrat lyckades skjuta sig ut medan deras två kamraterna i det andra planet omkom. Under sjukperioden efter olyckan studerade Jan och kvalificerade sig till officer. Var bl a flygledare vid Kallinge i Blekinge innan han övergick till SAS. Där slutade han först 1995.

Gift 1:o 1958 med Virges (Viggan) Pruul. Född 31 dec 1935 i Tallin, ESTLAND. Skild 1978.

Barn:

Jannika Margita Magnusson. Född 27 apr 1963 i Ronneby (K). (Se tabell 204, s. ).

Anneli Madelene Magnusson. Född 27 feb 1966 i Malmö (M). (Se tabell 205, s. ).

Gift 2:o (men skild) 1982 i Höllviksnäs (M) med Susanne Biler-Larsen. Född i 28 nov 1956 i Odense?, DANMARK.

Barn:

Ted Östen Mikael Magnusson. Född 20 jun 1983 i Vällinge (M).

Tim Jesper Ivan Magnusson. Född 13 apr 1987 i Svarte, Ystad (M).

Gift 3:o 25 okt 1995 i Halmstad (N) med Barbro Christina Liljenberg.

Tabell 204

(generation 7)

Från tabell 203.

Jannika Margita Magnusson. Flygvärdinna. Född 27 apr 1963 i Ronneby (K). Adress 19 maj 1996 Torsbo, Torslunda, 740 83 Fjärdhundra, tel 0171-411228.

Gift 12 dec 1992 i Gryta (C) med Mats Olof Ragnar Tehlin. Flygare vid SAS. Född 16 dec 1962 i Nysätra (C).

Barn:

Matilda Linnéa Madelene Tehlin. Född 23 mar 1993 i Enköping (C).

Jessica Victoria Josefin Tehlin. Född 3 jul 1995 i Torstuna (D).

Tabell 205

(generation 7)

Från tabell 203.

Anneli Madelene Magnusson. NC-operatör på ASSA lås. Född 27 feb 1966 i Malmö (M). Adress 11 sep 1996 Hällberga, Nystugan, 635 19 Eskilstuna, tel 016-24285.

Sambo med Bror Ulf Henrik Ellfolk. Snickare. Född 28 mar 1965 i Torshälla (D).

Barn:

Simon Lillebror Ellfolk. Född 12 feb 1991 i Sundby-Vallby (D).

Jonathan Jan Ellfolk. Född 16 dec 1992 i Sundby-Vallby (D).

Tabell 206

(generation 6)

Från tabell 202.

Eva Christin Magnusson. Född Hvitfeldtsg. 16 dec 1940 i Halmstad (N). Adress 15 maj 1996 Furuhällsv. 21 Mölnlycke, Tel 031-881425.

Gift 5 dec 1963 i Råda med Karl-Erik Hvarfvén. f.d. elentrepenör o aff.innehav.. Född 30 okt 1918.

Barn:

Ulla Christina (Ulla-Stina) Hvarfvén. Född 19 sep 1965 i Mölnlycke, Råda (O).

Tabell 207

(generation 6)

Från tabell 202.

Ann-Sofie Margareta Magnusson. Rektor, bitr. Född i hemmet Saltsjövägen 11. 23 aug 1947 i Halmstad (N).

Gift 1970 i Mölndal (O) med Ulf Karl-Gustav Lagerström. Företagare. Född 11 apr 1946. Adress 31 jul 1996 Älvg. 1 302 44 Halmstad. Oforskat om f-fs. Skild.

Barn:

Stina Maria Cecilia Lagerström. Född 9 maj 1971 i Mölnlycke, Råda (O).

Pontus Karl-Gustav Lagerström. Född 3 jan 1975 i Lindome (N).

Magnus Karl-Gustav Lagerström. Född 29 jun 1980 i Lindome (N).

Tabell 208

(generation 6)

Från tabell 202.

Ulf Christer Magnusson. Posttjänsteman. Född i hemmet på Saltsjöv. 11 23 okt 1952 i Halmstad (N). Adress 30 jul 1996 Bergv 4 C, 435 00 Mölnlycke, tel 031-885866.

