Nättidningen

Kortfattad instruktion

Redaktör: 
Bertil Magnusson

HEM

|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER:
|Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|


KORTFATTAD INSTRUKTION
(för erfarna användare) :

Programkatalog - katalogen där du installerar QA
Datakatalog
- där du kopierar in datafiler (register)
Packa upp
- med Winzip, PK-unzip o liknande
Öppningskod
- som släpper in dig i hämtade register
QA-databas
= alltid två filer, suffix .DTF och .IDX
Om ändringar
- i hämtade register
Leveransinnehåll - filer som ingår
Viktigt för dig som köpt QA-program

Extra för dem som vill göra egna register

Beskrivning av en inmatningsmall
Byta filnamn - på hämtade inmatningsmallar (ej registren)
Viktigt
om namnsättning av filer enligt SCB-koder
Testa att mata in
Mallarnas syfte


Ovanstående rader är snabblänkar till efterföljande text i samma fil. Spara sidan på din dator så har du bra hjälp. 


PROGRAMKATALOG

QA-programmet (Ver 4.0 eller Ver 4.5) 

skall ligga i en katalog namnsatt med 2 tecken för att programmeringen i GLIMTEN:s inmatningsmalla skall fungera). 

Förslag till katalognamn:

  • C:\QD - för QADEMO
  • C:\Q4 - för QA ver 4.0
  • C:\Q5 - för QA ver 4.5

 

 

 

 

 

 


DATA-katalog

Datafilerna skall ligga i en underkatalog till QA med namnet DATA  
eller ett annat namn med max 4 tecken


Exempel: C:\QD\DATA\  - för QADEMO etc

 

 

 

 

 

 

 

 


PACKA UPP

Filer som hämtas från GLIMTEN är komprimerade med WINZIP och liknade program. För att kunna läsas med QA-program i olika varianter måste de packas upp med WINZIP eller liknande och placeras enligt nedan: 

a) hemtagna "QADEMO.ZIP" i Programkatalog enl. förslag ovan.
b) hemtagna "register.ZIP"  i underkatalog DATA.

För registerskapare:
c) hemtagna "QADATA.ZIP" i underkatalog DATA.

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖPPNINGSKOD 

för att öppna hämtade REGISTER och INMATNINGSMALLAR:

Rad 1 - Användare:  GLIMTEN
Rad 2 - Kod:             BÄST

Lättast öppnar du genom att använda bifogat macro, "Alt G"
Det skriver in koden. 

Koden kan även anges redan vid QAs Huvudmeny vid tryck på F6
Koden öppnar alla mallar tills du avslutar QA.

 

 

 

 

 


Alla QA-databaser består av 2 filer

De har extension .DTF respektive .IDX

Båda måste kopieras när säkerhetskopiering görs.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ändringar 

I hämtade färdiga register kan innehållet ej ändras.

De register du själv skapar med inmatningsmallarna har du full förfoganderätt över. Du kan dock ej ändra mallens funktion (programmering, antal fält etc)

Vid önskan om andra funktioner - kontakta GLIMTEN.

 

 

 

 

 

 

 

 


LEVERANSINNEHÅLL:

GLIMTENs mallar för register över födda, vigda, döda (F/V/D) med tillhörande normeringsfiler  ingår i  leveransen.

Filnamn

140201AD Normeringsfil för käll-ADresser till normerad adress

140201KA Förkortningar (Korta Adresser till käll-adress)

140201D1 För register över Döda ( "1" står för DEL-fil nr "1")

140201F1 För register över Födda ( "1" står för DEL-fil nr "1")

140201V1 För register över Vigda ( "1" står för DEL-fil nr "1")

Nedanstående levereras i separat paket

140201T1 Mall för inmatning av Vittnen (Testes)
140201H1 Mall för
inmatning av Husförhörs- o Mantalslängder
140201J1 Mall för inmatning av personer nämnda i DOMBOK

 

 

 


VIKTIGT! för dig som köpt ett fullständigt QA-program
(Ver 4.0 alt. 4.5)

QADEMO.ZIP skall INTE installera om du har ett köpt QA Ver 4.0.
Demoprogrammet är dock värdefullt då det får spridas fritt och att man med dess hjälp kan läsa och behandla de "stora" filer som skapats i det fullständiga, köpta  programmet av QA Ver 4.0.

QA Ver 4.5 har utökats med många bra funktioner
För släktforskningsändamål är Ver 4.0 utmärkt tillsammans med GLIMTENs mallar. Tyvärr medför en ny version ändring av en del kommandon och begrepp.
"Hämta formulär" blir "Söka/ändra" och dessvärre måste datumformat "19" i Ver 4.0 ändras till "1" i Ver 4.5.

En olycklig miss som gör att GLIMTEN måste ha dubbla uppsättningar av mallarna och att du själv inte kan uppgradera en Ver 4.0-fil till Ver 4.5.

Mallarna har låsts för att skydda redaktörens mitt arbete. Det går inte heller att ändra löpnr med "Ctrl F8" i QA Ver 4.5.

Ver 4.5 har emellertid fördelar som bör nämnas som mycket nyttiga vid arbete med register. P.g.a. av utrymmesbrist begränsat till:

  • Möjligheten att automatiskt ta bort dubbletter (bra vid import av namn märkta med "!" till rad 3 i normeringsfilerna.).
  • Nya funktionen @replace som gör det möjligt att byta en DEL av  fältinnehållet till något annat.
    Ex: ändelsen ..dotter till ...d.
  • Möjligheter att sända fältinnehåll från en fil till en annan om de vardera har ett gemensamt unikt begrepp, t ex: Löpnr, personnr.

Beskrivning av en inmatningsmall för födda

SIDAN 1 består av ett MALLHUVUD och därunder i princip 3 SPALTER.

I SPALT 1 anges förkortningar (som du själv bestämmer) t ex "C" för Carl.
I SPALT 2 översätts automatiskt förkortningen "c" till bokstavstrogen text då du trycker Enter. Dvs: "c" blir Carl eller Cajsa beroende på vilket kön som angetts (M/K/O - Man/Kvinna/Okänt)

I SPALT 3 skrivs den normerade texten efter ännu en Enter-tryckning.  Carl blir Karl eller Cajsa blir Karin.
Markören går sedan ner till förkortningsfältet på raden under.

ÖVRIGT-fälten finns längst ner på sidan 1 samt på sidan 4. I dem kan du skriva fria texter, t ex utdrag och noteringar om antagande mm.

Mallarna har plats för 8 vittnen:
SIDAN 2 och 3 har också 3 SPALTER för förkortning, bokstavstrogen text samt normerad text, vilket gör att du med de automatiska funktionerna snabbt kan ange ända upp till 8 vittnen per dop- vigsel- eller begravningsakt.

GLIMTEN rekommenderar att man väntar med inmatningen av vittnen
Det kan ske då man kontrolläser sidan 1.

 

 


BYT FILNAMN

För att underlätta starten för registerskaparna har filerna fått ett namn även om de vid leveransen ej innehåller några dataposter. 

Du byter siffrorna från det som anges, t.ex. Partilles SCB-kod "140201", till dem som gäller för den församling du vill göra register till. 

Namnbytet måste göras även för de så kallade "adressfilerna" typ 
KA (korta adresser) som användes vid inmatning med hjälp av  förkortningar, samt 
AD, som i Från-fältet skall innehålla den gamla adress- eller ortbeteckningen och i Till-fältet skall innehålla den moderna benämningen. 

Det är dessa filer som styr den automatiska normeringen av ortnamnen.
Registerskaparen måste själv mata in de lokala värdena.

OBS! Normeringen av titel o namn sker med GLIMTENs bifogade filer. 

TIPS! 
Starta QA och Hämta filen "9FKOD" där du kan se vilken kod som
gäller för "din församling".

 

 


VIKTIGT  

Registerskapare namnger sina registerfiler med hjälp av SCB-kod plus suffix: 

Bokstav för registertyp (F/V/D) plus siffra för del-nr.

Exempel: 1400201F1 

QA skapar då två filer med namnen 140201F1.DTF och 140201F.IDX
Båda filerna utgör en databas. Den kan ej användas om någon av de två filerna saknas.

 

 

 

 

 

 


MINI-lektion

I löpnummer "1" i de flesta mallarna får du en "minilektion" då HJÄLP-skärmarna automatiskt poppar upp före inmatningen i resp. fält.

Om du trycker F1 kan du få upp motsvarande hjälp även under andra löpnummer. Vid ännu ett tryck på F1 kommer QA:s egna hjälp fram.

 

 

 

 

 

 

 


TESTA ATT MATA IN

När du installerat QADEMO eller ditt köpta QA och även kopierat in GLIMTENs inmatningsmallar kan du genast testa att göra inmatningar.

Välj fil och DATAINMATNING. Hitta på värden och lär dig hur programmet uppför sig.

Var inte rädd för att ringa till mig om du får problem.

 

 

 

 

 

 

 

 


MALLARNAS SYFTE:

Att underlätta skapandet av dataregister för släktforskare med hjälp av förkortningar och många automatiska funktioner. 

Kontroll av inmatat datum görs genom jämförelse med inmatat datum i föregående formulär. Om diff. då är större än 30 eller minus anges den i OBS-fältet som en signal för ev. felaktigt datum. 

De flesta felen upptäcks därvid omgående.

 

 

Till menyn för Register 


Välkommen med material via

E-POST till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

Välkommen till menyn för
Kortfattad instruktion

Här får du korta instruktioner om att hantera QA och GLIMTENs register. Du lär dig installera program och filer.

Vill du skapa egna register kommer du lätt igång.

Allt är ideellt i GLIMTEN - inga medlemsavgifter eller  andra kostnader drabbar dig.