Gift 18 maj 1985 i Mölnlycke, Råda (O) med Pia Johansson. Oforskat om f. o yrke. Skild.

Barn:

Johan Tomas Magnusson. Född 8 okt 1983 i Mölnlycke, Råda (O).

Sara Viktoria Magnusson. Född 3 sep 1985 i Mölnlycke, Råda (O).

Linnea Isabell Magnusson. Född tvilling 13 jun 1988 i Mölnlycke, Råda (O).

Karin Lovisa Magnusson. Född tvilling 13 jun 1988 i Mölnlycke, Råda (O).

Tabell 209

(generation 5)

Från tabell 182.

Carl-Gustaf Magnusson. VVS-tekniker. Född 23 nov 1908 i Halmstad (N). Död av infarkt eft. huggormsbett vid bad i Viken 27 jun 1964 i Halmstad (N).

Gift 13 okt 1934 i Halmstad (N) med Gertrud Elisabeth Andersson. Född 19 jun 1906 i Halmstad (N). Död av hjärnblödning, 28 feb 1990 i Halmstad (N). Begravd 9 mar 1990 i Halmstad (N).

Barn:

Marianne Elisabeth Magnusson. Sjuksköterska. Född 11 mar 1936 i Halmstad (N). Död i svår MS-sjukdom med snabbt förlopp på lasarettet 20 nov 1965 i Halmstad (N).

Birgitta Magnusson. Född 1 jan 1942 i Halmstad (N). (Se tabell 210, s. ).

Tabell 210

(generation 6)

Från tabell 209.

Birgitta Magnusson. Förskollärare. Född 1 jan 1942 i Halmstad (N). Gifte sig på sina föräldrars bröllopsdag.Inga barn.

Gift 13 okt 1979 i Halmstad (N) med Nils Allan Wiklund. Född 7 sep 1939 i Halmstad (N).

Tabell 211

(generation 4)

Från tabell 173.

Selma Maria Bengtsson. Född 19 dec 1880 i Skomakareg, Lundby, Göteborg (O). Flyttade 4 nov 1898 från Lundby, Göteborg (O) till Haga, Göteborg (O) (HFL "Gb-Gb s.432). Flyttade 8 feb 1900 från Haga, Göteborg (O) till Masthugget, Göteborg (O). Flyttade senare från Masthugget, Göteborg (O) till Rhode Island, USA. Oforskat om USA.

Gift med Carl J Brodin. Född i Sverige. Död i Providence, Rhode Island, USA.

Barn:

Ralph Brodin. Född USA. Död i ______________,USA. Inga barn.

Bertil Brodin. Död i ______________,USA. Levde i Jamestown, Rhode Island, USA.

Florence Brodin. Död 30 dec 1996 i Patricia Wiggins, 136 Lewiston St, Warwick, Rhode Island, USA.

Ingrid Brodin-Ridderheim. Död i ______________,USA. Levde i 8508 Gerig Rd, RR # 2, Leo IN 467 65. (Se tabell 212, s. ).

Martha Cecilia Brodin. Född 15 maj 1907 i Rhode Island, USA. Död .. nov 1985 i East Greenbush, Rensselaer Co, New York, USA (The Social Security DF). (Se tabell 213, s. ).

Tabell 212

(generation 5)

Från tabell 211.

Ingrid Brodin-Ridderheim. Död i ______________,USA. Levde i 8508 Gerig Rd, RR # 2, Leo IN 467 65.

Gift med David Ridderheim.

Tabell 213

(generation 5)

Från tabell 211.

Martha Cecilia Brodin. Född 15 maj 1907 i Rhode Island, USA. Död .. nov 1985 i East Greenbush, Rensselaer Co, New York, USA (The Social Security DF).

Gift 10 nov 1931 i Providence, Rhode Island, USA med Russel Edward Sr Edberg. Född 3 nov 1903 i North Easton, Massachuset, USA. Död 1 jul 1964 i Providence, Rhode Island, USA.

Barn:

Russel Edward Jr Edberg. Född 14 nov 1932 i Providence, Rhode Island, USA. (Se tabell 214, s. ).

Tabell 214

(generation 6)

Från tabell 213.

Russel Edward Jr Edberg. Civ. ing (Pensionär sedan 1990). Född 14 nov 1932 iProvidence, Rhode Island, USA. Adress 7 sep 1996 12 Brilan Rd, E Greenbush, NY 12061-2724, tel 518-477-4852.

Gift 30 aug 1958 i Amherst, Massachusetts, USA med Dorothie Ann Carpenter. Skollärare. Född 20 aug 1937 i Northamton, Massachuset, USA.

Barn:

Debra Ann Boel Edberg. Född 20 sep 1959 i Warwick, USA. (Se tabell 215, s. ).

Richard Edward Edberg. Född 27 feb 1961 i Albany, New York, USA. (Se tabell 216, s. ).

Scott Carpenter Edberg. Född 25 mar 1963 i Albany, New York, USA. (Se tabell 217, s. ).

Tabell 215

(generation 7)

Från tabell 214.

Debra Ann Boel Edberg. Född 20 sep 1959 i Warwick, USA. Debra har tillbringat ett år i Solna 1977-78 som utbytesstudent (rotary exchhnge student)

Gift 19841008 i East Greenbush, New York, USA med Tim Boel. Född 18 nov 1960 i Albany, New York, USA.

Barn:

Stefanie (Steffie) Marie Boel. Född 30 dec 1987 i Albany, New York, USA.

Jennefer (Jennie) Elizabeth Boel. Född 23 nov 1985 i Albany, New York, USA.

Melisa Ann Boel. Född 1 sep 1989 i Albany, New York, USA.

Cathryn (Catie) Ruth Boel. Född 20 okt 1992 i Albany, New York, USA.

Tabell 216

(generation 7)

Från tabell 214.

Richard Edward Edberg. Född 27 feb 1961 i Albany, New York, USA.

Gift 24 mar 1986 i East Greenbush, New York, USA med Kimberly Pastore ?____________. Född 20 jan 1964 i Troy, USA.

Barn:

Justin Richard Edberg. Född 8 mar 1990 i Albany, New York, USA.

MacKenzie Elizabeth Edberg. Född 27 maj 1992 i Albany, New York, USA.

Tabell 217

(generation 7)

Från tabell 214.

Scott Carpenter Edberg. Född 25 mar 1963 i Albany, New York, USA.

Gift 9 jul 1994 i Wapiti WY, USA med Kris Wech. Född 15 jan 1970 i _____________?.

Tabell 218

(generation 3)

Från tabell 172.

Anna Lovisa Bengtsdotter. Född 19 mar 1834 i Gethagen, Skorpedal, Lycke (O) (C3 sid 81). Dopvittnen:Soldat Gabriel Wist vid Tjufkil (morbror). Dr. Carl Magnus Johannesson, Gethagen. Hustr. Anna Gretha Svensdotter vid Tjufkils Huvud.(*1795-07-13) Hustr. Gretha Jonasdotter, Lycke (O) V-g. Flyttade 1851 från Intaket, Skorpedal, Lycke (O) till Tjuvkil Vg, Lycke (O). Flyttade 1853 från Tjuvkil Vg, Lycke (O) till Lexby Ög, Björlanda (O) (HFL s. 93). Hos Peter Andreasson i Lexby Ög Flyttade 1856 från Lexby Ög, Björlanda (O) till Kolsered, Björlanda (O). Hos Bonden Anders Simonsson. Flyttade 5 nov 1857 från Kolsered, Björlanda (O) till Tolered, Lundby (O). Hos Johannes Larsson i Tolered. Flyttade 1858 från Tolered, Lundby (O) till Stora Rödjan, Lundby (O). Oforskat om öde. Flaggor B. Flaggor A.

UÄ-barn med med Öde_Gbg NN. Flaggor B. Oforskat allt.

Barn:

Carl-Johan_Öde_Gbg NN. Född 2 jun 1860 i Stora Rödjan, Lundby (O) (FB sid 177). C-J synes ha överflyttats till Göteborg 1 nov 1860. Flaggor B. Flaggor A. Oforskat öde.